stats
Engelleyiciyi kapattım!

Türkiye'nin Askeri Haber Portalı. Tüm, subay, astsubay, uzman jandarma, uzman çavuş, sözleşmeli erbaş/er ile sivil memur haberleri...

EMEKLİ PERSONELE ATEŞ GÜCÜ YÜKSEK TABANCA TAHSİSİ!

EMEKLİ PERSONELE ATEŞ GÜCÜ YÜKSEK TABANCA TAHSİSİ!
  • 04 Nisan 2019, Perşembe 18:57

Emekli olan TSK personeline tabanca tahsis edilmesi konusundaki duyuru yayınlandı. 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı resmi internet sayfasında 02 Nisan 2014 tarihinde  yapılan duyuruya göre, hak sahibi emekli personel ile  Sağlık Bakanlığı ve  Adalet Bakanlığına naklen geçiş yapan personele ateş gücü yüksek tabancalrın dağıtımının başlandığı duyuruldu. 

Hak sahibi emekli personelin  Şubat 2013 tarihinden sonra emekli olan personel olduğu duyuruda açıklandı. 

 

İŞTE DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SAYFASINDA YAPILAN O DUYURU 

1. “Resmi Gazete’de 16.02.2013 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6413 sayılı Disiplin  Kanununun 47’nci maddesi ile “Halen görevde bulunan personele teçhizat tabancası olarak tahsis edilen silahlardan, kaydı silinenler ile eski ve/veya ateş gücü düşük ve teknolojik ve/veya ekonomik ömrünü dolduranların yerine, bunların iade edilmesi kaydıyla, günün ve görevin şartlarına uygun bir tabancanın verilmesine ilgili Kuvvet Komutanlıkları yetkilidir.” eklenmiş, buna göre tedarik edilen 9x19 mm çapında CANİK TP9 SF METE-S marka tabancaların hak sahibi emekli personel ve Sağlık Bakanlığı ile Adalet Bakanlığına naklen geçiş yapan personele dağıtımı 29.03.2019 tarihinden itibaren başlanmıştır. Hak sahibi personelimizin yapması gereken işlemler ve teslim etmesi gereken belgeler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İnternet Sayfası Duyurular Bölümünde yayınlanmıştır.

2. 16 Şubat 2013- Şubat 2014 yılı arasında emekli olmuş personele yapması gereken işlemler ve teslim etmesi gereken belgeler aşağıda olduğu gibidir.

                a. Ateş gücü yüksek tabanca dağıtımları 29.03.2019 tarihinden itibaren Torpido Test ve Mühimmat Transit Depo Komutanlığında başlayacaktır. Tabancaların dağıtımında;

                    (1) Tabancalar şahsen teslim alınacak, bu iş için mutemet personel görevlendirilmeyecek,

                    (2) Eski tabanca verilmeden yeni tabanca kesinlikle teslim edilmeyecek,

                    (3) Seri numarası uyuşmayan tabancalar kesinlikle teslim alınmayacak ve yeni silah verilmeyecek,

                    (4) Personelin teslim edeceği tabancalara ait mermiler teslim alınmayacak,

                    (5) 0 (262) 343 2050-1020/5040 no.lu telefondan randevu alınarak tabanca değişimleri sağlanacak,

                    (6) Dağıtımda aşağıda belirtilen belgeler teslim edilecektir.

                         (a) Adli makamlardan alınmış adli sicil belgesi,

                         (b) Son üç ay içerisinde çekilmiş 3.2x2.5 cm ölçülerinde 2 adet vesikalık fotoğraf,

                         (c) Kamu Hastanelerinden alınmış “Ateşli silah taşımasında ve bulundurmasında psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıklar bakımından sakınca yoktur” ibareli doktor raporu (rapor 6 ay süreyi doldurmamış olmalıdır),

                         (ç) Emekli/müstafi kimlik kartı fotokopisi.

3. Şubat 2014 yılı sonrasında emekli olmuş personel ile Sağlık Bakanlığı ile Adalet Bakanlığına naklen geçiş yapan personelin yapması gereken işlemler ve teslim etmesi gereken belgeler aşağıda olduğu gibidir.

                a. Ateş gücü yüksek tabanca dağıtımları 29.03.2019 tarihinden itibaren Torpido Test ve Mühimmat Transit Depo Komutanlığında başlayacaktır. Tabancaların dağıtımında;

                    (1) Tabancalar şahsen teslim alınacak, bu iş için mutemet personel görevlendirilmeyecek,

                    (2) Eski tabanca verilmeden yeni tabanca kesinlikle teslim edilmeyecek,

                    (3) Seri numarası uyuşmayan tabancalar kesinlikle teslim alınmayacak ve yeni silah verilmeyecek,

                    (4) Personelin teslim edeceği tabancalara ait mermiler teslim alınmayacak,

                    (5) 0 (262) 343 2050-1020/5040 nolu telefondan randevu alınarak tabanca değişimleri sağlanacak,

                    (6) Dağıtımda aşağıda belirtilen belgeler teslim edilecektir (Sağlık Bakanlığı ile Adalet Bakanlığına naklen geçiş yapan personel hariç) .

                         (a) Adli makamlardan alınmış adli sicil belgesi,

                         (b) Son üç ay içerisinde çekilmiş 3.2x2.5 cm ölçülerinde 2 adet vesikalık fotoğraf,

                         (c) Emekli/müstafi kimlik kartı fotokopisi.

