stats
Engelleyiciyi kapattım!

Türkiye'nin Askeri Haber Portalı. Tüm, subay, astsubay, uzman jandarma, uzman çavuş ve sözleşmeli erbaş/er, ile sivil memur haberleri

POLİSLERİN O YETKİSİ İPTAL EDİLDİ!

POLİSLERİN O YETKİSİ İPTAL EDİLDİ!
  • 02 Mayıs 2020, Cumartesi 20:02

Anayasa Mahkemesi, polise verilen sanal takip yetkisini iptal etti

Anayasa Mahkemesi, sanal ortamda işlenen suçlarda, yetkili Cumhuriyet başsavcılığının tespiti amacıyla, polisin internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmasına imkan sağlayan kanun hükmünü iptal etti.

2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ek 6. maddesinin, 2017 yılında şu fıkra eklenmiştir.

"Polis, sanal ortamda işlenen suçlarda, yetkili Cumhuriyet başsavcılığının tespiti amacıyla, internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmaya, sanal ortamda araştırma yapmaya yetkilidir. Erişim sağlayıcıları, yer sağlayıcıları ve içerik sağlayıcıları talep edilen bu bilgileri kolluğun bu suçlarla mücadele için oluşturduğu birimine bildirir."

Bu kanun hükmü, polise sanal ortamdaki suçlar için, Cumhuriyet savcısının talimatı olmaksızın, İnternet abonelerinin kimlik bilgilerine ulaşma imkanı sağlamaktadır.

Anayasa mahkemesi, polis verilen bu yetkinin, zorunlu bir toplumsal ihtiyaca karşılık gelmemesi nedeniyle iptaline karar vermiştir. Karar oybirliğiyle alınmıştır.

 

İŞTE O KARAR

 

G. Karun'un 26, Maddesiyle 2559 Sayılı Kanun'un Fk 6. Maddesine Eklenen On Sekizinci Fıkranın İncelenmesi

1,    İptal Talebinin Gerekçesi

8B. Dava dilekçesinde özetle; kuralla sanal ortamda işlenen suçlar bakımından soruşturma, araştırma, inceleme yapma yetkisinin doğrudan adli kolluk görevlilerine bırakıldığı, söz konusu düzenleme nedeniyle polisin sanal ortamda işlenen suçlar yününden yeikili Cumhuriyet başsavcılığının tespiti amacıyla internet abonelerinin kimlik bilgilerine ulaşabileceği, sanal ortamda araştırma yapabileceği, bu incelemenin hukuki niteliği İtibarıyla adli bir işlem olduğu ve adli soruşturmanın başlan İmasını gerektirdiği, ceza muhakemesi sisteminde soruşturmayı baslalmaya ve soruşturma işlemlerini yapmaya yetkili tek kişinin Cumhuriyet savcısı olduğu, adli kolluğun ise Cumhuriyet savcısının emir ve talimatlarını yerine getirmekle görevli olduğu, bu bağlamda getirilen düzenlemenin ceza muhakemesi sistemiyle bağdaşmadığı, internet abonelerinin kimlik ve diğer bilgi ve verilerinin doğrudan doğruya polisin takdiri kapsamında incelemeye ve araştırmaya tabi tutulmasının bireyin özel hayatının gizliliğine, kişisel verilerin dokunulmazlığına yönelik ölçüsüz bir müdahale oluşturduğu, hukuk devletinin hak \o özgürlükleri koruyucu nitelisini zedelediği helirtüerek kuralın Anayasa'mn 2., 13.,15. ve 20. maddelerine aykın olduğu ileri sürülmüştür.

2.    Anayasa'ya Aykırılık Sorunu

89. Kuralda polisin, sanal ortamda işlenen suçlarda, yeikili Cumhuriyet başsavcılığının tespiti amacıyla internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmaya, sanal ortamda araştırma yapmaya yetkili olduğu, erişim sağlayıcıları, yer sağlayıcıları ve içerik sağlayıcılarının talep edilen bu bilgileri kolluğun bu suçlarla mücadele için oluşturduğu birimine bildireceği hükme bağlanmıştır.

90. Anavasa'nın 20. maddesinin birinci fıkrasında herkesin özel havalına ve aüc

havalına saygı gösteril meşini isteme hakkına sahip olduğu, ü/el hayatın ve aile hayalının gizliliğine dokunulamayacağı belirtilmiş; üçüncü fıkrasında da "Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin km ıımillll isteme hakkına sahiptir Bu hak: kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, hu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kııllantlmadtğtnı öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işİenehİlir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir denilerek kişisel serilerin korunması ftzet hayatın gizliliğinin korunması kapsamında güvenceye kavuşturulmuştur.


