stats
Engelleyiciyi kapattım!

Türkiye'nin Askeri Haber Portalı. Tüm, subay, astsubay, uzman jandarma, uzman çavuş, sözleşmeli erbaş/er ile sivil memur haberleri...

JANDARMA SUBAYLARI O YÖNETMELİĞE EKLENDİ!

JANDARMA SUBAYLARI O YÖNETMELİĞE EKLENDİ!
  • 13 Temmuz 2019, Cumartesi 21:01

Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik

Yönetmelik değişikliğiyle, jandarma hizmetleri sınıfında subay olarak hizmet verenler de fahri trafik müfettişi olabilecek

Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile jandarma hizmetleri sınıfında subay olarak hizmet verenler de fahri trafik müfettişi olabilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle, Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin "müracaat edeceklerle" ilgili şartların belirlendiği bölümünde değişiklik yapıldı.

Buna göre, yeni başvuru yaptıkları takdirde emniyet hizmetleri sınıfında rütbeli olarak görev yapanların yanı sıra jandarma hizmetleri sınıfında subay olarak hizmet verenler de fahri trafik müfettişi olarak görev yapabilecek.

 

YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde DeğişiklikFahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.İçişleri Bakanlığından:

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 1/5/1997 tarihli ve 22976 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "Emniyet Hizmetleri Sınıfında rütbeli olarak görev yapanlar," ibaresinden sonra gelmek üzere "Jandarma Hizmetleri Sınıfında subay olarak görev yapanlar," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

İŞTE O YÖNETMELİK 

Resmî Gazete Tarihi: 01.05.1997 Resmî Gazete Sayısı: 22976
 

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç 

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; fahri trafik müfettişi olarak görevlendirileceklerde aranacak şartları, bunların görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer esas ve usulleri belirlemektir.

 

Kapsam

Madde 2- (Değişik:RG-24/11/1999-23886) Bu Yönetmelik, fahri trafik müfettişliği görevinin verilmesi ve iptali ile kural ihlali yapan sürücüler hakkında trafik suçu tespit tutanağı düzenlenmesini ve bu tutanağın en yakın trafik birimlerine gönderilmesiyle birlikte, yapılacak olan uygulamanın esas ve usullerini kapsar.

 

Hukuki Dayanak

Madde 3- (Değişik:RG-7/3/2019-30707)

Bu Yönetmelik; 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ve ek 6 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4-(Değişik:RG-7/3/2019-30707)  

Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,

Müfettiş: Fahri Trafik Müfettişini,

Tutanak: Fahri Trafik Müfettişi Trafik Kural İhlali Tespit Tutanağını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Müfettişlerde Aranacak Şartlar, Müracaat ve Değerlendirme Esas ve Usulleri

 

Aranacak Şartlar

Madde 5- Müfettiş olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az kırk yaşında olmak,

c) (Değişik:RG-24/11/1999-23886) En az yüksekokul mezunu olmak

d) En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,

e) (Değişik:RG-27/11/2001-24596) Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak

f) Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması,

g) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

h) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

 

Müracaat

Madde 6- (Değişik:RG-24/11/1999-23886)

Bu Yönetmelikteki şartları haiz kişilerden müfettişliğe istekli olanlar, iki adet vesikalık fotoğraf, ikametgah ve sabıka kaydı belgeleri ile sürücü belgesi ve öğrenim durumunu gösterir belgenin birer suretini dilekçelerine ekleyerek ikametinin bulunduğu il valiliğine müracaat ederler.

 

Müracaatların Kabulü  ve Değerlendirilmesi

Madde 7-(Değişik:RG-7/3/2019-30707)  

Müracaatların kabulü, gerekli görülmesi halinde ibraz edilen bilgi ve belgelerin incelenmesi, ilgilinin müracaatını yapmış olduğu il valiliğince yapılır.

Kabul edilen dilekçe ve ekleri, soyadı esasına göre bir deftere kaydedilerek dosyada muhafaza edilir. Yapılan inceleme neticesinde durumları Yönetmelik esaslarına uygun olanlar, EK-1’deki liste halinde Bakanlığa gönderilir.

Trafik Hizmetleri Başkanlığınca yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, müfettiş olmasında sakınca görülmeyenler Emniyet Genel Müdürünün teklifi ile İçişleri Bakanının onayına sunulur.

Onay işlemini müteakip, ilgili valiliklerine sonuçları iletilir ve EK-2’de gösterilen “Fahri Trafik Müfettişi Kimlik Belgesi” düzenlenerek verilir.