 

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDAN EMEKLİ / MÜSTAFİ SUBAY, ASTSUBAY VE UZMAN ERBAŞLARIN SİLAH / RUHSAT İŞLEMLERİ

1. GENEL ESASLAR :

a. Deniz Kuvvetleri Komutanlığından emekli / müstafi personelin silahına ait ruhsat, devir,
bağış ve kayıp işlemleri 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında
Kanun, 91/1779 Karar Sayılı Yönetmelik ve Türk Silahlı Kuvvetleri Şahsi Silah
Yönergesinde belirtilen esaslara göre yürütülür.

b. Görevde olan personele “Silah Taşıma İzin Belgesi” verilmez. Personelin şahsi silahları,
Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı şahsi silah
envanterine personel adına kaydedilir ve bu kayıt esaslarına göre işlem yapılır. 6136 sayılı
Kanun kapsamında personelin, mevzuata uygun olarak edindikleri şahsi silahları, kimlik
belgesine işlenir. Üzerine silah kaydı yapılan kimlik belgeleri, silah taşıma ruhsatı yerine
geçer.

c. Emekli Subay, Astsubay ve Uzman Erbaşlar ile mecburi hizmetini tamamlayarak istifa
etmek suretiyle, TSK’nden ayrılan Subay, Astsubay ve en az 10 (on) yıl görev yapıp
sözleşmelerinin uzatılmaması sonucu veya kendi isteği ile TSK’nden ayrılan Uzman Erbaşların
ruhsat işlemleri mensubu olduğu Kuvvet Komutanlığı tarafından yürütülür,

ç. Daha önce şahsi silahı bulunduğu halde, bu silahı mahkeme kararı ile müsadere edilen,
silah satın almaya engel hali bulunan emekli ve müstafi TSK personeline silah satın alma izni
verilmez. Bu kişilerin sahip olduğu diğer silah ruhsatları da iptal edilerek, bu silahların 6 (altı) ay
içerisinde silah satın almaya hak kazanmış kişilere devri sağlanır. Bu süre içerisinde devri
sağlanamayan silahlar, ilgili Kanunlara göre işlem yapılmak üzere adli makamlara intikal ettirilir.

d. Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
tarafından düzenlenen “Silah Taşıma İzin Belgesi” süresizdir. Ancak; bu personelin, silah taşıma
ve bulundurma şartlarını koruyup korumadıkları hususu 5 (beş) yılda bir araştırılır.

e. Görevde iken Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumundan silah alma hakkını
kullanmayan emekli/müstafi personel Makine Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından satışa
sunulan tabancalardan toplam 2 (iki) adet tabanca satın alabilirler. (1 yerli 1 ithal veya 2
yerli veya 2 ithal). Bu silahların devredilmesi halinde ikinci kez talep yapılmaz.

f. Yerli/ithal silah satın alma belgeleri bir yıl için geçerlidir. Süresi içerisinde kullanılmayan
belgeler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına iade edilmediği takdirde yeni belge tanzimi yapılmaz.

g. Bir yıllık süre içerisinde silah satın alma yetki belgesine işlem yaptırmayan personel, silah
satın alma yetki belgesinin süre bitiminden itibaren 2 (iki) yıl geçmeden MKE Kurumundan
yerli veya ithal silah alma talebinde bulunamaz.

ğ. Personel tarafından Yerli/İthal Silah Satın Alma Yetki Belgesi ile Makine ve Kimya
Endüstrisi Kurumundan alınan silahın fatura aslı iki ay (60 gün) içerisinde Deniz Kuvvetleri
Komutanlığına gönderilir / elden teslim edilir.

h. Armağan ve hatıra silahlar, sahipleri hayatta oldukları sürece devir/hibe edilemez/satış
yapılamaz. Armağan silah sahipleri Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ayrıldıklarında bu silahlar
için bulundurma ruhsatı tanzim edilir.

ı. Armağan silahlar ve armağan belgeleri İçişleri Bakanlığı adına J.Gn.K.lığı Harekat
Başkanlığı tarafından incelenip kayda alındıktan sonra, Armağan Silah ve Mermi Menşe Belgesi
düzenlenip armağan silahın Kuvvet Komutanlıkları Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığınca şahsi silah envanterine kaydının yapılması sağlanır.

i. Antika Silahlar: Kriminal polis laboratuvarlarında (polis laboratuvarlarınca yerine
getirilemeyen görevler, Jandarma Kriminal laboratuvarınca yerine getirilir.) antika silah olduğu
tespit edilen silahlar (1899 ve öncesinde üretilenler) ruhsata bağlanabilir. Bu silahlara sadece
bulundurma ruhsatı verilir. Antika silahları teşhir, gösteri ve benzeri amaçlarla nakletmek için
mülki amirden, nakil aracını ve süresini belirten Silah Nakil Belgesinin alınması zorunludur.

j. Miras yoluyla kendilerine silah intikal eden kişiler, ruhsat işlemleri için Deniz Kuvvetleri
Komutanlığına altı (6) ay içerisinde müracaat etmelidir.

k. On yıllık hizmet süresini tamamlamadan sözleşmesi feshedilerek ayrılan uzman
erbaşların ruhsat işlemleri Emniyet Müdürlükleri / Jandarma Komutanlıkları tarafından yapılır.

l. Silah ruhsatı verilmiş personelin daha sonra yönetmeliğin 16’ncı maddesinde yazılı silah
ruhsatı iptalini gerektiren durumlardan birine girmeleri halinde, silah/silahlarına ait ruhsatları iptal
edilir. Yeniden silah tahsisi müracaatlarına işlem yapılmaz.

m. Emekli / Müstafi personel, ruhsata bağlanmış silahlara sahip olan şahıslardan yalnız1 (Bir) adet silah devir alabilir. Daha önce silah devir alan personelin devir alma taleplerine işlem yapılmaz.

n. Silah/silahların devir/hibe işlemleri tamamlanmadan silah teslim edilmez/teslim alınmaz.

o. Personel, adına kayıtlı bulunan silahların balistik ve kriminal incelemeyi gerektiren hiçbir
parçası üzerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığından izin almadan değişiklik yaptıramaz ve bu
parçaları değiştiremez.

ö. Yivsiz av tüfeği ruhsat tanzimi mahalli mülki amirliklerce (Jandarma Komutanlığı/Emniyet
Müdürlüğü) yapılır.

p. Silah Satın Alma Yetki Belgesi, Silah Taşıma İzin Belgesi ve fotoğraf kullanılacak her
türlü belgede kişinin açıkça tanınmasını sağlayacak vesikalık fotoğrafının yer alması
gerekmektedir. Bu nedenle sakallı ve koyu renk gözlük takılmış fotoğrafların sahiplerine belge
tanzimi yapılmaz.

r. Emekli/müstafi personel mermi taleplerini, silah ruhsatını ibraz ederek ikamet ettikleri
mahallin Askerlik Şubesi Başkanlığına yapar.