91.    Kişisel verilerin korunmasını isleme hakkı, insan onurunun korunması ve kişiliğini serbestçe geliştirebilmesi hakkının özel bir biçimi olarak bireyin hak ve özgürlüklerini kişisel verilere müdahaleler sırasında korumayı amaçlamaktadır.

92.    Anayasa Mahkemesinin yerleşik kararlarında da belirtildiği üzere ".. adı. soyadı, doğum iaHhİ ve doğum yeri gibi bireyin sadece kimliğini onaya koyan bilgiler değil; telefon numarası motorlu raşıl plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri. IP adresi, e-posta adresi, hobiler, tercihler, etkileşimde bulunulan kişiler, grup üyelikleri, aiie bilgileri, sağlık bilgileri gibi kişiyi doğrudan veva dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler...' kişisel veri olarak kabul edilmektedir (AVM. £2013/122. K.2014/74, 9/4/2014: E.2Ö14/149. K.2014/I5I, 2710/2014: E.2014/74, K.2014/201. 25/12/2014; E.2014'180. K,20lS/3O\ 19.0/2015: E.2015/32, K.2015/102.12/11/2015).

93.    Hu bağlamda internet abonelerine ait kimlik bilgileri kişisel veri niieliğindedîr. Kural, polise sanal ortamda araştırma yapma yetkisi kapsamında kişisel veri niteliğindeki internet abonelerine ait kimlik bilgilerinin polis tarafından elde edilmesine İmkân tanıması ve bu yöndeki bilgilerin erişim, yer ve içerik sağlayıcıları taralından kolluğa bildirilmesinin zorunlu olduğunu öngörmesi sebebiyle özel hayata saygı hakkı kapsamında kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sınırlama getirmektedir,

erişim, yer vc içerik sağlayıcı İarem başkaca bir bilgiyi bildirmekle yükümlü olduklarının ileri sûrülebilmesi kural uyarınca mümkün değildir.

94.    Anayasa'rın 20. maddesi uyarınca kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hâllerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Anay asa'mn 13. maddesinde de Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmakstztn yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir Bu s\nırlamalar. Anayasanın sozune ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine w ölçülülük ilkesine aykırı olamaz." hükmüne yer verilmiştir,

95.    Anayasa'mn 13, ve 20, maddeleri uyarınca kişisel verilerin korunmasını isteme hakkını sınırlamaya yönelik kanuni bir d ir/enlemenin şeklen var olması yeterli olmayıp yasal kuralların keytiliğe izin vermeyecek şekilde belirli ve öngörülebilir düzenlemeler niieliğinde olması gerekir.

96.    Polisin ulaşmaya yetkili olduğu ve erişim, yer ve içerik sağlayıcılarının da bildirmekle yükümlü oldukları kişisel veri niteliğindeki bilyi kuralda açıkça belirlenmiş olup anılan bilgi internet abonelerine ait kimlik bilgilerinden ibarettir. Bir başka deyişle internet abonelerine ait kimlik bilgileri dışındaki bir bilginin polis tararından talep edilebilmesi veya
 
97. Ayrıca kişisel veri niteliğindeki bilginin ne /aman ve hangi amaçla talep edilebileceği veya ilgililer tarafından bildirileceği hususu da kuralda belirtilmiştir. Buna göre polisin internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmaya yeikili olması her şeyden önce sanal ortamda işlemiş bir suçun varlığına bağlıdır. Diğer bir anlatımla sanal ortamda işlenmiş bir suçun olmadığı durumlarda söz konusu bilgilerin polis taralından talep edilebilmesi veya ilgililerin bildirimde bulunması söz konusu olmayacaktır. Sanal ortamda işlenmiş bir suçun varlığı hâlinde dahi polis, yalnızca yetkili Cumhuriyet başsavcılığının tespiti amacıyla internet abonelerine ait kimlik bilgilerim talep edebilecek ve ilgililer dc bu takdirde SÖZ konusu bilgileri bildirmekle yükümlü olacaklardır Dolayısıyla bu kapsamda elde edilen bilgiler de yalnızca yetkili Cumhuriyet başsavcılığının tespiti amacıyla kullanılabilecek!ir. Anılan açıklamalar güzönünde bulundurulduğunda kuralın belirli ve öngörülebilir olduğu, dolayısıyla kanunilik ölçütünü karşıladığı anlaşılmaktadır.