Trafik sorununun çözümüne yönelik bilimsel araştırma ve çalışma yapanlar ile trafiğe hizmet etmiş olanlar ve bulundukları görev, mesleki deneyim ve nitelikleri itibarıyla müfettiş olarak görevlendirilmelerinde yarar görülenlerden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerindeki şartlar, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında görev yapanlar, Emniyet Hizmetleri Sınıfında rütbeli olarak görev yapanlar, (Ek ibare:RG-9/7/2019-30826) Jandarma Hizmetleri Sınıfında subay olarak görev yapanlar, bu görevleri yaptıktan sonra ayrılanlar ile emekli olanlardan ise bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerindeki şartlar aranmaz. Bu şekilde müfettiş seçilenler eğitime tabi tutulmazlar.

Bu işlemlere ilişkin görevler, illerde trafik denetleme birimlerince, merkezde Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

 

Eğitim

Madde 8-Müfettişlerin eğitimi;

Yüksek Kurul tarafından müfettişliğe seçilen kişiler, belirli bir eğitim programı çerçevesinde illerinde eğitime tabi tutulurlar.

Hazırlıkları tamamlanmış eğitim programlarına  katılmayanlara müfettişlik kimliği  verilmez.

 

Müfettişlerin Görev ve Yetkileri

Madde 9(Başlığıyla birlikte değişik:RG-24/11/1999-23886)

 Müfettişler;

a) (Değişik:RG-7/3/2019-30707) Tespit ettikleri kural ihlallerine ilişkin olarak; fiziki ortamda düzenledikleri tutanakları (EK-3) herhangi bir trafik ekip veya kuruluşuna elden, elektronik ortamda düzenledikleri tutanakları Emniyet Genel Müdürlüğüne elektronik sistem üzerinden bir hafta içerisinde teslim ederler.

b) Trafik güvenliği ile ilgili görüş ve önerileri bildirebilirler.

c) Yer ve zamanla sınırlı olmayıp, ülkenin her yerinde görevli sayılırlar.

d) Görevlerini yürütürken, adil ve tarafsız olmak zorundadırlar.

e) Araç durduramaz, sürücülerle muhatap olamaz, belge veya evrak kontrolü yapamazlar.

 

Sorumluluk

Madde 10- Görevini kötüye kullandığı tespit edilen ve Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere aykırı olarak işlem yapan müfettişler, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek 6’ncı maddesi hükmü uyarınca iki aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. Ayrıca, bunların yargılanmaları tabi oldukları esaslara göre yapılır.

 

Müfettişlik Görevinin Sona Erdirilmesi

Madde 11- Müfettişlik görevi aşağıda sayılan hallerin herhangi birisinin mevcudiyetinde sona erdirilir.

a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki şartlardan herhangi birini kaybedenler.

b) Ayrılma isteğinde bulunanlar.

c) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereğince mahkemeye sevki yapılanlar.

d) Müfettişlik kimliğini, kendilerine muafiyet kazandırmak amacıyla kullananlar.

e) Yetkilerini, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin haricinde kullandığı tespit edilenler.

f) Trafiğin denetimi ve yönetimiyle yetkili kişilere görevleri esnasında müdahalede bulunanlar.

g) (Ek:RG-15/11/1997-23171) Herhangi bir trafik suçu veya başka bir suç nedeniyle sürücü belgesi geçici bir süre geri alınanlar ile sürücü belgesi iptal edilenler.

h) (Ek:RG-24/11/1999-23886) (Mülga bent:RG-27/11/2001-24596)

Görevin sona erdirilmesi işlemleri, belgeyi tanzim eden valiliklerce yapılır ve Bakanlığa bildirilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Müfettiş Sayısı

Madde 12-(Değişik:RG-7/3/2019-30707)  

Bir ildeki müfettiş sayısı, o ilde kayıtlı tescilli araç sayısının binde ikisinden fazla olamaz. 7 nci maddenin beşinci fıkrasında sayılanlar ile engellilerin müracaatları bu orana dâhil edilmez. 

 

Tutanak Düzenlenmesine Dair İşlemler

Madde 13-(Değişik:RG-7/3/2019-30707)

9 uncu maddeye göre müfettişlerce fiziki ya da elektronik ortamda tanzim edilen tutanaklar, trafik kuruluşlarında gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra 2918 sayılı Kanunun 116 ncı maddesi kapsamında trafik idari para cezası karar tutanağına dönüştürülür.

Müfettişlerce, elektronik ortamda düzenlenecek tutanağın şekil ve içeriği ile gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir.

 

Geçmiş dönem tutanaklarının kullanımı

Geçici Madde 1 – (Ek:RG-7/3/2019-30707)

Bu maddenin yayımı tarihinden önce basımı yapılmış olan Fahri Trafik Müfettişleri Trafik Suçu Tespit Tutanakları bitinceye kadar kullanımına devam edilir.

