stats
Engelleyiciyi kapattım!

Türkiye'nin Askeri Haber Portalı. Tüm, subay, astsubay, uzman jandarma, uzman çavuş ve sözleşmeli erbaş/er, ile sivil memur haberleri

TSK'YA AİT 5 YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK!

TSK'YA AİT 5 YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK!
  • 23 Mayıs 2020, Cumartesi 14:12

TSK'ya ilgililendiren 5 yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Değişikli Yapılan yönetmelikler;

1. SUBAY MESLEK PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK, 

2. SUBAY SİCİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK, 

3.  ASTSUBAY SİCİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK,

4.  TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ŞERİT ROZET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK, 

5.  TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ GAZİ UYUM EVLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK.

Söz konusu yönetmeliklerde yapıaln değişiklikler, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlğe girdi. 

 

İŞTE O YÖNETMELİKLER 

 

23 Mayıs 2020 CUMARTESİ, Resmî Gazete, Sayı : 31135

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

SUBAY MESLEK PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/8/1968 tarihli ve 12971 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Subay Meslek Programları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 – Tarifler

a. Meslek programları (Subay eğitim ve gelişme programı) : Subayların, mesleki gelişmelerini sağlamak ve kazanacakları bilgi ve tecrübeden teşkilat maksatlarına en uygun ve etkin bir şekilde yararlanmak için, bu bilgi ve tecrübenin nerelerde (hangi okulda, birlikte ve karargahta), hangi rütbelerde ve hangi kurs ve eğitimlerde kazanılacağını gösteren eğitim ve gelişme programıdır.

b. Sınıf/branş gelişme planı : Subay eğitim ve gelişme programının uygulanmasını sağlamak için, sınıfların özellikleri ve kadro hizmetlerine göre, Kuvvet Komutanlıklarınca her sınıf için ayrı olarak hazırlanmış bir rehberdir.

c. Şahsi gelişme kartı : Subayın kendi sınıfına ait gelişme planındaki yerini ve mesleki gelişimini gösteren, atanmada, kurs ve okullar için seçimde yol göstermesi için kullanılan ve subayın Kuvvet Komutanlıkları ile 1’inci sicil üstlerinde bulunan şahsi dosyalarında muhafaza edilen bir belgedir.

ç. Atanmada planlı değişim: Subayların, mesleki gelişmelerini sağlayacak şekilde bilgi, tecrübe ve rütbeleriyle mütenasip olarak, bir plana göre, muhtelif görev ve makamlara belirli fasılalarla atanması işlemidir.

d. Kıt’a görevi (Kıt’a hizmeti): Kuvvet ve hizmet özelliklerine göre, her sınıf ve rütbedeki personelin, mesleki gelişimlerini temin için hazırlanan yönergede belirtilen, genel anlamda; muharip, muharebe destek ve muharebe hizmet destek birlikleri ile karargâh ve kurumlarda tespit edilen görevlerdir.

 e. Kıta komutanlığı : Kıta ve kıta kapsamına giren birlik ve kuruluşlardaki komutanlık görevleridir.

f. Kıta karargah görevi : (e) fıkrasında tarif edilen komutanlıkların karargahlarındaki görevleri kapsar.

g. Karargah görevi : Kıta karargahı kapsamı dışındaki birlik ve eşiti komutanlık karargahları ile müttefik karargahlardaki bütün görevleri ve askeri ateşe ve yardımcılarının görevlerini ihtiva eder.

ğ. İdari görev : Stratejik ve taktik faaliyetlerin dışındaki bütün askeri faaliyetlerin yönetim ve ifasında bütün birliklerde, İç Hizmet Kanun ve Yönetmeliğinde ve emirlerde belirtilen iç hizmetlerini ilgilendiren görevlerdir.

h. Öğretmenlik görevi : Askeri bir öğretim ve eğitim kurumunda, öğretim ve eğitim maksadını güden planlama ve icra görevlerini ihtiva eder.

