stats
Engelleyiciyi kapattım!

Türkiye'nin Askeri Haber Portalı. Tüm, subay, astsubay, uzman jandarma, uzman çavuş ve sözleşmeli erbaş/er, ile sivil memur haberleri

TSK, JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SAĞLIK YETENEĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK!

TSK, JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SAĞLIK YETENEĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK!
 • 18 Nisan 2020, Cumartesi 10:00

Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) personel alımında sağlık konusunda kolaylık getiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Silahlı kuvvetler sağlık yeteneği yönetmeliğinde değişiklikTürk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) personel alımında sağlık konusunda kolaylık getiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yeni askerlik sistemiyle hayata geçirilen yedek astsubayların sağlık işlemlerine ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı yönetmelikle, TSK'da görev yapma konusunda da sağlıkla ilgili şartlara kolaylık getirildi.

Askerliğe engel olan hastalık listesinin de bulunduğu yönetmeliğe göre, yedek subay ve yedek astsubay adaylarının hastalık nedeniyle alacakları hava değişimi, istirahat ve hastanede yatarak geçirdikleri sürelerin toplamı, sınıf okullarında geçirilen sürenin üçte birinden fazla olması halinde söz konusu kişiler terhis edilecek. Bunlardan bir sonraki dönemde hastalıklarının devam etmediği sağlık raporuyla saptananlar, yeni dönemin tamamına katılabilecek.Bunların yanı sıra vazifenin sebep ve tesiriyle haklarında Türk Silahlı Kuvvetlerinde, Jandarma Genel Komutanlığında veya Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapamaz raporu verilen subay ve astsubaylardan yeniden göreve dönmek isteyenler, doğrudan bağlı bulundukları komutanlıklara başvurabilecek. Bunlardan göreve dönmesi uygun olarak değerlendirilenler yetkili sağlık kuruluşuna sevk edilecek.

"Belirtilen Görevleri Yapar" kararı alanlar Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı onayınının ardından uygun göreve atanacak.Öte yandan, yönetmeliğe, deri ve zührevi hastalıklara yönelik düzenlemeyle vücutta görünümü bozan doku bozuklukları ile ilgili hesaplama yöntemi ilave edilirken, ürolojik rahatsızlıklara ilişkin maddede aday personelin lehinde değişikliğe gidildi. MSÜ adına diğer fakültelerde eğitim görecek öğrenci adaylarına ilişkin aday kaybının önlenmesi için omurga eğrilikleri ve düz tabanlıkla ilgili düzenlemeler yapıldı.

 

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 2413

Ekli "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

 

14 Nisan 2020

 

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SAĞLIK YETENEĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu" ibaresi "25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu" şeklinde ve altıncı fıkrasında yer alan "1111 sayılı Kanun" ibaresi "7179 sayılı Kanun" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan "astım" ibaresi "hava yolu hastalıklarını içeren Hastalıklar Listesinin 47 nci maddesinin A dilimi kapsamında" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"Yedek subay ve yedek astsubay sağlık işlemleri

MADDE 22- (1) Yedek subay aday adayları, yedek subay adayları ve yedek subaylar ile yedek astsubay aday adayları, yedek astsubay adayları ve yedek astsubaylar sağlık yetenekleri bakımından aşağıdaki şekilde gruplandırılır:

 1. Askerliğe elverişli olanlar: Hastalıklar Listesinin (A) dilimlerine girenler hakkında "Askerliğe Elverişlidir" karan verilir.
 2. Askerliğe elverişli olmayanlar: Hastalıklar Listesinin (B) ve (D) dilimlerinde gösterilen hastalıkları bulunanlar hakkında "Askerliğe Elverişli Değildir" kararı verilir.

 

 1. Birinci fıkrada belirtilenlerin sağlık işlemleriyle ilgili diğer hususlarda yükümlülerin tabi olduğu hükümler uygulanır. Ancak yedek subay ve yedek astsubaylardan Hastalıklar Listesinin (C) dilimine girenler hakkında "Hava Değişimi" karan yerine "İstirahat" kararı verilir.
 2. Yedek subay ve yedek astsubay adaylarının hastalıkları nedeniyle alacakları hava değişimi, istirahat ve hastanede yatarak geçirdikleri sürelerin toplamı, sınıf okullarında geçirilen sürenin 1/3'ünden fazla olması halinde bunlar hakkında terhis işlemi yapılır. Bir sonraki dönemde hastalıklarının devam etmediği sağlık raporuyla saptananlar yeni dönemin tamamına katılırlar. Devam edilmeyen süre dönemin sonuna rastlar ve aralıksız olursa bir sonraki dönemde yalnız devam edilmeyen süre tamamlatılır. Terhisi gerekenler, hastalıkları kronik değilse istekleri halinde tedavileri sonuna kadar hastanelerinde kalabilir.
 3. Yedek subay ve yedek astsubay adaylarının komando muayenelerinde erbaş ve erlerin komando seçim kriterleri esas alınır.
 4. Tankçı yedek subay adayları ve yedek astsubayların seçim ve sağlık kriterlerinde tank sınıfı subay ve astsubayların seçim ve sağlık kriterleri esas alınır."

 

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye yedinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki sekizinci fıkra eklenmiştir.

 

"(3) İkinci fıkradaki şartları taşıması koşuluyla; tanzim edilen raporlarda sağlam olanlar ile tespit edilen hastalığı Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesinin "Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Erbaş/Er Adayları Değerlendirme Sütunu"ndaki karşılığı (+) artı işareti olanlar ile tashihle her bir gözde görmeleri tam olmak şartıyla, her bir gözde 1.00 (bir dâhil) diyoptriye kadar olan miyopi, hipermetropi ile 1.00 (bir dâhil) diyoptriyi geçmeyen astigmatizması [Örnek 1) -1.00 (-1.00x90) olabilir. Örnek 2) +1.00(-1.25x180) olamaz. Örnek 3) -1.25x90 olamaz. (Mikst astigmatlarda mutlak değer göz önünde bulundurulur.)] olan adaylar hakkında "Uzman Erbaş veya Sözleşmeli Erbaş/Er Olur" kararı verilir. Söz konusu Çizelgenin "Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Erbaş/Er Adayları Değerlendirme Sütunu"ndaki karşılığı (A) diliminde (-) eksi işareti olanlar ile Hastalıklar Listesinin (B) ve (D) dilimlerinde olanlar hakkında "Uzman Erbaş veya Sözleşmeli Erbaş/Er Olamaz" kararı verilir. [Örnek 1) -1.00(4.00x90) olur. Örnek 2) +1.00(-1.25x180) olamaz. Örnek 3) -1.25x90 olamaz.]"

 

"(8) Adaylardan sağlık kurulu muayeneleri sonucunda "Uzman Erbaş veya Sözleşmeli Erbaş/Er Olur" karan verilenler, Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesi hükümlerindeki komando ve paraşüt sağlık yeteneklerini karşılar. Bu adaylardan, Yönergede belirtilen süre kadar komando ve paraşüt raporu istenmez."

 

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki altıncı ve yedinci fıkralar eklenmiştir.