 

2. SİLAH RUHSATI VERİLMESİNİ ENGELLEYEN HALLER :

- Ateşli silah taşıma ve bulundurma hakkına sahip muvazzaf/emekli/müstafi/sözleşmeli Subay,
Astsubay ve Uzman Erbaşlardan aşağıda belirtilen durumda olanlara hiçbir şekilde ateşli
silahlarla mermilerini taşıma ya da bulundurma ruhsatı verilmez.

(a) Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar,

(b) Ruhsatlı silahıyla suç işleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve kusuru
neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine
neden olanlar,

(c) Haklarında Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesinin uygulanması nedeniyle
kamu davası açılmamış olsa bile, zorunlu olmadığı halde meskun bir mahalde veya civarında ya
da umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçların birinden
mahkum olanlar,

(ç) Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile
zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı
iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla her türlü kaçakçılık, kara para aklama, hayali ihracat, elektronik
alet ve cihazlarla işlenen suçlar, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını
açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi
fiilleri tahrik ve teşvik suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar,

(d) Taksirle veya basın yoluyla işlenenler hariç değişik zamanlarda işlediği aynı veya
farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına
mahkum olanlar,

(e) Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal,
ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arz etme, satın alma,
bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme,
alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma
suçlarından biriyle mahkum olanlar,

(f) Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için hüküm giyenler,

(g) 6136 sayılı Kanunun 12,13,14 ve 15 nci maddelerinde belirtilen suçlardan dolayı 1
(bir) yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar,

(ğ) Kanunun 4 ncü maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen
ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,

(h) Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama
altı ay içinde bildirmeyen ruhsat sahipleri,

(ı) Kanunun Ek 1 nci maddesinde belirtilen ateşli silah taşınması yasak yerlerde silah
taşıyanlar,

(i) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında
kullananlar,

(j) Mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk
Silahlı Kuvvetlerinden tard veya ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile
926 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (c) bendi, 3269 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin
üçüncü fıkrası ve 3466 sayılı Kanunun 15 nci maddesi uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durum
sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlar, 3269 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca
başarısız görülenler ile 3466 sayılı Kanunun 13 ve 16 ncı maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenler
veya 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler ile disiplin kurulları veya
mahkeme kararıyla meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılanlar ya da haklarında verilen
mahkumiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenler veya sicilen ya da 1402 sayılı Kanunun
2 nci maddesi gereğince emekli edilenler,

(k) Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılar,

(l) Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar,

(m) 21 yaşını bitirmemiş olanlar,

(n) 6831 sayılı Orman Kanununa, muhalefet suçundan dolayı altı aydan fazla hürriyeti
bağlayıcı cezaya mahkum olanlar,

- Yukarıdaki ((a)-(h)) ve (n) bentleri kapsama girenler; affa uğramış olsalar veya mahkumiyetleri
bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalksa ya da mahkemelerce verilen karar üzerine adli sicilden
silinmiş olsa bile, kendilerine hiçbir suretle ateşli silahlarla mermilerini taşıma yada bulundurma
izni verilmez. Bu fıkra hükmü Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre suç olmaktan çıkan bir fiil
nedeniyle hüküm giymiş olanlara uygulanmaz.

- Söz konusu fiillerden dolayı yargılanması devam eden şahısların ruhsat verilme ve yenileme
işlemleri yargı kararı kesinleşinceye kadar durdurulur.

- Mevcut silah ruhsatı iptal edilenler veya silah taşıma ve bulundurma hakkını kaybeden emekli
ve müstafi Subay, Astsubay ve Uzman Erbaşların silahları İl Emniyet Müdürlüğü veya Jandarma
Komutanlığınca zapt edilerek, altı (6) ay içerisinde silah sahibinin isteği dikkate alınmak
suretiyle, silah satın almaya hak kazanmış şahıslara devri sağlanır.

- Bu süre içerisinde devri sağlanamayan emekli/müstafi personele ait silahlar, ruhsatsız silah
vasfı kazandığından, ilgili makamlarca mahalli Cumhuriyet Savcılığına müracaat edilerek,
müsadere işleminin yapılması talep edilir.

 

3. ATEŞLİ SİLAHLARIN TAŞINMAYACAĞI YERLER :

- 6136 sayılı Kanunun EK-1 nci maddesi gereğince, aşağıda belirtilen yerlerde;

a. Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl
hastanelerinde, ceza ve tutuk evleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların
eklentilerinde,

b. Öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlarda, eğitim ve öğretim kurumlarında,

c. Siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer toplantılarında,

ç. İzinli veya izinsiz yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde,

d. Sendikalarda, derneklerde veya bunlara yönetim ve yapı olarak doğrudan doğruya
bağlantılı olan yerlerde veya bunların toplantı ve kongrelerinde,

e. Her türlü spor karşılaşmalarında veya yarışmaların yapıldığı yerlerde,

f. Kanuna uygun veya Kanuna aykırı olarak, grev ve lokavt yapılmakta olan iş yerlerinde,

g. Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen yerlerde,
ateşli silahların taşınması yasaklanmıştır.

ğ. Ancak; 6136 sayılı Kanunun EK-1 nci maddesinde belirtilen şahıslar aynı maddede
belirtilen yerlerde silah taşıma yetkisine haizdirler.

 

4. YABANCI UYRUKLU KADINLA EVLİLİKTEN DOLAYI AYRILAN PERSONELİN
SİLAHLARI :

- Deniz Kuvvetleri K.lığında görevli iken mecburi hizmetini tamamlamadan yabancı uyruklu
kadınla evlilikten dolayı istifa etmek suretiyle ayrılmış personele ait silah/silahların ruhsat
işlemleri; ayrılan personelin yönetmelik hükümlerinde aranan şartlara uygunluğunun tespit
edilmesi halinde Valilikler tarafından silah taşıma/bulundurma ruhsatı verilerek yapılır.