ı. Silahlı kuvvetler dışındaki görevler : Türk Silahlı Kuvvetleri dışındaki Devlet hizmetleri ile Türk Hava Kurumundaki hizmetleri ihtiva eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Silahlı Kuvvetlerin” ibaresi “Türk Silahlı Kuvvetlerinin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 8 - Meslek programlarının uygulanmasında daha iyi bir sonucun alınabilmesi için, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına ve sınıf/branş gelişme planlarına uygun şahsi isteklilerin seçilmesine öncelik tanınır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 9 - Subayların liyakat ve kabiliyetleri çeşitli olduğundan, aynı şartlar altında olsalar dahi meslek programlarından aynı derecede istifade edemezler. İstenen liyakat standardının asgari haddine ulaşamayıp rütbe terfi imkanını kaybedenler meslek programlarından hariç tutulur. Haklarında Subay Sicil Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 12 - Fevkalade hallerde veya görülen lüzum üzerine, Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Milli Savunma Bakanlığınca, meslek programlarının tatbikatı daraltılabilir veya geçici bir süre için durdurulabilir. Subayların Kıta Hizmetleri Mecburiyeti hakkındaki Kanun hükümleri saklıdır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Silahlı Kuvvetlerin” ibaresi “Türk Silahlı Kuvvetlerinin” şeklinde ve aynı fıkranın (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Dost yabancı ülke akademilerinde komuta/kurmay eğitimi alan sınıf subaylarına:

(1) Milli Savunma Üniversitesi Kuvvet Harp Enstitüleri kurmay subay eğitim sistemi kapsamında, öncelikle Karargah Subaylığı Eğitimi giriş sınavında başarılı olması ve Karargah Subaylığı Yüz Yüze Eğitimini alması,

(2) Komuta ve Kurmay Eğitimi giriş sınavına katılarak başarılı olması ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü tarafından belirlenecek fark derslerini alarak Komuta ve Kurmay Eğitimini başarı ile tamamlamaları durumunda kurmay unvanı verilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 23 - Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Silahlı Kuvvetleri dışındaki hizmetlerde görevlendirilecek subaylar için görev süresi 2 yıldır. Bu süre Milli Savunma Bakanlığının teklifi ile kısaltılabilir veya uzatılabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yabancı bir dili gerektiren görev ve kurslar ile yabancı dil bilen subay adedini artırmak maksadıyla seçilen subaylar kıta ve kurumlarda Türk Silahlı Kuvvetleri Yabancı Diller Okullarında veya yurt dışında yabancı dil kurslarına tabi tutulurlar. İleri seviyede yabancı dil bilme zorunluluğu bulunan görevlere getirilecek olanlar hariç, yabancı dil kurslarına binbaşı rütbesinin üzerinde bulunan subaylar gönderilmez.

Subayların hangi rütbelerde bu kurslara tabi tutulacağı Subay Meslek Programları Yönergesinde gösterilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 28 - Mesleki Bilgi ve Görgü Artırma Eğitimi

Mesleki bilgi ve görgülerini artırmak maksadıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğindeki esaslara göre binbaşı ve daha üst rütbelerindeki subaylardan seçilenler yurtdışına eğitime gönderilirler.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (e) bentleri ile aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Yüksek lisans ve doktora için 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu gereğince çıkarılan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde gösterilen süre içinde,”

“e) Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına veya izinli olarak yukarıdaki bentler dışında kalan her çeşit öğrenime gönderilen veya görgü ve bilgisini arttırma amacı ile yurtdışında veya yurtiçinde eğitim ve öğrenime tabi tutulan subaylar, gönderme onay emirlerinde belirtilen süreler içinde,”

“Yukarıdaki fıkra bentlerinde belirtilen süreler sonunda eğitim-öğretim, kura stajlarını başarı ile bitirenler, ilgili öğrenim kurumlarından aldıkları belgeleri Kuvvet Komutanlıklarına ibraz ederler. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kurumlarda okuyanların belgeleri bu kurumlarca Kuvvet Komutanlıklarına gönderilir. Şayet sınav yapılmıyor ise öğrenimleri sonunda veya yurda dönüşlerinde gönderilme gayelerine uygun yeterli bilgiyi edinip edinmediklerinin tespiti için Kuvvet Komutanlığınca sınava tabi tutulabilirler. Bu şekilde yapılan sınavda alınan netice şahsi özlük dosyalarında muhafaza edilir. Bu sınavların nasıl, nerede ve kimlere yapılabileceği Subay Meslek Programları Yönergesinde gösterilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin (e) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

 

***

 


23 Mayıs 2020 CUMARTESİ, Resmî Gazete, Sayı : 31135

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

SUBAY SİCİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Subay Sicil Yönetmeliğinin ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasına (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“f) Doğal afet, salgın hastalık ve benzeri olağanüstü durumlarda personelin FYTD’den muaf tutulmasına Bakanlıkça karar verilebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

 

***

 


