stats
Engelleyiciyi kapattım!

Türkiye'nin Askeri Haber Portalı. Tüm, subay, astsubay, uzman jandarma, uzman çavuş ve sözleşmeli erbaş/er, ile sivil memur haberleri

KAMUDA YENİ DÖNEM! RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

KAMUDA YENİ DÖNEM! RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI
  • 07 Mayıs 2019, Salı 10:05

Kurumlar arası geçici görevlendirme yönetmeliği yayımlandı

Kamu kurumlarında çalışanların kurumlar arası geçici görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan yönetmelik, hakim ve savcılar hariç olmak üzere, statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak çalışan personeli kapsıyor.

Buna göre, kurum emrine geçici görevlendirmelerde, görevlendirmenin yapılacağı kurumda yürütülecek göreve ilişkin kadro ya da pozisyon bulunması şartı aranmayacak.
 
Geçici görevlendirilenler kurumlarından aylıklı/ücretli izinli sayılacak, mali, sosyal hak ve yardımlarını kurumlarından almaya devam edecek, Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişkileri kendi kuramlarındaki statüleri dikkate alınarak devam ettirilecek.
 
Personelin geçici görevlendirilmesinde söz konusu kadro veya pozisyona asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil tüm şartları bir arada taşıması gerekecek. Görevlendirmeyi yapan kurum, personelin bu şartları sağlayıp sağlamadığının kontrolünden sorumlu olacak.
 
Geçici görevlendirmeyi yapmak isteyen kurum tarafından doldurulan form, öngörülen geçici görevlendirme başlangıç tarihinden en az bir ay önce muvafakat işlemlerinin tamamlanması için personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kuruma gönderilecek.
 
Bu kapsamda geçici görevlendirme, personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurum tarafından verilecek muvafakat ile tekemmül edecek.
 
Daha sonra söz konusu form geçici görevlendirme yapılan kuruma gönderilecek ve ilgili personele görevlendirme başlangıç tarihinden en az 5 gün önce tebliğ edilecek. Formun bir örneği ise ilgili personelin özlük dosyasında saklanacak.
 
Geçici görevlendirme süresi uzatılabilecek
 
Geçici görevlendirmeye ilişkin onay işlemleri, bakanlıklarda bakan, diğer kuramlarda en üst yöneticilerin onayıyla tamamlanacak. Bakan veya en üst yönetici onay yetkisini alt makamlara devredebilecek.
 
Geçici görevlendirme en fazla bir yıl olarak yapılabilecek ve her defasında bir yılı geçmemek üzere uzatılabilecek.
 
Kesintili ya da kesintisiz olarak Yönetmelik kapsamında toplamda 6 ayı geçen geçici görevlendirmelerde personelin muvafakatinin alınması şart olacak.
 
Adaylık veya deneme süresinde olan personel ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnameler kapsamında istihdam edilenlerin memur kadrolarına atamaları yapılana kadar geçici olarak görevlendirilmesi yapılmayacak.
 
Ancak adaylık, stajyerlik ya da yardımcılık gibi yetişme ve yeterlik döneminde olan kariyer meslek personeli, geçici görevlendirme süresi dönem boyunca 6 ayı geçmemek ve görevlendirildikleri kurumda kendi uzmanlık alanıyla ilgili görevde çalıştırılmak üzere görevlendirilebilecek. Bu kişilerin geçici görevli oldukları süre, yetişme sürecindeki çalışma süresi şartından sayılacak.
 
Personelin özlük hakları devam edecek
 
Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin geçici görevlendirildiği sürelerin tamamı görevlendirildiği yerin bölge hizmetinden sayılacak.
 
Aylık/ücret ödenmesine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla geçici görevlendirilen personelin özlük hakları devam edecek ve geçici görevlendirme süreleri terfi ve emekliliklerinde hesaba katılacak. Terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın süresinde yapılacak.
 