- Ayrılan personel, ayrıldığı tarihten itibaren yönetmelik gereği altı aylık bir süre içerisinde
silahlarına ruhsat tanzim ettirmek zorundadırlar. Belirtilen süre içerisinde devri sağlanamayan
silahlar ilgili kanunlara göre işlem yapılmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca adli
makamlara bildirilir.

 

5. EMEKLİ / MÜSTAFİ PERSONELİN KAYIP EDİLEN SİLAHLARINA YAPILACAK
İŞLEMLER :

 

- Emekli ve müstafi personele ait Deniz Kuvvetleri K.lığı Şahsi Silah Envanterinde kayıtlı veya
ruhsatlı silahın herhangi bir nedenle kayıp edilmesi/çalınması durumunda;

a. Dilekçe, Polis/Jandarma Karakol Tutanağı, Askeri Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı fotokopisi
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ordonat Daire Başkanlığına (Bakanlıklar/ANKARA) gönderilir.

b. Gönderilen belgelerin Deniz Kuvvetleri K.lığı tarafından incelenmesini müteakip, kayıp
edilen silahlar kayıp silah envanterine alınır. Silahın “kayıp silah envanterine alındı” yazısı
şahsın kendisine gönderilir.

c. Bulunduğu Deniz Kuvvetleri K.lığına bildirilen silahlardan Deniz Kuvvetleri K.lığı Kayıp
Silah Envanterinde kayıtlı olanlar silahın ait olduğu şahsa bildirilir.

d. Kayıp edilen silahın şahsın kendisi tarafından bulunması halinde, bir dilekçe ile Deniz
Kuvvetleri K.lığına bildirilmesi gerekmektedir.

 

6. HİBE EDİLEN SİLAHLARA YAPILACAK İŞLEMLER :

- Yasal yollardan edinilmiş olan şahsi silahlarını taşımak veya bulundurmak istemeyen emekli ve
müstafi personel, şahsi malı olan silahlarını isterlerse Türk Silahlı Kuvvetleri / Emniyet
Müdürlüğüne hibe edebilirler.

a. Silahlarını Deniz Kuvvetleri Komutanlığına hibe etmek isteyen kişiler, aşağıda belirtilen
belgeler ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına doğrudan veya Ana Ast Komutanlıklar aracılığı ile
müracaat eder.

- Dilekçe,
- Askeri Kimlik/Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
- Veraset ilamı ve veraset ilamında geçen varislere ait noter tasdikli feragatname (veraset
yolu ile intikal eden silahlar için),
- Silaha ait ruhsatın aslı.

b. Yapılan müracaatın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından uygun görülmesi halinde
hibe edilen silah Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca hibe eden şahıstan teslim tutanağı tanzim
edilerek teslim alınır.

 

7. SİLAH TAŞIMA İZİN BELGESİNİN KAYIP EDİLMESİ, ÇALINMASI VE YIPRANMASI
HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER :

- Emekli Subay, Astsubay ve Uzman Erbaşlar ile mecburi hizmetini tamamlayarak istifa etmiş
personele verilen Silah Taşıma İzin Belgesinin çalınması, yıpranması veya yenilenmek
istenmesi halinde;

a. Dilekçe ( Telefon ve ikamet ettikleri adresleri belirtmeleri gerekmektedir)

b. Cumhuriyet Savcılıklarından alacakları silah ruhsatı için adli sicil sabıka kayıt belgesi
(6 ay süreyi doldurmamış olmalıdır) ve varsa kesinleşmiş mahkeme kararları,

c. Sağlık Raporu (Garnizon Tabibi / Hükümet Tabibi onaylı “Ateşli silah taşımasında ve
bulundurmasında psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıklar bakımından sakınca yoktur” ibareli
doktor raporu. (rapor 6 aylık süreyi doldurmamış olmalıdır)

ç. İki adet Fotoğraf,

d. İkametgah belgesi,

e. Emekli Askeri Kimlik Kartı ile T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

f. Polis veya Jandarma İfade Tutanağı fotokopisi (kayıp ve çalıntı halinde), hazırlanarak

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına gönderilecektir. Gönderilen belgelerin kontrolü sonrasında
hazırlanacak olan Silah Taşıma İzin Belgesi, personelin kendisine elden verilir veya iadeli
taahhütlü posta ile adresine gönderilir.

g. Emekli/müstafi personelin silah ruhsatının tanzimine esas sağlık raporunun alınabilmesi
için hastaneye sevk işlemleri, personelin ikamet ettiği yerin Askerlik Daire/Şubesi
tarafından yapılır.

- Yukarıdaki (b) ve (c) fıkrasındaki belgeler ruhsat tanzim tarihinden itibaren
5 (beş) yıllık süre sonrasında kaybolma, çalınma, yıpranma ve yenileme gibi durumlarda
istenir.

 

8. EMEKLİ / MÜSTAFİ PERSONELİN MKE KURUMUNDAN SİLAH TEMİNİ :

- Emekli / Müstafi Subay, Astsubay ve Uzman Erbaşlar ile 10 (on) yılını doldurarak,
sözleşmelerinin uzatılmaması sonucu veya kendi isteği ile TSK’nden ayrılan Uzman Erbaşlar
Makine Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından satışa sunulan tabancalardan toplam 2 (iki) adet
tabanca satın alabilirler. (1 yerli 1 ithal veya 2 yerli veya 2 ithal). Bu silahların
devredilmesi halinde ikinci kez talep yapılmaz. Silah satın alma izni verilebilmesi ve ruhsat
işlemleri için;

(a) Deniz Kuvvetleri Komutanlığına hitaben dilekçe,

(b) Garnizon Tabibi yoksa Hükümet Tabibi onaylı “Ateşli silah taşımasında ve
bulundurmasında psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıklar bakımdan sakınca yoktur” ibareli
doktor raporu (rapor 6 ay süreyi doldurmamış olmalıdır) (Emekli/müstafi personelin
hastaneye sevk işlemleri ikamet ettiği yerin Askerlik Daire/Şubesi tarafından yapılır.),

