stats
Engelleyiciyi kapattım!

Türkiye'nin Askeri Haber Portalı. Tüm, subay, astsubay, uzman jandarma, uzman çavuş ve sözleşmeli erbaş/er, ile sivil memur haberleri

ASTSUBAYA ÜSTEĞMEN CEZA VERDİ, İTİRAZI YARBAY KABUL ETMEDİ AMA MAHKEME...

ASTSUBAYA ÜSTEĞMEN CEZA VERDİ, İTİRAZI YARBAY KABUL ETMEDİ AMA MAHKEME...
  • 24 Nisan 2020, Cuma 7:04

TEMAD Hukuk Komsiyonu Üyesi Avukat Bilgehan UTKU, bir astsubaya verilen cezaya ilişkin kararı paylaştı. 

Amiri üsteğmen tarafından astsubaya, emri saygı ile kabul etmediği ve emre itaatsizlik disiplinsizliğinden dolayı savunma alınarak  hizmet yerini terk etmeme ve 3,5 ceza puanı ile tecziye edildiği kararaı verilmiştir. 

Üsteğmenin verdiği cezaya istinaden astsubay, bir üst amiri olan yarbaya müracaat etmiş ancak, yarbay da itirazı kabul etmemiştir. 

Av. Bilgehan UTKU

 

MAHKEMDEN DERS VERİR GİBİ KARAR

Konu mahkemeye taşındığında mahkeme ders veriri gibi örnek bir karar vermiştir. 

Mahkeme; Disiplin cezası vermeye yetkili mercilerce disiplin suçu sayılacak eylemlerin işlenildiğinin öğrenilmesi halinde, TSK Disiplin Kanunu'nun 7'nci maddesi uyarınca bağımsız ve üst veya denk görevde olan bir soruşturmacı vasıtasıyla veya disiplin amiri tarafından şahsen disiplin soruşturması yapılması gerektiği, olayla ilgili tanık ve soruşturulanın ifadelerinin alınması, ifade alınmadan kişiye haklarının ve soruşturma konusunun bildirilmesi, isnat olunan fiille ilgili lehe ve aleyhe başkaca delillerin araştırılması, hatta teknik konularda bilirkişilere inceleme yaptırılmak suretiyle, soruşturulanların görev ve konumları itibariyle sorumlukları ile suçun oluş biçimi irdelenerek fiilin sübut bulup bulmadığının ortaya çıkarılması amacıyla yürütülen soruşturma sonucunda, adli, idari ve disiplin yönünden soruşturulan hakkında soruşturmacı kanaat teklifinin de yer aldığı soruşturma raporunun hazırlanması ve raporun disiplin cezası vermeye yetkili amire veya kurula sunulması üzerine yetkili amir ve kurullarca yukarıda sıralanan bilgi ve belgelerin bulunduğu soruşturma dosyasının incelenerek karar verilmesi, soruşturmayı yapan kişi ile soruşturmada elde edilen delilleri değerlendirecek kişi veya kurulların ayrı olmasının, yasal süre içerisinde isnat olunan fiiller bildirilerek sanığın savunmasının alınması gerekliliği disiplin hukukunun temel ilkelerinden olduğu gibi hukuki güvenlik ilkesinin de gereğidir. demiştir. 

OLAYIN TARAFI OLAN ÜSTEĞMEN TARAFINDAN VERİLEN CEZA HUKUKA UYGUN DEĞİLDİR. 

Yine mahkeme; 

Olayda, davacının disiplin amiri olan ... tarafından verilen görevlendirme emrini saygı ile kabul etmeyerek göreve gitmekten imtina edeceğini belirtmesi fiiliyle ilgili soruşturma yapılmaksızın sadece savunması alınması suretiyle yine soruşturma konusu olayın tarafı olan disiplin amiri... tarafından disiplin cezasının tesis edildiği görülmekte olup, disiplin amirinin olayın tarafı olması sebebiyle bir üst disiplin amiri tarafından veya bir üst disiplin amirinin görevlendireceği bağımsız ve tarafsız soruşturmacı tarafından yapılan soruşturma sonucunda disiplin cezasının tesis edilmesi gerekirken, disiplin cezasına konu fiil ile ilgili davacı hakkında objektif bir disiplin soruşturması yürütülmeksizin, varsa tanık ifadelerine başvurulmadan ve disiplin raporu hazırlanmadan yine olayın tarafı olan disiplin amiri tarafından doğrudan savunma alınarak verilen disiplin cezası işleminin hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
 