 Bu kişilerin geçici görevlendirildikleri kurumda geçirdikleri süreler kendi kurumlarında geçirilmiş sayılacak.
 
Geçici görevlendirilecekler sınav, kura veya kriterle belirlenebilecek
 
Geçici görevlendirilen personelin seçimi için kurumlarca en üst amirin onayı ile belirleme yapılması kaydıyla sınav, kura, kriter belirleme ve benzeri özel usuller öngörülebilecek.
 
Aynı veya farklı yere geçici görevlendirilen personel, formda belirtilen geçici görevlendirme başlangıç tarihinde, geçici görevlendirildiği kurumda göreve başlayacak.
 
Aynı veya farklı yere geçici görevlendirilen personel, geçici görevlendirme süresi bittiğinde, formda belirtilen geçici görevlendirme bitiş tarihini takip eden ilk iş günü, kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurumda göreve başlayacak.
 
Görev süresi sona erenler bağlı bulunduğu kuruma dönecek
 
Geçici görevlendirme herhangi bir nedenle bitiş tarihinden önce sona erdirilmiş ise personel bu durumun kendisine tebliğ tarihini takip eden ilk iş günü kadro veya pozisyonun bulunduğu kurumda göreve başlayacak.
 
Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlamayanlar hakkında, görevlendirildiği kurumca yapılacak bildirim üzerine, personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurum tarafından kadro veya pozisyonun tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak.
 
Bu kapsamda yapılan geçici görevlendirmelere ilişkin bilgi ve belgelerin bildirimi, personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurum tarafından Devlet Personel Başkanlığının internet sitesindeki "DPB e-Uygulama" kısmında yer alan ilgili formlardaki alanların tam ve eksiksiz olarak doldurmak suretiyle, personelin aylıklı/ücretli ya da aylıksız/ücretsiz izne ilişkin işlemlerin tamamlanmasını müteakip bir ay içerisinde gerçekleştirilecek.
 
Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında oluşacak tereddütlerin giderilmesinde ve kurumlar arasında uygulama birliğinin sağlanmasında, yönetmeliğe ilişkin iş ve işlemlerin elektronik ortama aktarılmasında Devlet Personel Başkanlığı görevli ve yetkili olacak.
 
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25'inci maddesine göre yapılmış olan geçici görevlendirmeler, görevlendirme süresi bitene kadar geçerliliğini koruyacak.

 

DPB'den, görevlendirme yönetmeliği için açıklama

Devlet Personel Başkanlığı, Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği bağlamında yaptığı açıklamada, adaylık veya deneme süresinde olan personelin söz konusu dönemler boyunca kurumlar arası geçici görevlendirilemeyeceğini belirtti.

KURUMLAR ARASI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş çalışmaları kapsamında yürürlüğe konulan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmalarına ilişkin kanun ve kanun hükmünde kararnamelerinde yer alan benzer geçici görevlendirme maddeleri yürürlükten kaldırılmış, bu hükümlerin yerine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye çeşitli statülerdeki personelin kurumlar arasında geçici olarak görevlendirilmesine olanak sağlayan ek 25 inci madde eklenmiştir.

Diğer taraftan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesinin son fıkrasında; "Bu madde kapsamında görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanarak Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir." hükmü yer almaktadır. Bahsedilen hüküm çerçevesinde Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği bugünkü (3/5/2019) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Yönetmelikte yer alan temel hususlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:


1- Yönetmelik, kurumlarda statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak çalışan personeli kapsamakta olup, hakim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar hakkında uygulanmayacaktır.

2- Geçici görevlendirmeler; kurumların emrine veya kurumların kadro veya pozisyonlarına olmak üzere iki şekilde yapılabilecektir.

3- Kurum emrine geçici görevlendirilen personel kurumlarından aylıklı/ücretli izinli sayılacak, mali ve sosyal hak ve yardımlarını kurumlarından almaya devam edecektir.