(c) İkametgah belgesi,

(ç) Cumhuriyet Savcılıklarından alacakları silah ruhsatı için adli sicil sabıka kayıt belgesi
(6 ay süreyi doldurmamış olmalıdır),

(d) TSK Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği ile ilgili mevzuata uygun olarak, son 6 ay içerisinde
çekilmiş 4 (iki) adet vesikalık fotoğraf,

(e) T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdan fotokopisi,

(f) Emekli/Müstafi Askeri Kimlik kartı fotokopisi,

- ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına müracaat edilir. MKE Kurumundan yerli veya ithal silah
satın alma talebinde bulunan emekli, müstafi ve mecburi hizmetini tamamlamış personelin,
göndermiş olduğu belgelerin incelenmesini müteakip, Silah Satın Alma belgesi tanzim ettirilerek
personelin adresine gönderilir.

- Makine Kimya Endüstrisi Kurumundan satın alınan silahın fatura aslı, ruhsat tanzimi için en
geç iki ay (60 gün) içerisinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ordonat Daire Başkanlığına
elden teslim edilir veya posta yolu ile gönderilir. Belirtilen süre içerisinde ruhsat müracaatında
bulunmayan emekli/müstafi personel hakkında adli işlem yapılır. Adli işlem sonucunda süresi
içerisinde ruhsat tanzim edilmeyen silahlara Yönetmelik gereği devir işlemi yapılır/el konulur.

 

9. EMEKLİ / MÜSTAFİ PERSONELİN SİLAH DEVİR ALMASINDA YAPILACAK İŞLEMLER :

- Emekli / Müstafi personel, ruhsata bağlanmış silahlara sahip olan şahıslardan yalnız 1 (Bir)
adet silah devir alabilir. (Daha önce silah devir alan personelin devir alma taleplerine
işlem yapılmaz) Silahı devir alacak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli ile devir edecek
şahıs aşağıda belirtilen belgeleri tanzim ederek işlem yapılmak üzere Deniz Kuvvetleri
Komutanlığına gönderir.

a. Silahı devir alacak personelin Deniz Kuvvetleri Komutanlığına hitaben dilekçesi,

b. Askeri emekli veya müstafi kimlik kartı fotokopisi,

c. İkametgah belgesi (muhtarlıktan)

ç. 2 adet vesikalık fotoğraf (sakalsız, son 6 (altı) ay içinde çekilmiş)

d. Psikolojik ve nörolojik bakımdan ateşli silah taşımasında sakınca olmadığını belirten
uzman doktor raporu,(Asker / Devlet Hastanesi)

e. Cumhuriyet Başsavcılığından sabıka kayıt belgesi (Affa uğramış, bütün neticeleri ile
ortadan kalkmış, adli sicilden silinmiş olan suç ve cezaları dahil).

f. Silahı Devredecek şahsın Deniz Kuvvetleri Komutanlığına hitaben dilekçesi,

g. Silahı Devredecek şahsın silah ruhsatının fotokopisi,

ğ. Silahı Devredecek şahsın nüfus cüzdanı fotokopisi,

- Gönderilen silah devir alma talep formunun incelenmesini müteakip, silahın kayıtlı olduğu
Kuvvet Komutanlığından menşei belgesi veya Emniyet Müdürlüğü / Jandarma Komutanlığından
silaha ait işlem dosyası Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından istenir. Menşe Belgesi / Silah
İşlem Dosyası teslim alındıktan sonra silahın devrini yapmak için personel Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı tarafından Notere sevk edilir. Silahın devir edildiğine dair Noter Sözleşmesi ve
Silah Ruhsatının aslının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ordonat Daire Başkanlığına
gönderilmesini müteakip, silah devir alan personel üzerine kayıt edilerek ruhsat tanzim edilir.

 

10. MİRAS YOLU İLE MİRASÇILARA İNTİKAL EDEN SİLAHLARA YAPILACAK İŞLEMLER :

a. Vefat eden şahıs sivil, varis Dz.K.K.lığı emekli veya müstafi personeli ise;

(1) Vefat eden şahsın veraset ilamı, veraset ilamında belirtilen diğer mirasçıların
haklarından feragat ettiklerine dair noter tasdikli feragatname, emekli veya müstafi personele ait
sağlık raporu, sabıka kayıt belgesi, ikametgah ilmuhaberi, emekli askeri kimlik kartının fotokopisi
ve iki adet vesikalık fotoğrafın ekleneceği dilekçe varis tarafından Dz.K.K.lığı Ordonat Daire
Başkanlığına gönderilir.

(2) Dz.K.K.lığı tarafından silah/silahların silah işlem dosyası, ruhsata bağlandığı
Emniyet Müdürlüğü/Jandarma Komutanlığından istenir.

(3) Şahsi silah işlem dosyasının gönderilmesinden sonra, Dz.K.K.lığı şahsi silah
envanterine miras silahın varis emekli / müstafi personel adına kaydı yapılır ve silah taşıma izin
belgesi düzenlenerek anılan personelin adresine gönderilir.

b. Vefat eden şahıs Dz.K.K.lığı muvazzaf, emekli veya müstafi personeli, varis
Dz.K.K.lığı emekli veya müstafi personeli ise;

(1) Dz.K.K.lığı emekli veya müstafi personeli, vefat eden şahsın veraset ilamı, veraset
ilamında belirtilen diğer mirasçıların haklarından feragat ettiklerine dair noter tasdikli
feragatname, kendisinin silah taşımasında sakınca olmadığı belirten sağlık raporu, sabıka kayıt
belgesi, ikametgah ilmuhaberi, emekli askeri kimlik kartının fotokopisi ve iki adet vesikalık
fotoğrafını ekleyeceği dilekçesini Dz.K.K.Ordonat Daire Başkanlığına gönderir.