22 Mayıs 2020 CUMA Resmî Gazete, Sayı : 31134

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

ASTSUBAY SİCİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/12/1998 tarihli ve 23567 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Astsubay Sicil Yönetmeliğinin ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“f. Doğal afet, salgın hastalık ve benzeri olağanüstü durumlarda personelin FYTD’den muaf tutulmasına Bakanlıkça karar verilebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

 

***

 


23 Mayıs 2020 CUMARTESİ, Resmî Gazete, Sayı : 31135

YÖNETMELİK

Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ŞERİT ROZET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/9/1977 tarihli ve 16062 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Şerit Rozet Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına çeşitli hizmet ve başarıları karşılığı verilecek şerit rozetlerin verilme usul ve esaslarını tespit ve başarıyı teşvik etmektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 2 – Bu Yönetmelik hükümleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup general, amiral, subay, astsubay ve uzman erbaş ile erbaş ve erleri (sözleşmeli erbaş ve erler dâhil) kapsar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe 2 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiş ve diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Dayanak:

Madde 3 – Bu Yönetmelik, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin mevcut 3 üncü maddesinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığınca” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin mevcut 4 üncü maddesinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığınca” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe mevcut 7 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiş ve diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk:

Madde 9 – Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütler derhal Millî Savunma Bakanlığının ilgili birimlerine bildirilir. Millî Savunma Bakanlığı bu tereddütleri gidermeye yetkilidir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin mevcut 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

 

***

 

23 Mayıs 2020 CUMARTESİ, Resmî Gazete, Sayı : 31135

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ GAZİ UYUM EVLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/11/2015 tarihli ve 29538 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Gazi Uyum Evleri Yönetmeliğinin adı “Millî Savunma Bakanlığı Gazi Uyum Evleri Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; hak sahiplerinin doğal ortamla baş başa kalarak tedavi ve rehabilitasyonlarına katkıda bulunulması, boş zamanlarının değerlendirilmesi ve sakin bir ortam içerisinde hayata hazırlanarak sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulup işletilen gazi uyum evlerinde uygulanacak işletme, bakım, idare, tesislerden faydalanma, mali hususlar ve denetime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “Türk Silahlı Kuvvetleri” ibaresi “Millî Savunma Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Millî Savunma Bakanlığını,

b) Gazi uyum evi: Bu Yönetmelik esaslarına göre tesislerden faydalanan hak sahiplerinin doğal ortamla baş başa kalarak tedavi ve rehabilitasyonlarına katkıda bulunulması, boş zamanlarının değerlendirilmesi ve sakin bir ortam içerisinde hayata hazırlanarak sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Bakanlık bünyesinde kurulup işletilen tesis ve teşkilleri,

c) Hak sahibi: Bu Yönetmeliğin 10/A maddesinde sayılanları,

ifade eder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığınca” ibaresi “Bakanlıkça” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Gazi uyum evleri, yönetim kurulu ve kadrolarına atanan veya görevlendirilen personel tarafından yönetilir.

(2) Yönetim Kurulu, söz konusu tesisin işletme sorumluluğunu üstlenen kurum amirliği tarafından, kendi bağlısı kurumlardan seçilecek beş asil ve iki yedek üyeden teşekkül eder. Üyelerin kıdemlisi yönetim kurulu başkanıdır. Başkanın katılamadığı toplantılara en kıdemli üye başkanlık eder. Yönetim kurulu, ihtiyaç duyulması hâlinde, teşkilat bağlantısına göre kuruma bağlı tüm gazi uyum evleri için de görevlendirilebilir. Aynı üyelerin tekrar görevlendirilmesi mümkündür.

(3) Yönetim kurulunun görevleri:

a) Gazi uyum evlerinin, kuruluş amaçlarına uygun olarak işletilmesini, geliştirilmesini sağlamak, hizmetlerin verimli ve nitelikli olarak yürütülmesine yönelik tedbirleri almak.

b) Gazi uyum evlerinin, gelir-gider durumlarını incelemek ve değerlendirmede bulunmak, düzenleyeceği raporlar ve tablolar ile üst makamı bilgilendirmek.

c) Hizmetlerin en iyi ve düşük maliyetli sunulmasını sağlamak.

ç) Yönetimi kolaylaştıracak tedbirleri almak.

d) Yıllık ikmal planlarını onaylamak, yıllık ikmal planları dışında; üst makam emirleri, acil ihtiyaçlar gibi sebeplerle meydana gelecek alımlarla ilgili kararları almak.

e) Gazi uyum evlerinde verilecek hizmetlerin ücretlerini belirlemek.

f) Gazi uyum evleri müdürlüklerince mahallinde tespit edilmesi gereken ücretlerin tespitine ilişkin prensip, usul ve esasları belirlemek.

g) Hak sahiplerinin gazi uyum evlerine kabul önceliklerinin esaslarını tespit etmek.