4- Kurumların kadro veya pozisyonlarına geçici görevlendirilecek personelin, ilgili mevzuat uyarınca kadro veya pozisyona asaleten atanmada aranan, asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil, tüm şartları bir arada taşıması gerekecektir. Bu şekilde görevlendirilen personel, geçici görevlendirildikleri süre boyunca kurumlarından aylıksız/ücretsiz izinli sayılacak, geçici görevlendirildikleri kadro veya pozisyon için öngörülen mali ve sosyal hak ve yardımlardan emsali personel gibi faydalandırılacaktır.

5- Görevlendirme usulü, kurumlar arası uygulama birlikteliğini sağlayacak şekilde standardize edilmiş ve bu amaçla kullanılmak üzere Yönetmelik ekinde yer alan form geliştirilmiştir.

6- Geçici görevlendirme en fazla bir yıl olarak yapılabilecek ve her defasında bir yılı geçmemek üzere uzatılabilecektir.
7- Kesintili ya da kesintisiz olarak toplamda altı ayı geçen geçici görevlendirmelerde personelin muvafakati alınacaktır.

8- Adaylık veya deneme süresinde olan personel söz konusu dönemler boyunca, Sözleşmeli sağlık personeli (663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi), sözleşmeli din görevlileri (633 sayılı Kanunun 10/A maddesi) ve sözleşmeli öğretmenler (652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesi) memur kadrolarına atamaları yapılana kadar, bu Yönetmeliğe göre geçici görevlendirilemeyecektir.

9- Adaylık veya stajyerlik ya da yardımcılık gibi yetişme ve yeterlik döneminde olan kariyer meslek personeli, ancak geçici görevlendirme süresi dönem boyunca 6 ayı geçmemek ve görevlendirildikleri kurumda kendi uzmanlık alanıyla ilgili görevde çalıştırılmak üzere görevlendirilebilecektir. Bunların geçici görevli    oldukları süre, yetişme sürecindeki çalışma süresi şartından sayılacaktır.

10- Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin, geçici görevlendirildiği sürelerin tamamı görevlendirildiği yerin bölge hizmetinden sayılacaktır. (Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik ile özel mevzuat hükümleri saklıdır).

11- Her durumda, geçici görevlendirilen personelin özlük hakları kurumunda devam edecek ve geçici görevlendirme süreleri terfi ve emekliliklerinde hesaba katılacaktır. Terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın süresinde yapılacaktır.

12- Kanunlarda yer alan geçici görevlendirme hükümleri (657 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi gibi) ayrıca geçerliliği korumaktadır.

13- Geçici görevlendirilecek personelin seçimi için kurumlarca sınav, kura, kriter belirleme gibi özel usuller öngörülebilecektir.

14- Geçici görevlendirilen personelin göreve başlama ve görevlendirme bitiminde kurumlarına dönüş süreleri belirlenmiştir.

15-Uygulamanın sağlıklı şekilde izlenebilmesi ve istatistiki veri oluşturulabilmesini teminen, yapılan/yapılacak görevlendirmelere ilişkin bilgi ve belgelerin, personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurum tarafından "DPB E-Uygulama" üzerinden, aylıklı/ücretli ya da aylıksız/ücretsiz izne ilişkin işlemlerin tamamlanmasını müteakip bir ay içerisinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesine yönelik hükme yer verilmiştir.

16-Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında oluşacak tereddütlerin giderilmesinde ve kurumlar arasında uygulama birliğinin sağlanmasında, Yönetmeliğe ilişkin iş ve işlemlerin elektronik ortama aktarılmasında Devlet Personel Başkanlığı görevli ve yetkilidir.

17- Hizmette aksama yaşanmamasını teminen, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesine göre yapılmış olan geçici görevlendirmeler, görevlendirme süreleri bitene kadar geçerliliğini koruyacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KAMUDA BÜYÜK DEĞİŞİM KAMUDA BÜYÜK DEĞİŞİM

KAMUDA YENİ DÖNEM KAMUDA YENİ DÖNEM

KAMUDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR! KAMUDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR!