(2) Dz.K.K.lığı Şahsi Silah Envanterinde vefat eden muvazzaf, emekli / müstafi personel
adına kayıtlı olan silahın, varis emekli / müstafi personel adına kaydı yapılır ve silah taşıma izin
belgesi düzenlenerek adresine gönderilir.

c. Vefat eden şahıs Dz.K.K.lığı muvazzaf, emekli/müstafi personeli, varisler sivil ise;

(1) Vefat eden şahsın veraset ilamı ile Dz.K.K.lığı Ordonat Daire Bşk.lığına müracaat
edilir. Vefat eden personele ait envanterde kayıtlı silahlar için vefat menşe belgesi düzenlenerek
varislere verilir.

(2) Miras kalan silahın altı ay içerisinde varisler tarafından ruhsata bağlanması
gerektiğinden Emniyet Müdürlüğü/Jandarma Komutanlıklarına müracaat edilir.

d. Vefat eden şahıs diğer Kuvvet Komutanlığı personeli, varis Dz.K.K.lığının emekli
veya müstafi personeli ise;

(1) Dz.K.K.lığı emekli veya müstafi personeli, vefat eden şahsın veraset ilamı, veraset
ilamında belirtilen diğer mirasçıların haklarından feragat ettiklerine dair noter tasdikli
feragatname, kendisinin silah taşımasında sakınca olmadığı belirten sağlık raporu, sabıka kayıt
belgesi, ikametgah ilmuhaberi, emekli askeri kimlik kartının fotokopisi ve iki adet vesikalık
fotoğrafını ekleyeceği dilekçesini Dz.K.K.lığı Ordonat Daire Başkanlığına gönderir.

(2) Dz.K.K.lığı tarafından silahın kayıtlı olduğu Kuvvet Komutanlığından silahın menşe
belgesi istenir.

(3) Menşe belgesinin gönderilmesinden sonra, Dz.K.K.lığı Şahsi Silah Envanterine varis
emekli / müstafi olan personel adına silahın kaydı yapılarak silah taşıma izin belgesi
düzenlenerek adresine gönderilir.

(4) Veraset yoluyla edinilen silahlara ruhsat verilir. Bu silahlar istenirse bir başkasına
devir edilir.

 

11. ŞAHSİ TABANCALARIN BAKIM VE TAMİRAT İŞLEMLERİ :

Şahsi silahların bakım ve tamirat işlemlerinde aşağıda belirtilen esaslar uygulanır.

a. Personelin şahsına ait tabancalar, 91/1779 sayılı Yönetmeliğin 70 nci maddesine göre
belirtilen şartlar çerçevesinde “Silah Tamirhane Açma İzni” olan silah tamirhanelerinde tamir
ettirilir.

b. Şahsi silahlar (tabanca, yivli ve yivsiz tüfekler) üzerinde yapılacak basit tamirat,
boyama, işleme ve dürbün montajı gibi işlerde tamir ettirilebilir.

c. Ancak, tabanca ve yivli tüfeklerin ana ve balistik öneme haiz olan parçaları olan; namlu,
sürgü, çerçeve, çıkarıcı, tırnak, ateşleme iğnesi ve mekanizma başı üzerinde yapılması istenen
değişiklik veya tadilat için “Silah Tamir Yeri” açma ruhsatı bulunan tamirci tarafından, bu
hususlarla ilgili düzenlenmiş raporla birlikte ilgili Deniz Kuvvetleri Komutanlığına müracaat edilir.

ç. Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca bu müracaat; Jandarma/Emniyet Kriminal
Laboratuvarına gönderilir, buradan alınacak rapora istinaden Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca
şahsi silahın yukarıda belirtilen ana ve balistik öneme haiz parçalarında değişiklik veya tadilatı
için personele izin verilir.

d. Seri numarasının bulunduğu ana parçalar üzerinde yapılması gerekli görülen değişiklik,
kayıtlı bulunan seri numarası değiştirilen yeni parça üzerine; Jandarma/Emniyet Kriminal
Laboratuvarlarında işlenerek tanzim edilecek raporun Deniz Kuvvetleri Komutanlığına
gönderilmesini müteakip kayıtlarda gerekli düzeltmeler yapılacaktır.

e. Şahsi silahların teslim edildiği silah tamir yeri açma ruhsatı bulunan kişilerce amaca aykırı
ve kanunlarda suç sayılan eylemlerde kullanılmasını önlemek maksadıyla;

 

EMEKLİ / MÜSTAFİ PERSONELİN SİLAH DEVİR ALMA DİLEKÇE ÖRNEĞİ
EMEKLİ / MÜSTAFİ PERSONELİN TARİH
ADI VE SOYADI :
SON RÜTBESİ :
SİCİL NO :
DOĞUM YERİ :
DOĞUM TARİHİ :
TC.KİMLİK NO :
ADRESİ :
İMZASI :
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ORDONAT DAİRE BAŞKANLIĞINA
Aşağıda kimlik ve ruhsat bilgileri bulunan şahısa ait silahı devir alarak adıma Silah Taşıma
İzin Belgesi tanzim ettirmek istiyorum.
Arz ederim.
EKLER :
EK-A (1 Ad. Sağlık Raporu)
EK-B (1 Ad. Savcılık Sabıka Belgesi)
EK-C (1 Ad. Askeri Kimlik /Nüfus Cüzdanı Fotokopisi)
EK-Ç (2 Ad. Vesikalık Fotoğraf)
EK-D (1 Ad. İkametgah belgesi)
EK-D (1 Ad. Ruhsat Fotokopisi)
DEVİR ALINAN SİLAHIN RUHSATA AİT BİLGİLER
MARKASI : DEFTER NO. :
ÇAPI : VERİLDİĞİ TARİH :
SERİ NUMARASI: VERİLDİĞİ İL/İLÇE :
(EMN.MD./JAND.K.LIĞI)
DEVİR EDEN SİVİL ŞAHSIN
ADI SOYADI :
ADRESİ :
İMZASI :
SİLAH DEVİR ETME DİLEKÇE ÖRNEĞİ
TARİH
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA
........... il Jandarma Komutanlığı/ ......... Emniyet Müdürlüğü Silah Ruhsat Şubesinde
adıma kayıtlı bulunan ........ mm çapında ......... marka ......... seri numaralı tabancamı
aşağıda kimlik bilgileri bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeline devir etmek
istiyorum gereğini arz ederim.
SİLAHI DEVİR EDECEK ŞAHSIN
İmzası
Adı Soyadı
Adres :
Tlf. No. :
Tc. No. :
EKLER :
EK-A (1 Ad. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi)
EK-B (1 Ad. Ruhsat Fotokopisi)
SİLAHI DEVİR ALACAK DZ.K.K.LIĞI PERSONELİNİN
Adı Soyadı :
Sicil No. :
Adresi :