 

"(1) Dış kaynaktan temin edilecekler ile görevde bulunan uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erlerden; komando, paraşüt, özel harekât ve arama kurtarma özel ihtisasları ile kurtarma yüzücülüğüne seçilecekler tam sağlam olmalı veya hastalıklan, Hastalıklar Listesinin (A) diliminde bulunmalıdır. Ancak bunlardan;

 1. Göz hastalıkları: Hastalıklar Listesinin (A) dilimine giren ve 1.00 diyoptiriyi aşan miyopi, hipermetropi ile astigmatizması olanlar ile diskromatopsisi bulunanlar,
 2. Hava yolu hastalıklarını içeren Hastalıklar Listesinin 47 nci madde (A) dilimi kapsamında hastalığı olanlar,
 3. Psikiyatrik hastalığı olanlar,

ç) Hastalıkları, Hastalıklar Listesinin (A) dilimine girenlerden, bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlığı sınıflandırma çizelgesinin piyade sınıfına, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı (1) Numaralı Branş Belirleme Çizelgesinin Jandarma ve Sahil Güvenlik branşlarına ait "TGM.-YZB." rütbe sütununda karşılığı (-) eksi veya (x) çarpı işareti bulunanlar,

komando, paraşüt, özel harekât, arama kurtarma özel ihtisaslarına ve kurtarma yüzücülüğüne seçilemezler. Bu görevlere devam edecekler ise bu fıkraya göre değerlendirilir. Ancak bunlardan, her bir gözde 3.00 diyoptriyi aşan miyopi, hipermetropi ile 2.00 diyoptriyi geçen astigmatizması olanlar; komando, paraşüt, özel harekât, özel kuvvetler ve arama kurtarma, dalgıç (birinci sınıf dalgıç, SAT, SAS, mayın harbi dalgıcı) ve kurbağa adam özel ihtisasları ve kurtarma yüzücülüğü görevlerine devam edemezler."

 

"(6) Yıllık zorunlu tazeleme atlayışlarına katılacak paraşütçü uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erler, yönerge ile belirlenen esaslara göre her yıl birliklerinde, birlik tabibi tarafından muayene ve kontrol edilir.

(7) Dalgıç ve kurbağa adam özel ihtisaslar dışında görevli özel ihtisaslı uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erler (dalgıç ve kurbağa adam özel ihtisaslı olanlar hariç) üç yılda bir periyodik muayeneye tabi tutulur."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

"(2) 3713 sayılı Kanun kapsamında malul olup göreve devam eden uzman erbaşların durumu, göreve devam eden vazife malulü astsubayların sağlık yeteneklerine göre değerlendirilir."

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şeklinde değiştirilmiştir.

"(2) Öğrenci adaylarının boy ve ağırlık sınırları ile vücut kitle indeks değerleri Ek-A'da yer alan tabloda gösterilmiştir. Boy ve ağırlık sınırlan broşürlerde (başvuru kılavuzu) yayımlanır. Ek-A'da yer alan tabloda belirtilen alt sınırdan aşağıda veya üst sınırdan yukanda olmamak kaydıyla, adaylarda aranacak boy ve ağırlık alt ve üst sınırlan, öğrenci alımı yapacak ilgili Bakanlık tarafından tespit edilir. Kız öğrenci adaylan için tabip lüzum gördüğünde pelvik ultrasonografı ve laboratuvar muayenesi yapabilir. Hafif cilt lezyonlan (depigmente nevüs, becker nevüs, lokalize hipertrikoz, akne vulgaris, hiperhidroz), solunum sıkıntısı yapmayan nasal septum deviasyonlan, hafif diş sıra bozukluklan ve hafif kulak şekil bozukluklan sağlam kabul edilir."

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 36 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Tashihle her bir gözde görmeleri tam olmak şartıyla, her bir gözde 1.00 (bir dâhil) diyoptriye kadar olan miyopi, hipermetropi ile 1.00 (bir dâhil) diyoptriyi geçmeyen astigmatizmalar öğrenciliğe engel değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı adına (Milli Savunma Üniversitesi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi hariç) diğer fakültelerde eğitim gören öğrenci adaylannda düzeltme ile her iki gözde görmeler ayn ayn tam olmak şartıyla 3 diyoptriye (3 dâhil) kadar miyopi ve hipermetropi ile 90 derecelik iki eksen arasındaki kınlma kusuru farkı 3 diyoptriyi geçmeyen astigmatizmalar öğrenci adaylığına engel değildir."

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Hava yolu hastalıklannı içeren Hastalıklar Listesinin 47 nci madde (A) dilimi kapsamında hastalığı olanlar,"

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "branşlarda" ibaresi "sınıfının/branşının kıta komutanlığı olmayan geri hizmet kadro görev yerlerinde" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasında yer alan "sağlık sebebiyle sınıf veya branş değişikliği raporu verilenlere," ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

"(1) Görevde bulunan subay ve astsubaylardan komando, paraşüt, özel harekât ve arama kurtarma özel ihtisasları ile kurtarma yüzücülüğüne seçilecekler tam sağlam olmalı veya hastalıkları, Hastalıklar Listesinin (A) diliminde bulunmalıdır. Ancak bunlardan;

 1. Göz hastalıkları: Hastalıklar Listesinin (A) dilimine giren ve 1.00 diyoptiriyi aşan miyopi, hipermetropi ile astigmatizması olanlar ile diskromatopsisi bulunanlar,
 2. Hava yolu hastalıklarını içeren Hastalıklar Listesinin 47 nci madde (A) dilimi kapsamında hastalığı olanlar,
 3. Psikiyatrik hastalığı olanlar,

ç) Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı (1) Numaralı Sınıflandırma ve Branş Belirleme Çizelgelerinde hastalıkları, Hastalıklar Listesinin (A) dilimine girmesine rağmen ilgili kuvvetin piyade sınıfının Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında Jandarma veya Sahil Güvenlik branşının kendi rütbe sütununda karşılığında (-) eksi veya (x) çarpı işareti bulunanlar,

bu görevlere seçilemezler. Bu görevlere devam edecekler ise bu fıkraya göre değerlendirilir. Ancak, bunlardan her bir gözde 3.00 diyoptriyi aşan miyopi, hipermetropi ile 2.00 diyoptriyi geçen astigmatizması olanlar bu göreve devam edemezler."

 

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Subay ve astsubaylardan yeniden göreve dönmek isteyenler bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına başvurur. îlgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca göreve dönmesinin uygun olacağı değerlendirilenlerin dosyalan bu Komutanlıkların ilgili birimleri tarafından yetkili sağlık kuruluşuna sevk edilir. Sevk yazısında bu kişilerin görevlendirilecekleri yerlerde çalışmaya uygun olup olmadığının tayin edilmesi istenir. Yetkili sağlık kuruluşundan bu kişiler hakkında "Belirtilen Görevleri Yapar" veya "Belirtilen Görevleri Yapamaz" şeklinde karar verilmesi ve kontrol muayenelerinin hangi aralıklarla yapılacağının belirtilmesi istenir. "Belirtilen Görevleri Yapar" karan alanlar, raporları Sosyal Güvenlik Kurumunca onaylandıktan sonra ilgisine göre Millî Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı onayını müteakip ilgili komutanlık tarafından uygun göreve atanır ve bu durum Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir."