''S. Bununla birlikte Anayasa*mn 13. maddesi uyarınca temel hak ve Özgürlüklere yönelik sınırlamanın demokratik toplum düzeninin gereklerine aykın olmaması da gerekmektedir. Demokratik toplum dUzcninin gereklerine uygun olma ölçütü uyarınca Anayasa'da güvence altına alınan bir hakkın sınırlanabilmcsi için öngörülen sınırlamanın demokratik bir toplumda zorlayıcı bir toplumsal ihtiyacın karşılanması amacına yönelik ulması gerekir. Kuralın bu ölçütü karşılayıp karşılamadığının tespit edilebilmesi için hangi zorunlu toplumsal ihtiyacı karşılamaya yöneldiğinin tespit edilmesi, bu çerçevede 5271 sayılı Kanun un konuya ilişkin hükümlerinin incelenmesi gerekmektedir.

99 r 5271 sayılı Kanun*un "Cumhuriyet savcısının görev ve yetkiler" başlıklı 161. maddesinin (1), (2) ve (4) numaralı fıkralarına göre Cumhuriyet savcısı doğrudan doğruya veya emrindeki adlî kolluk görevlileri aracılığı ile her türlü araştırmayı yapabilir, adli soruşturmayla ilgili sonucu ulaşabilmek için bütün kamu görevlilerinden her türlü bilgiyi isleyebilir, Cumhuriyet savcısı, adli görevi gereğince nezdinde görev yaptığı mahkemenin yargı çevresi dışında bir islem yapmak ihtiyacı ortaya çıkınca da bu hususta o yer Cumhuriyet savcısından söz konusu işlemi yapmasını ister Adlî kolluk görevlileri, elkoyduklan olayları, yakalanan kişiler ile uygjlanan tedbirleri emrinde çalıştıkları Cumhuriyet savcısına derhâl bildirmek ve bu Cumhuriyet savcısının adli işlere ilişkin bütün emirlerini gecikmeksizin yerine getirmekle yükümlüdür. Diğer kamu görevlileri de yürütülmekte olan soruşturma kapsamında ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri, ilgili Cumhuriyet savcısına vakit geçirmeksizin (emin etmek zorundadır,

100. Anılan maddenin (7) numaralı fıkrasında da "Yetkisizlik kararı ile gelen bir soruşturmada t 'umhuriye! savcısı, kendisinin de yetkisi: olduğu kanaatine varırsa yetkisizlik karart verir ve yetkili savcılığın belirlenmesi için soruşturma dosyamı, yargı çevresimle görev yaptığı ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesine gönderir Mahkemece bu konuda verilen karar kesindir." denmek suretiyle herhangi bir soruşturmada yetkisiz olduğu kanısına varan Cumhuriyet metanın yetkisizlik karan vererek dosyayı yeikili gördüğü Cumhuriyet savcısına göndereceği, o Cumhuriyet savcısının da kendisini yetkisiz görmesi hâlinde yetki uyuşmazlığının ilgili ağır ceza mahkemesince çözüme kavuşturulacağı öngörülmüştür.
 
İslenen suçlar da dahil olmak üzere suc sorutturmasını yapacak yetkili Cumhuriyet başsavcılığının belirlenmesi ve bu konuya ilişkin uyuşmazlıkların çözümü yargı makamlarının görevi kapsamında kalmaktadır. Kanun'da yargı mercilerine, anılan görevin yerine getirilmesini sağlayabilecek bilgiler de dahil olmak üzere suç soruşturmasıyla ilgili bilgilere erişme yetkisinin dc tanındığı görülmektedir. Dolayısıyla yalnızca yetkili Cumhuriyet başsavcılığının belirlenmesi amacıyla kolluğa, kişisel verilerin korunmasını isteme hakkını sınırlamak suretiyle kuralda belirtilen yetkiyi tanımanın zorunlu bir toplumsal ihtiyaca karşılık gelmediği ve bu yönüyle dava konusu kuralla getirilen sınırlamanın demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

101 Öte yandan kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına yönelik sınırlamanın zorunlu bir toplumsal ihtiyaca karşılık geldiği hâllerde de Anayasa'ya uygun bir sınırlamanın varlığının kabulü için Anayasa'nın 20. maddesinin üçüncü fıkrasında korunan söz konusu hakkın gerektirdiği özel güvencelerin kişilere sağlanmış olması gerekir. Dava konusu kuralla öngörülen yetkili Cumhuriyet başsavcılığının belirlenmesi için yapılan sınırlamanın zorunlu bir toplumsal ihtivaca karşılık gelmediği sonucuna varıldığından bu özel üüı önceler jönünden ayrıca inceleme yapılmasına gerek görülmemiştir.