 

DZ.K.K.LIĞINA HİBE EDİLEN SİLAHLARA AİT DİLEKÇE ÖRNEĞİ
SİLAHI HİBE EDEN ŞAHSIN TARİH
ADI, SOYADI :
BABA ADI :
DOĞUM YERİ :
DOĞUM TARİHİ :
ADRESİ :
TLF.NO :
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ORDONAT DAİRE BAŞKANLIĞINA
Aşağıda ayrıntılı bilgileri bulunan silah/silahları Deniz Kuvvetleri Komutanlığına hibe etmek
istiyorum. Konuya ilişkin belgeler Ek’te olup, gereğinin yapılmasını,
Arz ederim.
(İMZA)
EKLER :
EK-A (1 Adet Kimlik Kartı Fotokopisi)
EK-B (1 Adet Veraset İlamı)
EK-C (Veraset İlamında Adı Geçen Varislere Ait Noter Tasdikli Feragatname)
(Veraset Yolu ile İntikal Eden Silahlar İçin)
EK-D (1 Adet Ruhsat Aslı)
HİBE EDİLECEK SİLAH/SİLAHLARIN
ÇAPI :
MARKASI :
SERİ NO.SU :
SİLAHIN KAYITLI OLDUĞU
BİRLİK/KURUM :
SİLAHIN RUHSAT NO.SU :
VEFAT EDEN PERSONELİN SİLAHLARI İÇİN
VEFAT MENŞE BELGESİ TALEP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ
VEFAT EDEN PERSONELİN TARİH
BİRLİĞİ :
ADI VE SOYADI :
RÜTBESİ :
BABA ADI :
DOĞUM TARİHİ VE YERİ :
MEMLEKETİ :
SİCİL NO :
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ORDONAT DAİRE BAŞKANLIĞINA
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Şahsi Silah Envanterinde varisi olduğum yukarıda kimlik
bilgileri bulunan merhum personeliniz adına kayıtlı aşağıda çap, marka ve seri numarası
belirtilen silah/silahlara ait vefat menşe belgesinin düzenlenerek adresime gönderilmesini,
Arz ederim.
VARİS
(İMZA)
EKLER :
EK-A (1 Ad.Veraset İlamı Fotokopisi)
EK-B (1 Ad Nüfus Cüzdanı Fotokopisi)
İKAMETGAH ADRESİ :
TLF.NO :
SİLAH/SİLAHLARA AİT BİLGİLER
ÇAPI :
MARKASI :
SERİ NO.SU :
EMEKLİ/MÜSTAFİ PERSONEL İÇİN KAYIP SİLAH BİLDİRİMİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ
ADI SOYADI : TARİH
SON RÜTBESİ :
SİCİL NO.SU :
BABA ADI :
DOĞUM TARİHİ VE YER :
MEMLEKETİ :
TC.KİMLİK NO :
ADRES/TEL.NO.SU :
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ORDONAT DAİRE BAŞKANLIĞINA
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Şahsi Silah Envanterinde adıma kayıtlı olan aşağıda ayrıntılı
bilgileri bulunan silahımı ............................. tarihinde kaybettim. Konu ile ilgili Polis/Jandarma
Karakol Tutanağı Ek’te gönderilmiştir. Gereğinin yapılmasını,
Arz ederim.
EKLER : EMEKLİ/MÜSTAFİ
EK-A (1 Ad.Polis/Jandarma Karakol Tutanağı) PERSONELİN İMZASI
EK-B (1 Ad.Emekli/Müstafi Kimlik Kartı Fotokopisi)
KAYIP EDİLEN SİLAHIN
ÇAPI :
MARKASI :
SERİ NUMARASI :


MKE KURUMUNDAN YERLİ / İTHAL SİLAH TALEP FORMU
YERLİ / İTHAL SİLAH TALEP FORMU
TARİH
ADI VE SOYADI :
BABA ADI :
SON RÜTBESİ :
SİCİL NO. :
TC KİMLİK NO :
EMEKLİ SANDIĞI NO :
TLF.NO :
ADRES :
.................................................Komutanlığı emrinde görev yapmaktayım. Daha önce
YERLİ/İTHAL SİLAH satın almadım. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda satılmakta olan
YERLİ/İTHAL SİLAHLARDAN bir adet bedeli karşılığı satın almak istiyorum.
İMZA
EKLER :
EK-A (1 Ad. Sağlık Raporu)
EK-B (1 Ad. Savcılık Sabıka Belgesi)
EK-C (1 Ad. Askeri Kimlik )
EK-Ç (1 Ad. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi)
EK-D (4 Ad. Vesikalık Fotoğraf)
EK-E (1 Ad. İkametgah belgesi)

EMEKLİ / MÜSTAFİ PERSONELİN RUHSAT YENİLEME DİLEKÇE ÖRNEĞİ
EMEKLİ / MÜSTAFİ PERSONELİN TARİH
ADI VE SOYADI :
SON RÜTBESİ :
SİCİL NO :
DOĞUM YERİ :
DOĞUM TARİHİ :
TC.KİMLİK NO :
TLF.NO :
ADRESİ :
İMZASI :
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ORDONAT DAİRE BAŞKANLIĞINA
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Şahsi Silah Envanterinde adıma kayıtlı
bulunan ........... mm çapında ............... marka .............seri numaralı tabancamın
ruhsatını yeniletmek istiyorum gereğinin yapılmasını arz ederim.
Arz ederim.
EKLER :
EK-A (1 Ad. Sağlık Raporu)
EK-B (1 Ad. Savcılık Sabıka Belgesi)
EK-C (1 Ad. Askeri Kimlik /Nüfus Cüzdanı Fotokopisi)
EK-Ç (2 Ad. Vesikalık Fotoğraf)
EK-D (1 Ad. İkametgah belgesi)