 

 Yürürlük

Madde 14- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 15- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

EKLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ... 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1/5/1997

22976

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

15/11/1997

23171

2.

24/11/1999

23886

3.

9/2/2000

23959

4.

27/11/2001

24596

5.

22/12/2003

25324

6.

7/3/2019

30707

7.

9/7/2019

30826

 

 

 

UZMAN ERBAŞLARI İLGİLENDİREN YÖNETMELİK YAYINLANDI! UZMAN ERBAŞLARI İLGİLENDİREN YÖNETMELİK YAYINLANDI!

O YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI! O YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI!

DARBEYE DİRENEN JANDARMA SUBAYLARINI KİMLER TASFİYE ETTİ? DARBEYE DİRENEN JANDARMA SUBAYLARINI KİMLER TASFİYE ETTİ?

FETÖ İMAMLIĞINDAN JANDARMA SUBAYLIĞINA! FETÖ İMAMLIĞINDAN JANDARMA SUBAYLIĞINA!

DARBECİ JANDARMA SUBAYIN İHANET SEVİNCİ! DARBECİ JANDARMA SUBAYIN İHANET SEVİNCİ!
HABERE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor
ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

  • S.Lig
  • 1.Lig
  • 2.Lig Kırmızı
  • 2.Lig Beyaz
    Takımlar O G B M Av P
Şampiyonlar Ligi
UEFA
Alt Lig
    Takımlar O G B M Av P
1 Çaykur Rizespor 34 20 9 5 30 69
2 MKE Ankaragücü 34 18 9 7 21 63
3 Boluspor 34 18 6 10 23 60
4 Ümraniyespor 34 17 8 9 14 59
5 Erzurum BB 34 14 11 9 12 53
6 Gazisehir Gaziantep FK 34 15 8 11 19 53
7 Altınordu 34 15 8 11 10 53
8 Balıkesirspor 34 16 7 11 10 52
9 İstanbulspor 34 14 8 12 6 50
10 Vartaş Elazığspor 34 13 9 12 9 48
11 Giresunspor 34 13 8 13 6 47
12 Adanaspor 34 12 7 15 -15 43
13 Adana Demirspor 34 11 8 15 -3 41
14 Eskişehirspor 34 12 8 14 7 41
15 Denizlispor 34 10 8 16 -4 38
16 Samsunspor 34 7 15 12 -14 36
17 Manisaspor 34 7 3 24 -49 12
18 Gaziantepspor 34 2 4 28 -82 1
    Takımlar O G B M Av P
1 Hatayspor 34 23 7 4 48 76
2 Menemen Belediyespor 34 22 8 4 42 74
3 Afjet Afyonspor 34 21 7 6 31 70
4 Sivas Belediyespor 34 19 10 5 28 67
5 Keçiörengücü 34 19 7 8 36 64
6 Sancaktepe Belediyespor 34 16 11 7 26 59
7 İnegölspor 34 17 8 9 12 59
8 Sarıyer 34 13 5 16 -1 44
9 Tokatspor 34 11 10 13 -8 43
10 Etimesgut Belediyespor 34 11 9 14 -3 42
11 Kastamonuspor 34 12 4 18 -3 40
12 Eyüpspor 34 11 6 17 -10 39
13 Tuzlaspor 34 10 8 16 -9 38
14 Bodrumspor 34 10 8 16 -14 38
15 Amed Sportif 34 10 10 14 -4 37
16 Bucaspor 34 10 9 15 -9 36
17 Korfez SK 34 4 4 26 -48 13
18 Mersin İdmanyurdu 34 1 1 32 -114 -17
    Takımlar O G B M Av P
1 Altay 34 19 9 6 30 66
2 Bandırmaspor 34 19 7 8 22 64
3 Gümüşhanespor 34 19 7 8 25 64
4 Sanliurfaspor 34 19 6 9 21 63
5 Sakaryaspor 34 17 10 7 15 61
6 Bugsaşspor 34 15 11 8 20 56
7 Hacettepe Spor 34 15 11 8 16 56
8 Konya Anadolu Selçukspor 34 15 10 9 7 55
9 Niğde Belediyespor 34 14 7 13 -1 49
10 Kırklarelispor 34 11 9 14 -9 42
11 Kahramanmaraşspor 34 9 12 13 -14 39
12 Zonguldak Kömürspor 34 9 11 14 -14 38
13 Pendikspor 34 9 10 15 -13 37
14 Fethiyespor 34 8 12 14 -9 36
15 Fatih Karagümrük 29 9 4 16 -13 31
16 Nazilli Belediyespor 34 7 8 19 -24 29
17 Karşıyaka 34 6 9 19 -22 21
18 Silivrispor 34 2 11 21 -34 17
NAMAZ VAKİTLERİ
yukarı çık