103.    Bu çerçevede kuralın olağan dönemde Anayasa'ya aykırı olduğu yönünde yapılan tespit, kuralın olağanüstü dönemde Anayasa'ya aykın olup olmadığı hususunda herhangi bir değerlendirmeyi kapsamamaktadır.

104.    Açıklanan nedenlerle kural Anayasa'mn 13. ve 20. maddelerine aykırıdır. İptali gerekir.

Kural Anayasa'nın 13. ve 20. maddelerine aykırı görülerek iptal edildiğinden Anayasalın 2. maddesi yönünden ayrıca incelenmemiştir.

Kuralın Anayasa'nın 15. maddesiyle ilgisi görülmemiştir.
 

Kaynak: MEMURLAR.NETHABERE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor
ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

  • S.Lig
  • 1.Lig
  • 2.Lig Kırmızı
  • 2.Lig Beyaz
    Takımlar O G B M Av P
Şampiyonlar Ligi
UEFA
Alt Lig
    Takımlar O G B M Av P
1 Çaykur Rizespor 34 20 9 5 30 69
2 MKE Ankaragücü 34 18 9 7 21 63
3 Boluspor 34 18 6 10 23 60
4 Ümraniyespor 34 17 8 9 14 59
5 Erzurum BB 34 14 11 9 12 53
6 Gazisehir Gaziantep FK 34 15 8 11 19 53
7 Altınordu 34 15 8 11 10 53
8 Balıkesirspor 34 16 7 11 10 52
9 İstanbulspor 34 14 8 12 6 50
10 Vartaş Elazığspor 34 13 9 12 9 48
11 Giresunspor 34 13 8 13 6 47
12 Adanaspor 34 12 7 15 -15 43
13 Adana Demirspor 34 11 8 15 -3 41
14 Eskişehirspor 34 12 8 14 7 41
15 Denizlispor 34 10 8 16 -4 38
16 Samsunspor 34 7 15 12 -14 36
17 Manisaspor 34 7 3 24 -49 12
18 Gaziantepspor 34 2 4 28 -82 1
    Takımlar O G B M Av P
1 Hatayspor 34 23 7 4 48 76
2 Menemen Belediyespor 34 22 8 4 42 74
3 Afjet Afyonspor 34 21 7 6 31 70
4 Sivas Belediyespor 34 19 10 5 28 67
5 Keçiörengücü 34 19 7 8 36 64
6 Sancaktepe Belediyespor 34 16 11 7 26 59
7 İnegölspor 34 17 8 9 12 59
8 Sarıyer 34 13 5 16 -1 44
9 Tokatspor 34 11 10 13 -8 43
10 Etimesgut Belediyespor 34 11 9 14 -3 42
11 Kastamonuspor 34 12 4 18 -3 40
12 Eyüpspor 34 11 6 17 -10 39
13 Tuzlaspor 34 10 8 16 -9 38
14 Bodrumspor 34 10 8 16 -14 38
15 Amed Sportif 34 10 10 14 -4 37
16 Bucaspor 34 10 9 15 -9 36
17 Korfez SK 34 4 4 26 -48 13
18 Mersin İdmanyurdu 34 1 1 32 -114 -17
    Takımlar O G B M Av P
1 Altay 34 19 9 6 30 66
2 Bandırmaspor 34 19 7 8 22 64
3 Gümüşhanespor 34 19 7 8 25 64
4 Sanliurfaspor 34 19 6 9 21 63
5 Sakaryaspor 34 17 10 7 15 61
6 Bugsaşspor 34 15 11 8 20 56
7 Hacettepe Spor 34 15 11 8 16 56
8 Konya Anadolu Selçukspor 34 15 10 9 7 55
9 Niğde Belediyespor 34 14 7 13 -1 49
10 Kırklarelispor 34 11 9 14 -9 42
11 Kahramanmaraşspor 34 9 12 13 -14 39
12 Zonguldak Kömürspor 34 9 11 14 -14 38
13 Pendikspor 34 9 10 15 -13 37
14 Fethiyespor 34 8 12 14 -9 36
15 Fatih Karagümrük 29 9 4 16 -13 31
16 Nazilli Belediyespor 34 7 8 19 -24 29
17 Karşıyaka 34 6 9 19 -22 21
18 Silivrispor 34 2 11 21 -34 17
NAMAZ VAKİTLERİ
yukarı çık