"(4) Göreve dönen personel göreve devam edip etmeyeceğinin belirlenmesi için daha kısa bir süre belirtilmemişse üç yılda bir birliği tarafından belirtilen görevleri yapıp yapamayacağının belirlenmesi maksadıyla yetkili sağlık kuruluşuna sevk edilir. Yapılan muayenesi sonucunda tekrar göreve başlayan subay ve astsubaylardan, belirtilen çalışma süresinin dörtte birinden daha

fazla süre istirahat alanlar, tekrar kontrol muayenesine gönderilmez ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ilişiği kesilir."

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"Bununla birlikte "Hareket Hastalığı"(2 l(A)/5) kararı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin sınıfı görevlerini ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin sınıfı/branşı görevlerini yüzer birliklerde icra etmelerine engel değildir. Bu tanıyı alan personelin, deniz şartlarından daha az etkileneceği yüzer birliklerde veya denizin kara birliklerinde görevlendirilmesi hususu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından karar verilir."

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"h) Boy ve ağırlık: Vücut kitle indeksi 29.9 kg/m2' den fazla olamaz. Bu durumdaki subay ve astsubaylar için karar bir yıllık istirahatsiz rejimden sonra uygulanır."

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin başlığına "dalış tabibi" ibaresinden sonra gelmek üzere ", dalış sağlık astsubayı" ibaresi, birinci fıkrasına "Dalış tabibi" ibaresinden sonra gelmek üzere ", dalış sağlık astsubayı" ibaresi ve ikinci fıkrasına "dalış tabibi" ibaresinden sonra gelmek üzere ", dalış sağlık astsubayı" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin başlığı "Dalgıç (birinci sınıf dalgıç, ikinci sınıf dalgıç) ve kurbağa adam özel ihtisaslı (sualtı taarruz, sualtı savunma, mayın harbi dalgıcı ve diğer kurbağa adam ihtisasları) personel ile dalış tabibi, dalış sağlık astsubayı ve basınç odası operatörü personelin periyodik muayeneleri" şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasının birinci cümlesine "Dalgıç ve kurbağa adam özel ihtisaslı" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile dalış tabibi, dalış sağlık astsubayı ve basınç odası operatörü" ibaresi eklenmiş ve birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ç) İç hastalıkları: Hastalıklar Listesinin 35 inci ve 37 nci maddelerinin (A) dilimi kapsamında tedavi görenler iki yıla kadar dalıştan alıkonulabilir. Bu süre içerisinde idame tedavisi tamamlananlar dalış görevine döner. Aksi durumda bu Yönetmeliğin diğer hükümlerine göre karar verilir. Sistolik arteriyel kan basıncı 150 mmHg, diyastolik kan basıncı 90 mmHg'nin üzerinde bulunmamalıdır. Dalgıç ve kurbağa adam özel ihtisaslı subay ve astsubaylara her beş yılda bir transtorasik ekokardiografı yapılır. Hastalıklar Listesinin 42 nci maddesinin (B) ve (D) dilimlerine giren hastalıkların bulunması dalışa engeldir. Aynı maddenin (A) diliminin (2) numaralı fıkrası kapsamında tanı alanlar bir yıla kadar dalıştan alıkonulabilir. Kişinin çalışma gücünü bozmayan tıbbi tedavi ile kontrol altına alınmış endokrin salgılarda herhangi bir belirti vermeyen kronik hipotiroidiler ile kısmi veya total tiroidektomililerin tiroid fonksiyon testleri normal sınırlar içerisinde saptanmış ise sualtı hekimliği ve hiperbarik tıp uzmanının onayı ile dalışa devamı uygun görülür. Bu durumda olan personelin kan, tiroid fonksiyon testleri birlik tabipleri tarafından iki ayda bir takip edilir."

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2), (3), (4) ve (5) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde ve aynı fıkranın (ç) bendinin (8) numaralı alt bendinde yer alan "20'den" ibaresi "15'ten" şeklinde değiştirilmiştir.

"2) Görme fonksiyonunu bozmayan, irritasyon yapmayan, ilerleme göstermeyen, tıbbi ve cerrahi tedavi ile iyileşmiş kirpik ve kapak hastalıkları olanlar.

 1. Görme keskinliğini bozmayan, ilerleme göstermeyen kornea, konjonktiva hastalıkları ve sekelleri olanlar.
 2. Tıbbi ve cerrahi tedavi ile iyileşmiş gözyaşı sistemi hastalıkları olanlar.
 3. Binoküler görmeyi ve derinlik hissini bozmayan, 10 prizma dereceyi geçmeyen esoforyalar, 6 prizma dereceyi geçmeyen ekzoforyalar, 1,5 prizma dereceyi geçmeyen hiperforyalar, mikrotopiya da dâhil olmak üzere heterotropiyası olanlar, ekstraoküler kas cerrahi geçirenlerde rezidüel heteroforya, heterotropi (mikrotopiya dâhil) ve motor duyu problemi olmayanlar."

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.

"(2) Adaylarda, diskromatopsi bulunmamalı, görmeleri her iki gözde ayrı ayrı tashihli veya tashihsiz tam olmalı, hava yolu hastalıklarını içeren Hastalıklar Listesinin 47 nci madde (A) dilimi kapsamında hastalığı bulunmamalıdır. Ayrıca adaylar ruh sağlığı ve hastalıkları açısından tam sağlam olmalıdır.

(3) İkinci fıkradaki şartları taşıması koşuluyla; Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesinin "(1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütunu"ndaki karşılığı (+) artı işareti olanlar ile düzeltmeyle her iki gözde görmeler ayn ayn tam olmak şartıyla her bir gözde 1.00 (bir dâhil) diyoptriye kadar olan miyopi, hipermetropi ile 1.00 (bir dâhil) diyoptriyi geçmeyen astigmatizması olan adaylar hakkında "Muvazzaf/Sözleşmeli Subay veya Astsubay Olur" karan verilir. Söz konusu Çizelgenin "(2) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütunu"ndaki karşılığı (+) artı olanlar hakkında "Muvazzaf/Sözleşmeli Subay veya Astsubay Olur" kararı verilir. Subay ve astsubay adaylanndan söz konusu Çizelgenin ilgili sütunundaki karşılığı (A) diliminde (-) eksi işareti olanlar ile Hastalıklar Listesinin (B) ve (D) dilimlerinde olanlar hakkında "Muvazzaf/Sözleşmeli Subay veya Astsubay Olamaz" kararı verilir."

"(7) Adaylardan sağlık kurulu muayeneleri sonucunda "Muvazzaf/Sözleşmeli Subay veya Astsubay Olur" kararı verilenler, bu Yönetmeliğin 44 üncü maddesine komando ve paraşüt sağlık yeteneklerine sahip kabul edilir. Bu adaylardan yönergede belirtilen süre kadar komando ve paraşüt raporu istenmez."