İŞTE O KARAR

ESAS NO : 2019/ KARAR NO  : 2020/


DAVACI    :
VEKİLİ    ı Av. Bilgehan UTKU-UETS

DAVALI    ı Milli Savunma Bakanlığı/ANKARA
VEKİLİ    ı Av.

DAVANIN ÖZETİ    : Kara Kuvvetleri Komutanlığı, .. Tugayı Astsubay olarak görev yapan davacı tarafından, TSK Disiplin Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 1/(a) bendi uyarınca "emre itaatsizlik" ettiği gerekçesiyle "hizmet yerini terketmeme (3,5 ceza puanı)" disiplin cezası ile tecziyesine ilişkin 14/12/2018 tarihli işleme karşı yapılan itiraz üzerine üst disiplin amiri tarafından 24/12/2018 tarihli işlemle itirazın reddedilmesi sonucunda cezanın kesinleşmesine ilişkin 24/12/2018 tarih ve ....... sayılı işlemin; savunmasının amire saygısızlık fiilinden aylıktan kesme cezası gereğince istendiği, ancak cezanın emre itaatsizlik fiilinden hizmet yerini terk etmeme üzerine tesis edildiği, ayrıntılı soruşturma ve araştırmanın yapılmadığı, ayrı bir soruşturmacının görevlendirilmediği, cezanın önceki husumetlerden kaynaklandığı, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacının kasıtlı olarak hizmete ilişkin verilmiş olunan görevlendirme emrini yerine getirmediği, gerekirse istirahat alarak görevden kaçma gayreti içerisine gireceğini ima ettiği, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRKMİLLETİ ADINA

Karar veren Van 1. İdare Mahkemesince, dava dosyası incelenmek suretiyle işin gereği görüşüldü: 16/02/2013 tarih ve 28561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 1'inci fıkrasının (a) bendinde; emre itaatsizlik fiilinin "Kasıtlı olarak hizmete ilişkin bir emri tam yapmamak ya da değiştirerek veya sınırını aşmak suretiyle yapmak" olarak tanımladığı ve bu fiilin işlenmesi halinde hizmet yerini terketmeme cezasını gerektirdiği düzenlemesine yer verilmiştir.
Aynı Kanunun 41'inci maddesinde;

"(1) Disiplin amirleri tarafından verilen disiplin cezalarına karşı, cezanın tebliğ edilmesinden itibaren iki iş günü içinde itiraz edilebilir. İtiraz, bir üst disiplin amirine yazılı olarak yapılır. Süresi içinde itiraz edilmez ise ceza kesinleşir.

(2)    Cezanın tebellüğünden kasıtlı olarak imtina edilmesi hâlinde bu durum en az iki imzalı bir tutanakla tespit edilir. Tutanağın tutulduğu tarih tebliğ tarihi sayılır.

(3)    İtiraz, yetkili üst disiplin amiri tarafından üç iş günü içinde karara bağlanır. İlave inceleme yapılmasının gerekli olduğu durumlarda bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

(4)    İtiraz haklı görülürse, itirazı inceleyen üst disiplin amiri verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilir. İtiraz haklı görülmez ise ret olunur. Karar itiraz edene tebliğ edilerek kesinleşir." hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanunun 'Tanımlar' başlıklı 3'üncü maddesinin 1/(e) bendinde; "Disiplin soruşturması: Disiplinsizlik yapan personel hakkında karar vermek amacıyla disiplin amirleri tarafından yapılan veya yaptırılan araştırma ve incelemeyi ifade ettiği" hükmüne, 'Disiplin soruşturması ve yetkiler' başlıklı 7'nci maddesinde; "(1) Maiyetinden birinin disiplinsizlik teşkil edebilecek bir fiilini veya mesleğe aykırı tutum ve
1/4
 
ESAS NO ı 2019/ KARAR NO : 2020/

davranışını herhangi bir şekilde öğrenen disiplin amirleri, olayın araştırılması gerektiğine kanaat getirirse, yazılı olarak görevlendireceği soruşturmacılar vasıtasıyla ya da şahsen disiplin soruşturması yapar.