(4) Yönetim Kurulu en az üç ayda bir defa salt çoğunlukla toplanır. İhtiyaç halinde yönetim kurulu başkanının çağrısı ile üç aylık süre dikkate alınmaksızın toplantı yapılabilir.

(5) Yönetim kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşit çıkması halinde, başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır.

(6) Alınan kararlar, tarih ve sayı verilmek suretiyle karar defterine işlenir. Alınan her karar yönetim kurulu üyelerince imzalandıktan sonra bağlı olduğu kurum amirinin onayına sunulur. Kararlar bağlı olunan kurum amirinin onayıyla kesinleşir.

(7) İdari denetleme kurulu, gazi uyum evlerine ve bunlara bağlı birimlere ait faaliyetlerin ilgili kanun, yönetmelik ve yönergeler ile yönetim kurulu kararlarına uygun şekilde yürütülüp yürütülmediğini, bina, demirbaş döşeme ve eşyanın bakımı ile muhafazasının iyi yapılıp yapılmadığını, muhasebe kayıtlarının, gelir ve giderlerin usulüne uygun olup olmadığını kontrol eder.

(8) İdari denetleme kurulu, gazi uyum evinin bağlı olduğu kurum amiri tarafından her takvim yılı için biri mali hususlarda yetkin en az üç kişiden oluşacak şekilde teşkil edilir.

(9) Denetleme kurulu faaliyeti sürekli olup, denetleme sonucu bağlı olunan kurum amiri ile tesis yönetim kuruluna bir rapor ile bildirilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Gazi uyum evlerinde, Bakanlık kadro kuruluşunda yer alan personel, her türlü özlük hakkı ödemeleri ilgili vakıfların sorumluluğunda olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri yararına faaliyet gösteren vakıf personeli, hizmet alımı yöntemiyle temin edilen personel, mal alımı hizmetini sunan firma personeli, çırak ve beceri eğitimi öğrencileri ile özel hukuk hükümlerine tabi personel çalıştırılabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Gazi Uyum Evlerinde Sunulacak Hizmetler, Hizmet Esasları ve Hak Sahipleri”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Türk Silahlı Kuvvetleri” ibaresi “Bakanlık” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “gazi uyum evi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığınca” ibaresi “Bakanlıkça” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11– Aynı Yönetmeliğe 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Hak sahipleri

MADDE 10/A – (1) Bakanlık ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadro kuruluşunda görev yapmış veya halen görevli olanlardan aşağıda sayılanlar gazi uyum evlerinden hak sahibi olarak faydalanırlar:

a) Sosyal Güvenlik Kurumunca harp malulü sayılanlar.

b) Sosyal Güvenlik Kurumunca; 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren Kanunlarda belirtilen haller kapsamındaki maluliyeti nedeniyle aylık bağlananlar.

c) Teröristle mücadele görevinin sebep ve tesiriyle yaralanan veya hastalanan, halen tedavisi devam eden ancak maluliyet işlemleri henüz sonuçlanmamış olanlar.

(2) Hak sahiplerinin anne, baba, kardeş, eş ve çocukları, bunların bulunmaması durumunda iki kişiyi aşmamak kaydıyla diğer refakatçileri, ancak hak sahipleriyle birlikte olmaları durumunda gazi uyum evlerinden yararlanabilir.

(3) Gazi uyum evi bünyesinde bulunan birim ve tesislerin, imkânı ve kapasitesi doğrultusunda;

a) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık alanların kendisi, annesi, babası, eşi ve çocukları ile kardeşleri, şehit annesi, babası, eşi, çocukları ve kardeşlerinin ve diğer hastaların,

b) Birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan, Sosyal Güvenlik Kurumunca 3713 sayılı Kanun ile 2330 sayılı Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren Kanunlarda belirtilen haller kapsamındaki maluliyeti nedeniyle aylık bağlananların,

c) 6/2/2018 tarihli ve 7082 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 14 üncü maddesi kapsamında gazilik unvanı verilenlerin,

tesislerden faydalanabilmelerine yönetim kurulunca karar verilebilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Gazi uyum evleri ile bunların bünyesindeki işletmelere ait;

a) Muhasebe işlemleri,

b) Tesislerin gelirleri, sermayeleri ve satış fiyatları ile ihtiyaçlarının tespit ve temin esasları,