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 75 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 75- (1) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılarak yedekliğe geçmiş bulunanlardan sefer görev emri verilenler, sağlık durumlannm tespitini istediklerinde, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı

ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşuna görevden ayrıldıkları rütbeleri belirtilerek sevk edilir. Haklarında verilen sağlık kurulu raporlarında, bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrıldıkları sınıf veya branş ve rütbenin sağlık yeteneklerini taşıdıkları tespit edilenlere ("Sınıfı veya Branşı Görevini Yapar" kararı verilenler) sefer görev emri verilir. Sağlık kurulu tarafından haklarında "Sınıfı veya Branşı Görevini Yapamaz", "Sınıfının veya Branşının Uygun Kadro Görev Yerlerinde Görev Yapar", "Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görev Yapamaz", "Jandarma Genel Komutanlığında Görev Yapamaz" veya "Sahil Güvenlik Komutanlığında Görev Yapamaz" karan verilenlere sefer görev emri verilmez."

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 76 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "hepatit B," ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin EK-B sinin (B) maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"B. Yükümlüler, Yedek Subay Aday Adayları, Yedek Subay Adayları, Yedek Subaylar, Yedek Astsubay Aday Adayları, Yedek Astsubay Adayları, Yedek Astsubaylar, Erbaş ve Erler Hakkında Hastalıklar Listesinin Uygulanması"

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin eki "EK-C HASTALIKLAR LİSTESİ"nin 6 nci maddesinin (D) diliminin (6) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"6. Görme keskinliği bu Listenin 1 inci maddesinin (D) dilimi kadar olan bir ya da iki gözde penetran keratoplasti ameliyatları."

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin eki "EK-C HASTALIKLAR LİSTESİ"nin 10 uncu maddesinin (A) diliminin (1) numaralı fıkrasına aşağıdaki açıklama eklenmiştir.

"AÇIKLAMA: Fonksiyon bozukluğu yapmamış hafif düzeydeki fizyolojik tremor, dış kaynaktan alınan subay, astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler ile öğrenci alımına engel teşkil etmez."

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin eki "EK-C HASTALIKLAR LİSTESÎ"nin 17 nci maddesinin (D) diliminin (2) numaralı fıkrasına aşağıdaki açıklama eklenmiştir.

"AÇIKLAMA: Güncel tanı ve sınıflandırma kılavuzlarında tanımlanan kriterleri karşılayan olgular."

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin eki "EK-C HASTALIKLAR LİSTESİ"nin 19 uncu maddesinin "AÇIKLAMA"sı ile (A) diliminin (2) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (A) dilimine (3) numaralı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki (4) numaralı fıkra eklenmiş ve aynı maddenin (B) dilimi ile aynı maddenin (D) diliminin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"AÇIKLAMA: Bu maddenin değerlendirilmesinde kullanılan ortalama işitme eşikleri, saf ses ortalamalarını (500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz) ifade etmektedir. Bu maddede belirtilen aralıklarda tam karşılığı bulunmayan işitme seviyelerinde, (A) diliminden daha iyi işitme kayıpları sağlam kabul edilir, (B) diliminden daha iyi işitme kayıpları (A) diliminde kabul edilir."

"2. Her iki kulağın fısıltı sesini 2 metre ve daha uzak mesafeden [26 dB'den 40 dB (40 dB hariç)'e kadar,] işitecek işitme kayıpları."

"4. Bir kulağın işitmesinin 26-40 dB (40 dB hariç), diğer kulağın işitmesinin ise 40-65 dB arasında olduğu işitme kayıpları."

"B) 1. Bir kulağın işitmesinin 26-40 dB (40 dB hariç) arasında olduğu ve diğer kulağın fısıltı sesini 1 metre ve daha kısa (65 dB ve daha fazla) mesafeden işittiği durumları.

 1. Her iki kulağın fısıltı sesini 1 ila 2 metre (40 dB(dâhil)-65 dB (hariç) arası) mesafeden işitmesi.
 2. Bir kulağın işitmesi normal olduğu halde diğer kulakta saf ses odyogramda konuşma frekanslarında 90 dB ve üzerindeki işitme kayıpları (Bu fıkranın değerlendirilmesinde 100 dB seviyesindeki klik stimulusla yapılan işitsel uyarılmış potansiyeller (ABR) testinde cevap elde edilememiş olması şarttır).
 3. İşitme kuvvetini bu maddenin (A) diliminde belirtilen miktar kadar azaltmakla birlikte, her iki kulakta 4000 Hz veya daha yüksek frekanstan itibaren 60 dB'in üzerinde nörosensoriyel işitme kaybı."

"1. Her iki kulağın fısıltı sesini 1 metre ve daha kısa (65 dB ve daha fazla) mesafeden işitecek derecedeki işitme kayıpları."

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin eki "EK-C HASTALIKLAR LİSTESİ"nin 20 nci maddesinin (A) diliminin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (2) numaralı fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin (B) diliminin (3) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"1. İşitme kuvveti sağlam seviyesinde veya 19 uncu maddenin (A) dilimi kadar olan bir veya iki taraflı, konjenital, enfeksiyöz, enflamatuvar ya da travmatik dış kulak yolları darlıkları ya da hafif derecedeki sayvan şekil bozuklukları."

"3. Diğer kulak sağlam seviyesinde veya 19 uncu maddenin (A) dilimi kadar olmakla birlikte hasta kulakta fısıltı sesini 1 metrenin altında (65 dB ve daha fazla) duyacak derecede işitme kaybına neden olan tek taraflı kulak yolunun travmatik veya civar organlarının kronik enfeksiyonlarına bağlı ya da konjenital kaynaklı tedavisi imkânsız darlıkları, ileri derecedeki aurikula deformiteleri."

 

MADDE 27- Aynı Yönetmeliğin eki "EK-C HASTALIKLAR LİSTESİ"nin 21 inci maddesinin (B) dilimine (3) numaralı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki (4) numaralı fıkra eklenmiş ve aynı maddenin (D) dilimine (4) numaralı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki (5) numaralı fıkra eklenmiştir.

"4. Bilgisayarlı tomografi ve difüzyon MR görüntüleme ile radyolojik olarak kesin tanısı koyulmuş, basit mastoidektomi ile giderilemeyecek derecede yaygın tek taraflı kolesteatomlu kronik otit."

"5. Bilgisayarlı tomografi ve difüzyon MR görüntüleme ile radyolojik olarak kesin tanısı koyulmuş, basit mastoidektomi ile giderilemeyecek derecede yaygın iki taraflı kolesteatomlu kronik otit."

MADDE 28- Aynı Yönetmeliğin eki "EK-C HASTALIKLAR LİSTESİ"nin 22 nci maddesinin (A) diliminin (2) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2. Tedavi ile düzelebilen, yüzde kalıcı şekil bozukluğu ve komplikasyon yapmamış, burun boşluğunun, paranazal sinüslerin ve nazofarenksin (osteom, anjiofıbrom, adenom, inverted papillom fıbroösseöz lezyonlar ve benzeri) iyi huylu tümörleri. (Sinüs havalanmasını bozmamış asemptomatik osteomlar sağlam kabul edilir.)"

MADDE 29- Aynı Yönetmeliğin eki "EK-C HASTALIKLAR LÎSTESf'nin 25 inci maddesinin (A) diliminin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"1. Dudağın ameliyatla düzeltilebilen tek ve iki taraflı yarıkları, anomalileri, hastalıkları, yank sekelleri, iyi ve kötü huylu tümörleri (bir yıl süre ile remisyonda kalmış)."