(2)    Disiplin soruşturmacısı olarak tek bir kişi görevlendirilebileceği gibi en az üç kişiden oluşan bir heyet de görevlendirilebilir.

(3)    Disiplin soruşturması, Genelkurmay Başkanınca gerek görülmesi hâlinde, Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde bu amaçla kurulmuş birimde görevli personel eliyle de yürütülebilir.

(4)    (Ek: 2/1/2017-KHK-681/88 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7073/87 md.) Milli Savunma Bakanınca gerek görülmesi halinde Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca da disiplin soruşturması yürütülebilir.

(5)    Heyet başkanı hariç olmak üzere gerek görülmesi hâlinde, hakkında disiplin soruşturması yapılacak kişiden rütbe veya kıdemce daha aşağıda heyet üyeleri görevlendirilebilir.

(6)    Disiplin soruşturmacıları ve heyeti, kendilerini görevlendiren disiplin amiri adına; disiplin soruşturmasıyla ilgili bilgi ve belgeleri toplama, savunma alma, tanık dinleme, bilirkişi görevlendirme, keşif yapma, hâkim veya savcı kararı gerektirmeyen durumlarda kriminal inceleme yaptırma da dâhil olmak üzere her türlü inceleme yapma ve ilgili makamlarla yazışma yetkisini haizdir." hükmüne, 11'inci maddesinin 2'nci fıkrasında; "Uyarma, kınama, hizmete kısmi süreli devam ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; hizmet yerini terk etmeme ve oda hapsi cezaları disiplin kurulları ve disiplin amirleri tarafından; Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası yüksek disiplin kurulları tarafından verilir." hükmüne yer verilmiştir.

Disiplin cezaları, kamu hizmetinin gereği gibi yürütülebilmesi bakımından kamu görevlilerinin mevzuat uyarınca yerine getirmek zorunda oldukları ödev ve sorumlulukları ifa etmemeleri veya mevzuatta yasaklanan fiillerde bulunmaları durumunda uygulanan yaptırımlar olup, memurların özlük hakları üzerinde doğrudan ve önemli sonuçlar doğurmaları sebebiyle subjektif ve bireysel etkileri bulunduğu gibi kamu görevinin gereği gibi sürdürülmesi ve kamu düzeninin sağlanması bakımından objektif ve kamusal öneme sahiptirler.

Bu bakımdan disiplin soruşturmalarının yapılmasında izlenecek yöntem, ceza verilecek fiiller ve ceza vermeye yetkili makam ve kurullar mevzuatla belirlenmekte, doktrin ve yargısal içtihatlarla da konu ile ilgili disiplin hukuku ilkeleri oluşturulmaktadır.