UNVAN BAZINDA FETÖ'DEN TUTUKLANAN KAMU GÖREVLİLERİ SAYISI! UNVAN BAZINDA FETÖ'DEN TUTUKLANAN KAMU GÖREVLİLERİ SAYISI!
HABERE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor
ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

  • S.Lig
  • 1.Lig
  • 2.Lig Kırmızı
  • 2.Lig Beyaz
    Takımlar O G B M Av P
Şampiyonlar Ligi
UEFA
Alt Lig
    Takımlar O G B M Av P
1 Çaykur Rizespor 34 20 9 5 30 69
2 MKE Ankaragücü 34 18 9 7 21 63
3 Boluspor 34 18 6 10 23 60
4 Ümraniyespor 34 17 8 9 14 59
5 Erzurum BB 34 14 11 9 12 53
6 Gazisehir Gaziantep FK 34 15 8 11 19 53
7 Altınordu 34 15 8 11 10 53
8 Balıkesirspor 34 16 7 11 10 52
9 İstanbulspor 34 14 8 12 6 50
10 Vartaş Elazığspor 34 13 9 12 9 48
11 Giresunspor 34 13 8 13 6 47
12 Adanaspor 34 12 7 15 -15 43
13 Adana Demirspor 34 11 8 15 -3 41
14 Eskişehirspor 34 12 8 14 7 41
15 Denizlispor 34 10 8 16 -4 38
16 Samsunspor 34 7 15 12 -14 36
17 Manisaspor 34 7 3 24 -49 12
18 Gaziantepspor 34 2 4 28 -82 1
    Takımlar O G B M Av P
1 Hatayspor 34 23 7 4 48 76
2 Menemen Belediyespor 34 22 8 4 42 74
3 Afjet Afyonspor 34 21 7 6 31 70
4 Sivas Belediyespor 34 19 10 5 28 67
5 Keçiörengücü 34 19 7 8 36 64
6 Sancaktepe Belediyespor 34 16 11 7 26 59
7 İnegölspor 34 17 8 9 12 59
8 Sarıyer 34 13 5 16 -1 44
9 Tokatspor 34 11 10 13 -8 43
10 Etimesgut Belediyespor 34 11 9 14 -3 42
11 Kastamonuspor 34 12 4 18 -3 40
12 Eyüpspor 34 11 6 17 -10 39
13 Tuzlaspor 34 10 8 16 -9 38
14 Bodrumspor 34 10 8 16 -14 38
15 Amed Sportif 34 10 10 14 -4 37
16 Bucaspor 34 10 9 15 -9 36
17 Korfez SK 34 4 4 26 -48 13
18 Mersin İdmanyurdu 34 1 1 32 -114 -17
    Takımlar O G B M Av P
1 Altay 34 19 9 6 30 66
2 Bandırmaspor 34 19 7 8 22 64
3 Gümüşhanespor 34 19 7 8 25 64
4 Sanliurfaspor 34 19 6 9 21 63
5 Sakaryaspor 34 17 10 7 15 61
6 Bugsaşspor 34 15 11 8 20 56
7 Hacettepe Spor 34 15 11 8 16 56
8 Konya Anadolu Selçukspor 34 15 10 9 7 55
9 Niğde Belediyespor 34 14 7 13 -1 49
10 Kırklarelispor 34 11 9 14 -9 42
11 Kahramanmaraşspor 34 9 12 13 -14 39
12 Zonguldak Kömürspor 34 9 11 14 -14 38
13 Pendikspor 34 9 10 15 -13 37
14 Fethiyespor 34 8 12 14 -9 36
15 Fatih Karagümrük 29 9 4 16 -13 31
16 Nazilli Belediyespor 34 7 8 19 -24 29
17 Karşıyaka 34 6 9 19 -22 21
18 Silivrispor 34 2 11 21 -34 17
NAMAZ VAKİTLERİ
yukarı çık