MADDE 30- Aynı Yönetmeliğin eki "EK-C HASTALIKLAR LİSTESİ"nin 29 uncu maddesinin (A) diliminin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki açıklamalar eklenmiştir.

"1. Çeşitli nedenlerle oluşmuş, silahlı hizmete engel olmayan, lokalize ve az sayıda iyi huylu deri tümörleri, pigmente veya depigmente nevusler, hemanjiomlar, keloidler, sikatrisler ve yanık sekelleri (yüz bölgesinde 4 cm2'den, diğer vücut bölgelerinde 20 cm2'den büyük olanlar), tatuajlar (yüz bölgesi, baş bölgesi, tüm boyun ve el parmak uçlarından itibaren dirsekler dahil kollarda kısa kollu gömlek ve dizden itibaren etek ile görünen tatuajlar ile bu bölgelerin dışında vücudun görünmeyen bölgelerinde toplamı 20 cm2'den büyük olanlar)."

"AÇIKLAMA-1: Alan hesaplanırken bu maddede belirtilen tüm izler ve tatuajlar, alana en yakın sonucu verecek şekilde tek seferde dikdörtgen, üçgen veya daire içine alınarak alan hesaplanacak. Aynı kategorideki izlerin veya tatuajlarm ayrı ayrı alanı hesaplanıp toplanacak ve çıkan toplam sonuca göre karar verilecektir.

AÇIKLAMA-2: Depigmente nevüs ve Becker nevüsü, dış kaynaktan alınan subay, astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler ile öğrenci alımına engel teşkil etmez."

MADDE 31- Aynı Yönetmeliğin eki "EK-C HASTALIKLAR LİSTESİ"nin 40 ıncı maddesinin (B) diliminin (2) numaralı fıkrası ile aynı maddenin (D) diliminin (2) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (D) dilimine (2) numaralı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki (3) numaralı fıkra eklenmiştir.

"2. Komplikasyon yapmamış ve kontrol altına alınabilen tip 2 diabetes mellitus."

"2. Komplikasyon yapmamış Tip 1 diabetes mellitus."

"3. Komplikasyon yapmış Tip 1 ve Tip 2 diabetes mellitus."

MADDE 32- Aynı Yönetmeliğin eki "EK-C HASTALIKLAR LİSTESİ"nin 41 inci maddesinin (B) diliminin (1) numaralı fıkrasına aşağıdaki açıklama eklenmiştir.

"AÇIKLAMA: Uçucularda 67 nci madde hükümleri uygulanır."

MADDE 33- Aynı Yönetmeliğin eki "EK-C HASTALIKLAR LİSTESİ"nin 42 nci maddesinin (A) diliminin (8) numaralı fıkrasına aşağıdaki açıklama eklenmiştir.

"AÇIKLAMA: Yetişmiş uçuculardan, atriyoventriküler nodal reentrant taşikardi, atriyoventriküler reentrant taşikardi ve sağ atriyal taşikardi tanılan ile ablasyon yapılanlar ile eşlik eden başka kalp hastalığı olmadığı girişimsel olmayan ve/veya girişimsel testlerle gösterilen idiopatik ventriküler erken vuru veya idiopatik ventriküler taşikardi ablasyonu yapılanlarda 3 ay sonra yapılan elektrofizyolojik çalışmayla nüks saptanmayanlar Kategori-1 hava aracı dâhil uçuşa elverişlidir."

MADDE 34- Aynı Yönetmeliğin eki "EK-C HASTALIKLAR LİSTESf'nin 45 inci maddesinin (A) diliminin (12) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki açıklama eklenmiş ve aynı maddenin (B) diliminin (4) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"12. Karaciğer ve dalağın komplikasyonsuz hemanjiomlan ve benign tümörleri, her türlü kistleri ile komplikasyonsuz kist ve abse ameliyatları (peruktan, girişimleri dâhil), dalak ve karaciğerde nonspesifık kalsifikasyonlar, karaciğer fonksiyonlarının normal olduğu hepatomegaliler, kot kenarını geçmeyen splenomegaliler, mezenter kistleri ve komplikasyonsuz ameliyatları."

"AÇIKLAMA: Karaciğer ve dalağın komplikasyonsuz 1 cm'ye (1 cm dahil) kadar olan hemanjiomlan ve 1 cm'ye (1 cm dahil) kadar olan basit kistler ile kot kenarını ve 135 mm'yi (135 mm dahil) geçmeyen idiyopatik splenomegaliler dış kaynaktan alınan subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş/erler ile öğrenci alımına engel teşkil etmez."

"4. Radyolojik ve/veya endoskopik olarak belirlenebilen parsiyel rezeksiyonlu, gastroenterik anastomozlu, kalıcı komplikasyon yapmamış mide ameliyatları (gastrojejunostomi, gastroileostomi ve benzeri), kilo kaybı amacıyla yapılmış gastrointestinal sistem anatomisinin kalıcı değiştirildiği (parsiyel mide rezeksiyonu, gastroenterik anastomoz ve benzeri), vücut kitle endeksinin 33 ve altına indirildiği, kalıcı komplikasyon yapmamış her türlü zayıflama ameliyatları."

MADDE 35- Aynı Yönetmeliğin eki "EK-C HASTALIKLAR LİSTESf'nin 46 nci maddesinin (A) diliminin (2) numaralı fıkrası ile aynı maddenin (B) diliminin (2) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2. Yeterli süre ve uygun tedavi sonucunda solunum fonksiyon bozukluğu yapmamış ve tedavisi tamamlanmış, geçirilmiş pulmoner tromboemboliler."

"2. Solunum fonksiyon bozukluğu yapmış veya akciğerler ve mediastende yaygın tutulumla seyreden ya da ilerleyici nitelikte olan tüberküloz dışı interstisyel akciğer hastalıkları, pnömokonyozis, sarkoidozis gibi primer ya da sekonder kronik akciğer ve mediasten hastalıkları ya da bu hastalıkların sekelleri ile yeterli süre ve uygun tedaviye rağmen solunum fonksiyon bozukluğu yapmış veya on iki aydan daha uzun süreli antikogülan tedavi gerektiren veya en az üç defa tekrarlayan nedeni belirsiz pulmoner tromboemboliler."

MADDE 36- Aynı Yönetmeliğin eki "EK-C HASTALIKLAR LÎSTESİ"nin 48 inci maddesinin (B) diliminin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"1. Akciğerlerin, objektif klinik belirtilerle birlikte bulunan veya laboratuvar yöntemleri ile tespit edilen, fonksiyon bozukluğu yapmış yabancı cisimleri, konjenital anomalileri, hava kistleri ve kist hidatikleri ya da solunum fonksiyon bozukluğu yapmamış olsa da akciğerin dört veya daha fazla sayıda olan kist hidatikleri, solunum fonksiyon bozukluğuna yol açmış veya solunum fonksiyon bozukluğu yapmasa dahi pnömotoraks riski oluşturan yaygın parankimal hava kistleri, ileri tetkik ve tedaviyi kabul etmeyen 3 cm'den büyük kist hidatik veya hava kisti olguları, pulmoner arter aplazisi veya hipoplazi olguları."