 

 

 

  

 

 


ŞAHSİ TABANCALAR İÇİN FİŞEK İSTİHKAKI ARTTI ŞAHSİ TABANCALAR İÇİN FİŞEK İSTİHKAKI ARTTI

ESKİ TABANCALARIN, ATEŞ GÜCÜ YÜKSEK TABANCALARLA DEĞİŞTİRİLMESİ! ESKİ TABANCALARIN, ATEŞ GÜCÜ YÜKSEK TABANCALARLA DEĞİŞTİRİLMESİ!

ESKİ TABANCALARIN DEĞİŞİM TARİHİ VE MARKASI BELLİ OLDU! ESKİ TABANCALARIN DEĞİŞİM TARİHİ VE MARKASI BELLİ OLDU!

EMEKLİ PERSONELE ATEŞ GÜCÜ YÜKSEK TABANCA TAHSİSİ! EMEKLİ PERSONELE ATEŞ GÜCÜ YÜKSEK TABANCA TAHSİSİ!
HABERE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor
ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

  • S.Lig
  • 1.Lig
  • 2.Lig Kırmızı
  • 2.Lig Beyaz
    Takımlar O G B M Av P
1 İstanbul Başakşehir 13 9 3 1 14 30
2 Kasımpaşa 13 8 1 4 10 25
3 Galatasaray 13 7 3 3 8 24
4 Beşiktaş 13 6 3 4 7 21
5 Yeni Malatyaspor 13 6 3 4 6 21
6 Atiker Konyaspor 14 5 6 3 5 21
7 MKE Ankaragücü 14 6 2 6 -1 20
8 Antalyaspor 13 6 2 5 -3 20
9 Trabzonspor 13 5 4 4 2 19
10 Göztepe 13 6 0 7 -1 18
11 Bursaspor 13 3 7 3 1 16
12 Demir Grup Sivasspor 13 3 6 4 -4 15
13 Aytemiz Alanyaspor 14 5 0 9 -9 15
14 Erzurum BB 13 3 5 5 -3 14
15 Fenerbahçe 13 3 4 6 -5 13
16 Akhisarspor 13 3 3 7 -9 12
17 Kayserispor 13 3 3 7 -12 12
18 Çaykur Rizespor 14 1 7 6 -6 10
Şampiyonlar Ligi
UEFA
Alt Lig
    Takımlar O G B M Av P
1 Çaykur Rizespor 34 20 9 5 30 69
2 MKE Ankaragücü 34 18 9 7 21 63
3 Boluspor 34 18 6 10 23 60
4 Ümraniyespor 34 17 8 9 14 59
5 Erzurum BB 34 14 11 9 12 53
6 Gazisehir Gaziantep FK 34 15 8 11 19 53
7 Altınordu 34 15 8 11 10 53
8 Balıkesirspor 34 16 7 11 10 52
9 İstanbulspor 34 14 8 12 6 50
10 Vartaş Elazığspor 34 13 9 12 9 48
11 Giresunspor 34 13 8 13 6 47
12 Adanaspor 34 12 7 15 -15 43
13 Adana Demirspor 34 11 8 15 -3 41
14 Eskişehirspor 34 12 8 14 7 41
15 Denizlispor 34 10 8 16 -4 38
16 Samsunspor 34 7 15 12 -14 36
17 Manisaspor 34 7 3 24 -49 12
18 Gaziantepspor 34 2 4 28 -82 1
    Takımlar O G B M Av P
1 Hatayspor 34 23 7 4 48 76
2 Menemen Belediyespor 34 22 8 4 42 74
3 Afjet Afyonspor 34 21 7 6 31 70
4 Sivas Belediyespor 34 19 10 5 28 67
5 Keçiörengücü 34 19 7 8 36 64
6 Sancaktepe Belediyespor 34 16 11 7 26 59
7 İnegölspor 34 17 8 9 12 59
8 Sarıyer 34 13 5 16 -1 44
9 Tokatspor 34 11 10 13 -8 43
10 Etimesgut Belediyespor 34 11 9 14 -3 42
11 Kastamonuspor 34 12 4 18 -3 40
12 Eyüpspor 34 11 6 17 -10 39
13 Tuzlaspor 34 10 8 16 -9 38
14 Bodrumspor 34 10 8 16 -14 38
15 Amed Sportif 34 10 10 14 -4 37
16 Bucaspor 34 10 9 15 -9 36
17 Korfez SK 34 4 4 26 -48 13
18 Mersin İdmanyurdu 34 1 1 32 -114 -17
    Takımlar O G B M Av P
1 Altay 34 19 9 6 30 66
2 Bandırmaspor 34 19 7 8 22 64
3 Gümüşhanespor 34 19 7 8 25 64
4 Sanliurfaspor 34 19 6 9 21 63
5 Sakaryaspor 34 17 10 7 15 61
6 Bugsaşspor 34 15 11 8 20 56
7 Hacettepe Spor 34 15 11 8 16 56
8 Konya Anadolu Selçukspor 34 15 10 9 7 55
9 Niğde Belediyespor 34 14 7 13 -1 49
10 Kırklarelispor 34 11 9 14 -9 42
11 Kahramanmaraşspor 34 9 12 13 -14 39
12 Zonguldak Kömürspor 34 9 11 14 -14 38
13 Pendikspor 34 9 10 15 -13 37
14 Fethiyespor 34 8 12 14 -9 36
15 Fatih Karagümrük 29 9 4 16 -13 31
16 Nazilli Belediyespor 34 7 8 19 -24 29
17 Karşıyaka 34 6 9 19 -22 21
18 Silivrispor 34 2 11 21 -34 17
NAMAZ VAKİTLERİ
yukarı çık