c) Satın alma ve muayene esasları,

ç) Kiralama ve kiraya verme esasları,

d) Bağış, promosyon, hibe, sergi, fuar ve reklam gelirleri,

e) Tutulacak kayıtlar,

f) Denetleme işlemleri,

ordu evleri, askerî gazinolar, kışla gazinoları ve vardiya yatakhaneleri ile eğitim merkezlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik ve Bakanlıkça hazırlanacak yönergede belirtilen esaslar çerçevesinde uygulanır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Gazi uyum evlerinin işletilmesinde Bakanlık kadro kuruluşunda yer alan her türlü araç ve Bakanlığın diğer imkânlarından yararlanılabilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığınca” ibaresi “Bakanlıkça” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğe 14 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

MADDE 14/A – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye Bakanlığın ilgili birimleri yetkilidir.”

MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

 

 
HABERE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor
ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

  • S.Lig
  • 1.Lig
  • 2.Lig Kırmızı
  • 2.Lig Beyaz
    Takımlar O G B M Av P
Şampiyonlar Ligi
UEFA
Alt Lig
    Takımlar O G B M Av P
1 Çaykur Rizespor 34 20 9 5 30 69
2 MKE Ankaragücü 34 18 9 7 21 63
3 Boluspor 34 18 6 10 23 60
4 Ümraniyespor 34 17 8 9 14 59
5 Erzurum BB 34 14 11 9 12 53
6 Gazisehir Gaziantep FK 34 15 8 11 19 53
7 Altınordu 34 15 8 11 10 53
8 Balıkesirspor 34 16 7 11 10 52
9 İstanbulspor 34 14 8 12 6 50
10 Vartaş Elazığspor 34 13 9 12 9 48
11 Giresunspor 34 13 8 13 6 47
12 Adanaspor 34 12 7 15 -15 43
13 Adana Demirspor 34 11 8 15 -3 41
14 Eskişehirspor 34 12 8 14 7 41
15 Denizlispor 34 10 8 16 -4 38
16 Samsunspor 34 7 15 12 -14 36
17 Manisaspor 34 7 3 24 -49 12
18 Gaziantepspor 34 2 4 28 -82 1
    Takımlar O G B M Av P
1 Hatayspor 34 23 7 4 48 76
2 Menemen Belediyespor 34 22 8 4 42 74
3 Afjet Afyonspor 34 21 7 6 31 70
4 Sivas Belediyespor 34 19 10 5 28 67
5 Keçiörengücü 34 19 7 8 36 64
6 Sancaktepe Belediyespor 34 16 11 7 26 59
7 İnegölspor 34 17 8 9 12 59
8 Sarıyer 34 13 5 16 -1 44
9 Tokatspor 34 11 10 13 -8 43
10 Etimesgut Belediyespor 34 11 9 14 -3 42
11 Kastamonuspor 34 12 4 18 -3 40
12 Eyüpspor 34 11 6 17 -10 39
13 Tuzlaspor 34 10 8 16 -9 38
14 Bodrumspor 34 10 8 16 -14 38
15 Amed Sportif 34 10 10 14 -4 37
16 Bucaspor 34 10 9 15 -9 36
17 Korfez SK 34 4 4 26 -48 13
18 Mersin İdmanyurdu 34 1 1 32 -114 -17
    Takımlar O G B M Av P
1 Altay 34 19 9 6 30 66
2 Bandırmaspor 34 19 7 8 22 64
3 Gümüşhanespor 34 19 7 8 25 64
4 Sanliurfaspor 34 19 6 9 21 63
5 Sakaryaspor 34 17 10 7 15 61
6 Bugsaşspor 34 15 11 8 20 56
7 Hacettepe Spor 34 15 11 8 16 56
8 Konya Anadolu Selçukspor 34 15 10 9 7 55
9 Niğde Belediyespor 34 14 7 13 -1 49
10 Kırklarelispor 34 11 9 14 -9 42
11 Kahramanmaraşspor 34 9 12 13 -14 39
12 Zonguldak Kömürspor 34 9 11 14 -14 38
13 Pendikspor 34 9 10 15 -13 37
14 Fethiyespor 34 8 12 14 -9 36
15 Fatih Karagümrük 29 9 4 16 -13 31
16 Nazilli Belediyespor 34 7 8 19 -24 29
17 Karşıyaka 34 6 9 19 -22 21
18 Silivrispor 34 2 11 21 -34 17
NAMAZ VAKİTLERİ
yukarı çık