MADDE 37- Aynı Yönetmeliğin eki "EK-C HASTALIKLAR LİSTESİ"nin 50 nci maddesinin (D) diliminin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"1. Çift taraflı diyafragma paralizileri ile tedavisi mümkün olmayan çift taraflı diyafragma yükseklikleri ve hernileri."

MADDE 38- Aynı Yönetmeliğin eki "EK-C HASTALIKLAR LİSTESf'nin 53 üncü maddesinin (A) diliminin (3) numaralı fıkrası ile aynı maddenin (B) diliminin (1) ve (2) numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"3. Genel vücut ve böbrek fonksiyonlarını bozmayan, tıbbi ya da konservatif tedavilerle düzeltilebilir olduğu ortaya konmuş idiyopatik ya da nörojenik işeme fonksiyon bozukluğu (gece işemeleri dâhil)."

"1. Görüntüleme yöntemleriyle varlığı saptanan, böbrek sintigrafısinde tek böbrekte fonksiyon bozukluğuna yol açmış üriner sistemin doğmalık ya da edinsel patolojileri ya da ameliyatları; her iki böbrekte ileri derecede kalisyel deformasyon, skar dokusu, çoğul taş oluşumu gibi komplikasyonlara yol açmış üriner sistemin doğmalık ya da edinsel patolojileri ya da ameliyatları; fonksiyon bozukluğuna bakılmaksızın renal ptozis hariç her türlü renal ektopi ve ototransplantasyon.

2. En az altı aylık tıbbi ya da konservatif tedavilerle düzeltilebilir olmadığı ortaya konmuş idiyopatik ya da nörojenik işeme fonksiyon bozukluğu (gece işemeleri dâhil), bu tanılarla ve genitoüriner ağrı sendromları ağrı tanısı ile tekrarlayan botilinum toksin enjeksiyonlusu veya mesane pili (sakral nöromodülasyon) implantasyonlusu."

MADDE 39- Aynı Yönetmeliğin eki "EK-C HASTALIKLAR LİSTESİ"nin 54 üncü maddesinin (D) dilimine (2) numaralı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki (3) numaralı fıkra eklenmiştir.

"3. Kötü huylu penis kanserleri, bunların ameliyatları ve total penektomililer."

MADDE 40- Aynı Yönetmeliğin eki "EK-C HASTALIKLAR LİSTESf'nin 55 inci maddesinin (A) diliminin (1) ve (2) numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"1. Bir ya da iki testisin iç salgı bozukluğu yapmamış ve kişinin erkeklik niteliklerini bozmamış inmemiş testis, hidrosel, grade III ve alt derecedeki varikosel hastalıkları ile bunların sekel ve ameliyatları (Testiste atrofıye neden olmamış hidrosel, varikosel ve ameliyatları ile inmemiş testis ameliyatları, dış kaynaktan alınan subay, astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler ile öğrenci alımına engel teşkil etmez).

2. Tek ya da iki taraflı testis ve eklerinin sekonder seks karakterlerini bozmamış ve testiküler hormonal fonksiyon bozukluğu yapmamış, doğumsal ya da edinsel bozukluklan, sekelleri, ameliyatları (Benign özellikteki komplikasyon yapmamış epididim kistleri ve bunların ameliyatları dış kaynaktan alman subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş/erler ile öğrenci alımına engel teşkil etmez)."

MADDE 41- Aynı Yönetmeliğin eki "EK-C HASTALIKLAR LİSTESf'nin 63 üncü maddesinin (A) diliminin (1) numaralı fıkrasına aşağıdaki açıklama eklenmiştir.

"AÇIKLAMA: Omurganın A/P planda ayakta çekilen grafılerinde 5 dereceye (5 dâhil) kadar olan eğrilikler Hava Harp Okulu öğrenci adayları hariç, tüm adaylarda sağlam kabul edilir. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı adına, Milli Savunma Üniversitesi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi hariç, diğer fakültelerde eğitim görecek öğrenci adaylannda omurganın A/P planda ayakta çekilen grafılerinde 10 dereceye (10 derece hariç) kadar olan eğrilikler öğrenci adaylığına engel değildir."

MADDE 42- Aynı Yönetmeliğin eki "EK-C HASTALIKLAR LİSTESf'nin 66 nci maddesinin (A) diliminin (1) numaralı fıkrasına aşağıdaki açıklama eklenmiştir.

"AÇIKLAMA: Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Milli Savunma Üniversitesi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi hariç, diğer fakültelerde eğitim görecek öğrenci adaylarında, ayaklann yürüyüşü güçleştirmeyecek derecede şekil bozuklukları ve kalkaneal yükseklik açısı 10 ila 19 derece (10 derece hariç, 19 derece dâhil) düztabanlıklar, öğrenci adaylığına engel değildir."

MADDE 43- Aynı Yönetmeliğin eki "EK-C HASTALIKLAR LİSTESf'nin 68 inci maddesinin (A) diliminin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"1. Anüs ve rektumun fonksiyonel bozukluklara yol açmamış şekil bozuklukları, hemoroidleri, anal fıssür ve perianal fıstülleri, cerrahi tedavi ile düzeltilmiş mukoza prolapsuslan (prolapsus ani), anal sifınkter darlık ve yetmezlikleri (Cerrahi tedavi ile tamamen düzeltilmiş anal fıssür ve hemoroidler, dış kaynaktan alınan subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş erler ile öğrenci alımına engel teşkil etmez)."

MADDE 44- Aynı Yönetmeliğin eki "KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI GENERAL, SUBAY VE ASTSUBAYLARIN HASTALIKLARINA GÖRE GÖREVLENDİRİLECEKLERİ SINIFLARI GÖSTEREN (1) NUMARALI SINIFLANDIRMA ÇİZELGESf'nin "HASTALIKLAR LİSTESİ" bölümünün "MADDE NUMARASL21, DİLİM: B" satırındaki "FIKRA NUMARASI" sütununa ",4" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 45- Aynı Yönetmeliğin eki "KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI GENERAL, SUBAY VE ASTSUBAYLARIN HASTALIKLARINA GÖRE GÖREVLENDİRİLECEKLERİ SINIFLARI GÖSTEREN (1) NUMARALI SINIFLANDIRMA ÇİZELGESf'nin "HASTALIKLAR LİSTESİ" bölümünün "MADDE NUMARASL40, DİLİM:D, FIKRA NUMARASI:2" satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki "MADDE NUMARASL40, DİLİM:D, FIKRA NUMARASI:3" satırı eklenmiştir.

 

40

D

2

+

X

-

+

X

-

+

X

-

+

X

-

+

+

 

40

D

3

+

-

-

+

-

-

+

-

-

+

-

-

+

-

 

 

MADDE 46- Aynı Yönetmeliğin eki "KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI GENERAL, SUBAY VE ASTSUBAYLARIN HASTALIKLARINA GÖRE GÖREVLENDİRİLECEKLERİ SINIFLARI GÖSTEREN (2) NUMARALI SINIFLANDIRMA ÇİZELGESf'nin "SINIFLAR" bölümünün "ASKERİ HAKİM" sütunlarına "HUKUK" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 47- Aynı Yönetmeliğin eki "KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI GENERAL, SUBAY VE ASTSUBAYLARIN HASTALIKLARINA GÖRE GÖREVLENDİRİLECEKLERİ SINIFLARI GÖSTEREN (2) NUMARALI SINIFLANDIRMA ÇİZELGESf'nin "HASTALIKLAR LİSTESİ" bölümünün "MADDE NUMARASL21, DİLİM:B" satırındaki "FIKRA NUMARASI" sütununa ",4" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 48- Aynı Yönetmeliğin eki "KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI GENERAL, SUBAY VE ASTSUBAYLARIN HASTALIKLARINA GÖRE GÖREVLENDİRİLECEKLERİ SINIFLARI GÖSTEREN (2) NUMARALI SINIFLANDIRMA ÇİZELGESİ"nin "HASTALIKLAR LİSTESİ" bölümünün "MADDE NUMARASL40, DİLİM:D, FIKRA NUMARASI:2" satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki "MADDE NUMARASI:40, DİLİM:D, FIKRA NUMARASI:3" satırı eklenmiştir.

 

40

D

2

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

40

D

3

+

X

-

+

+

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

-

+

+

-

+

+

+

 

MADDE 49- Aynı Yönetmeliğin eki "DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI AMİRAL, SUBAY VE ASTSUBAYLARIN HASTALIKLARINA GÖRE GÖREVLENDİRİLECEKLERİ SINIFLARI GÖSTEREN (1) NUMARALI SINIFLANDIRMA ÇİZELGESf'nin "HASTALIKLAR LİSTESİ" bölümünün "MADDE NUMARASL21, DİLİM:B" satırındaki "FIKRA NUMARASI" sütununa ",4" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 50- Aynı Yönetmeliğin eki "DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI AMİRAL, SUBAY VE ASTSUBAYLARIN HASTALIKLARINA GÖRE GÖREVLENDİRİLECEKLERİ SINIFLARI GÖSTEREN (1) NUMARALI SINIFLANDIRMA ÇİZELGESf'nin "HASTALIKLAR LİSTESİ" bölümünün "MADDE NUMARASL40, DİLİM:D, FIKRA NUMARASI:2" satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki "MADDE NUMARASL40, DİLÎMD, FIKRA NUMARASL3" satırı eklenmiştir.

 

u

 

40

D

2

+

X

-

+

X

-

+

X

-

+

X

-

+

+

+

 

40

D

3

+

-

-

+

-

-

+

-

-

+

-

-

+

+

+

 

MADDE 51- Aynı Yönetmeliğin eki "DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI AMİRAL, SUBAY VE ASTSUBAYLARIN HASTALIKLARINA GÖRE GÖREVLENDİRİLECEKLERİ SINIFLARI GÖSTEREN (2) NUMARALI SINIFLANDIRMA ÇİZELGESf'nin "SINIFLAR" bölümünün "ASKERİ HAKİM" sütunlarına "HUKUK" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 52- Aynı Yönetmeliğin eki "DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI AMİRAL, SUBAY VE ASTSUBAYLARIN HASTALIKLARINA GÖRE GÖREVLENDİRİLECEKLERİ SINIFLARI GÖSTEREN (2) NUMARALI SINIFLANDIRMA ÇİZELGESf'nin "HASTALIKLAR LİSTESİ" bölümünün "MADDE NUMARASL21, DİLİM:B" satırındaki "FIKRA NUMARASI" sütununa ",4" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 53- Aynı Yönetmeliğin eki "DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI AMİRAL, SUBAY VE ASTSUBAYLARIN HASTALIKLARINA GÖRE GÖREVLENDİRİLECEKLERİ SINIFLARI GÖSTEREN (2) NUMARALI SINIFLANDIRMA ÇİZELGESf'nin "HASTALIKLAR LİSTESİ" bölümünün "MADDE NUMARASL40, DİLİM:D, FIKRA NUMARASI:2" satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki "MADDE NUMARASL40, DİLİM:D, FIKRA NUMARASL3" satırı eklenmiştir.

 

40

D

2

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

«

40

D

3

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

-

+

+

+

 

MADDE 54- Aynı Yönetmeliğin eki "HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI GENERAL, SUBAY VE ASTSUBAYLARIN HASTALIKLARINA GÖRE GÖREVLENDİRİLECEKLERİ SINIFLARI GÖSTEREN (1) NUMARALI SINIFLANDIRMA ÇİZELGESf'nin "HASTALIKLAR LİSTESİ" bölümünün "MADDE NUMARASINI, DİLİM:B" satırındaki "FIKRA NUMARASI" sütununa ",4" ibaresi ve "MADDE NUMARASL22, DİLİM:A" satırındaki "FIKRA NUMARASI" sütununa ",2" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 55- Aynı Yönetmeliğin eki "HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI GENERAL, SUBAY VE ASTSUBAYLARIN HASTALIKLARINA GÖRE GÖREVLENDİRİLECEKLERİ SINIFLARI GÖSTEREN (1) NUMARALI SINIFLANDIRMA ÇİZELGESf'nin "HASTALIKLAR LİSTESİ" bölümünün "MADDE NUMARASL40, DİLİM:D, FIKRA NUMARASI:2" satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki "MADDE NUMARASI:40, DİLİM:D, FIKRA NUMARASL3" satın eklenmiştir.

 

40

D

2

X

X

-

X

X

-

X

X

-

X

X

-

X

X

-

X

X

-

+

X

-

+

X

-

+

X

-

+

X

-

+

X

-

+

X

-

c

40

D

3

X

X

-

X

X

-

X

X

-

X

X

-

X

X

-

X

X

-

+

-

-

+

-

-

+

-

-

+

-

-

+

-

-

+

-

-

 

MADDE 56- Aynı Yönetmeliğin eki "HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI GENERAL, SUBAY VE ASTSUBAYLARIN HASTALIKLARINA GÖRE GÖREVLENDİRİLECEKLERİ SINIFLARI GÖSTEREN (1) NUMARALI SINIFLANDIRMA ÇİZELGESf'nin "HASTALIKLAR LİSTESİ" bölümünün "MADDE NUMARASL42, DİLİM:A, FIKRA NUMARASL7" satın yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 57- Aynı Yönetmeliğin eki "HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI GENERAL, SUBAY VE ASTSUBAYLARIN HASTALIKLARINA GÖRE GÖREVLENDİRİLECEKLERİ SINIFLARI GÖSTEREN (2) NUMARALI SINIFLANDIRMA ÇİZELGESf'nin "SINIFLAR" bölümünün "ASKERİ HAKİM" sütunlarına "HUKUK" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 58- Aynı Yönetmeliğin eki "HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI GENERAL, SUBAY VE ASTSUBAYLARIN HASTALIKLARINA GÖRE GÖREVLENDİRİLECEKLERİ SINIFLARI GÖSTEREN (2) NUMARALI SINIFLANDIRMA ÇİZELGESf'nin "HASTALIKLAR LİSTESİ" bölümünün "MADDE NUMARASINI, DİLİM:B" satırındaki "FIKRA NUMARASI" sütununa ",4" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 59- Aynı Yönetmeliğin eki "HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI GENERAL, SUBAY VE ASTSUBAYLARIN HASTALIKLARINA GÖRE GÖREVLENDİRİLECEKLERİ SINIFLARI GÖSTEREN (2) NUMARALI SINIFLANDIRMA ÇİZELGESf'nin "HASTALIKLAR LİSTESİ" bölümünün "MADDE NUMARASI:40, DİLİM:D, FIKRA NUMARASI:2" satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki "MADDE NUMARASI:40, DİLİM:D, FIKRA NUMARASI:3 satın eklenmiştir.

 

40

D

2

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

40

D

3

+

X

-

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

 

MADDE 60- Aynı Yönetmeliğin eki "JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI GENERAL/AMİRAL, SUBAY VE ASTSUBAYLARIN HASTALIKLARINA GÖRE GÖREVLENDİRİLECEKLERİ BRANŞLARI GÖSTEREN (1) NUMARALI BRANŞ BELİRLEME ÇİZELGESf'nin "HASTALIKLAR LİSTESİ" bölümünün "MADDE NUMARASINI, DİLİM:B" satırındaki "FIKRA NUMARASI" sütununa ",4" ibaresi eklenmiştir.

 

 

40

D

2

+

X

-

+

X

-

+

X

-

+

X

 

+

+

 

40

D

3

+

-

-

+

-

-

+

-

-

+

-

-

+

-

5?


MADDE 61- Aynı Yönetmeliğin eki "JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI GENERAL/AMİRAL, SUBAY VE ASTSUBAYLARIN HASTALIKLARINA GÖRE GÖREVLENDİRİLECEKLERİ BRANŞLARI GÖSTEREN (1) NUMARALI BRANŞ BELİRLEME ÇİZELGESf'nin "HASTALIKLAR LİSTESİ" bölümünün "MADDE NUMARASI:40, DİLİM:D, FIKRA NUMARASIN" satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki "MADDE NUMARASL40, DİLİM:D, FIKRA NUMARASL3" satırı eklenmiştir.

MADDE 62- Aynı Yönetmeliğin eki "JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI GENERAL/AMİRAL, SUBAY VE ASTSUBAYLARIN HASTALIKLARINA GÖRE GÖREVLENDİRİLECEKLERİ BRANŞLARI GÖSTEREN (2) NUMARALI BRANŞ BELİRLEME ÇİZELGESf'nin "HASTALIKLAR LİSTESİ" bölümünün "MADDE NUMARASINI, DİLİM:B" satırındaki "FIKRA NUMARASI" sütununa ",4" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 63- Aynı Yönetmeliğin eki "JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI GENERAL/AMİRAL, SUBAY VE ASTSUBAYLARIN HASTALIKLARINA GÖRE GÖREVLENDİRİLECEKLERİ BRANŞLARI GÖSTEREN (2) NUMARALI BRANŞ BELİRLEME ÇİZELGESf'nin "HASTALIKLAR LİSTESİ" bölümünün "MADDE NUMARASL40, DİLİM:D, FIKRA NUMARASIN" satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki "MADDE NUMARASL40, DİLİM:D, FIKRA NUMARASL3" satırı eklenmiştir.

 

40

D

2

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

40

D

3

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

 

 

MADDE 64- Aynı Yönetmeliğin eki "EK-D PERSONEL ADAYLARININ HASTALIKLARA GÖRE DEĞERLENDİRME ÇİZELGESf'nin "MADDE NUMARASI: 16, DİLİMA" satırındaki "FIKRA NUMARASI" sütununa ",3" ibaresi ve "MADDE NUMARASI: 19, DİLİMA" satırındaki "FIKRA NUMARASI" sütununa ",4" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 65- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 66- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 
HABERE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor
ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

 • S.Lig
 • 1.Lig
 • 2.Lig Kırmızı
 • 2.Lig Beyaz
    Takımlar O G B M Av P
Şampiyonlar Ligi
UEFA
Alt Lig
    Takımlar O G B M Av P
1 Çaykur Rizespor 34 20 9 5 30 69
2 MKE Ankaragücü 34 18 9 7 21 63
3 Boluspor 34 18 6 10 23 60
4 Ümraniyespor 34 17 8 9 14 59
5 Erzurum BB 34 14 11 9 12 53
6 Gazisehir Gaziantep FK 34 15 8 11 19 53
7 Altınordu 34 15 8 11 10 53
8 Balıkesirspor 34 16 7 11 10 52
9 İstanbulspor 34 14 8 12 6 50
10 Vartaş Elazığspor 34 13 9 12 9 48
11 Giresunspor 34 13 8 13 6 47
12 Adanaspor 34 12 7 15 -15 43
13 Adana Demirspor 34 11 8 15 -3 41
14 Eskişehirspor 34 12 8 14 7 41
15 Denizlispor 34 10 8 16 -4 38
16 Samsunspor 34 7 15 12 -14 36
17 Manisaspor 34 7 3 24 -49 12
18 Gaziantepspor 34 2 4 28 -82 1
    Takımlar O G B M Av P
1 Hatayspor 34 23 7 4 48 76
2 Menemen Belediyespor 34 22 8 4 42 74
3 Afjet Afyonspor 34 21 7 6 31 70
4 Sivas Belediyespor 34 19 10 5 28 67
5 Keçiörengücü 34 19 7 8 36 64
6 Sancaktepe Belediyespor 34 16 11 7 26 59
7 İnegölspor 34 17 8 9 12 59
8 Sarıyer 34 13 5 16 -1 44
9 Tokatspor 34 11 10 13 -8 43
10 Etimesgut Belediyespor 34 11 9 14 -3 42
11 Kastamonuspor 34 12 4 18 -3 40
12 Eyüpspor 34 11 6 17 -10 39
13 Tuzlaspor 34 10 8 16 -9 38
14 Bodrumspor 34 10 8 16 -14 38
15 Amed Sportif 34 10 10 14 -4 37
16 Bucaspor 34 10 9 15 -9 36
17 Korfez SK 34 4 4 26 -48 13
18 Mersin İdmanyurdu 34 1 1 32 -114 -17
    Takımlar O G B M Av P
1 Altay 34 19 9 6 30 66
2 Bandırmaspor 34 19 7 8 22 64
3 Gümüşhanespor 34 19 7 8 25 64
4 Sanliurfaspor 34 19 6 9 21 63
5 Sakaryaspor 34 17 10 7 15 61
6 Bugsaşspor 34 15 11 8 20 56
7 Hacettepe Spor 34 15 11 8 16 56
8 Konya Anadolu Selçukspor 34 15 10 9 7 55
9 Niğde Belediyespor 34 14 7 13 -1 49
10 Kırklarelispor 34 11 9 14 -9 42
11 Kahramanmaraşspor 34 9 12 13 -14 39
12 Zonguldak Kömürspor 34 9 11 14 -14 38
13 Pendikspor 34 9 10 15 -13 37
14 Fethiyespor 34 8 12 14 -9 36
15 Fatih Karagümrük 29 9 4 16 -13 31
16 Nazilli Belediyespor 34 7 8 19 -24 29
17 Karşıyaka 34 6 9 19 -22 21
18 Silivrispor 34 2 11 21 -34 17
NAMAZ VAKİTLERİ
yukarı çık