Bu nedenle, disiplin suçu teşkil eden fiillerle ilgili olarak soruşturma yapılması zorunlu olduğu gibi soruşturmanın belirli usuller çerçevesinde yapılması da isnada maruz kalanların hukuki güvencesidir. Disiplin cezası vermeye yetkili mercilerce disiplin suçu sayılacak eylemlerin işlenildiğinin öğrenilmesi halinde, TSK Disiplin Kanunu'nun 7'nci maddesi uyarınca bağımsız ve üst veya denk görevde olan bir soruşturmacı vasıtasıyla veya disiplin amiri tarafından şahsen disiplin soruşturması yapılması gerektiği, olayla ilgili tanık ve soruşturulanın ifadelerinin alınması, ifade alınmadan kişiye haklarının ve soruşturma konusunun bildirilmesi, isnat olunan fiille ilgili lehe ve aleyhe başkaca delillerin araştırılması, hatta teknik konularda bilirkişilere inceleme yaptırılmak suretiyle, soruşturulanların görev ve konumları itibariyle sorumlukları ile suçun oluş biçimi irdelenerek fiilin sübut bulup bulmadığının ortaya çıkarılması amacıyla yürütülen soruşturma sonucunda, adli, idari ve disiplin yönünden soruşturulan hakkında soruşturmacı kanaat teklifinin de yer aldığı soruşturma raporunun hazırlanması ve raporun disiplin cezası vermeye yetkili amire veya kurula sunulması üzerine yetkili amir ve kurullarca yukarıda sıralanan bilgi ve belgelerin bulunduğu soruşturma dosyasının incelenerek karar verilmesi, soruşturmayı yapan kişi ile soruşturmada elde edilen delilleri değerlendirecek kişi veya kurulların ayrı olmasının, yasal süre içerisinde isnat olunan fiiller bildirilerek sanığın savunmasının alınması gerekliliği disiplin hukukunun temel ilkelerinden olduğu gibi hukuki güvenlik ilkesinin de gereğidir.

Ayrıca, soruşturmacı tarafından veya TSK Disiplin Kanunu'nun 7'nci maddesi uyarınca disiplin amirince şahsen yapılan incelemenin amacı, şikayete konu fiil ve/veya fiillerle ilgili her türlü araştırmanın yapılmasıdır. 
 
ESAS NO : 2019/ KARAR NO  : 2020/

yapılıp, toplanan tüm bilgi ve belgelerin değerlendirilerek kapsamlı ve objektif bir rapor hazırlanmasıdır. Disiplin suçu işlediğiiddia edilen kamu görevlisine verilecek disiplin cezasının sağlıklı ve objektif olması için, soruşturmayı yapmakla görevlendirilen veya cezayı verecek disiplin amirinin, soruşturmaya konu olayla hiçbir ilgisi bulunmayan, hakkında soruşturma yapılan kamu görevlisinin eyleminden zarar gören veya yarar sağlayan veya soruşturmada taraf pozisyonunda bulunmayan tarafsız kişilerden olması gerekir.

Dava dosyasının incelenmesinden, Kara Kuvvetleri Komutanlığı...Bölük KomutanlığındaAstsubay olarak görev yapan davacıya 19/11/2018 tarihinde komutanı Üsteğmen... tarafından ... sisteminin Ankara iline intikali sırasında araç komutanı olarak görevlendireceğinin bildirildiği, bunun üzerine davacının görevlendirme emrini saygı ile kabul etmeyerek görevin kendi görevinde olmadığı, göreve gitmeyeceği, istirahatli olmazsa gideceğini beyan ettiğinden bahisle 21/11/2018 tarihinde komutanı Üsteğmen ... tarafından amire saygısızlık disiplinsizliğinden savunmasının istenildiği, 14/12/2018 tarihli işlemle Üsteğmen... tarafından savunma yeterli görülmeyerek emre itaatsizlik disiplinsizliğinden davacının hizmet yerini terk etmeme ve 3,5 ceza puanı ile tecziye edildiği, davacı tarafından 17/12/2018 tarihinde cezaya karşı bir üst disiplin amirine itiraz edildiği, davacının itirazı bir üst disiplin amiri Yarbay ...tarafından reddedildiği ve 24/12/2018 tarih ve ... sayılı işlemle cezanın kesinleştiğinin bildirildiği, davacı tarafından 24/12/2018 tarihli işlemin iptali istemiyle de bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, davacının disiplin amiri olan ... tarafından verilen görevlendirme emrini saygı ile kabul etmeyerek göreve gitmekten imtina edeceğini belirtmesi fiiliyle ilgili soruşturma yapılmaksızın sadece savunması alınması suretiyle yine soruşturma konusu olayın tarafı olan disiplin amiri... tarafından disiplin cezasının tesis edildiği görülmekte olup, disiplin amirinin olayın tarafı olması sebebiyle bir üst disiplin amiri tarafından veya bir üst disiplin amirinin görevlendireceği bağımsız ve tarafsız soruşturmacı tarafından yapılan soruşturma sonucunda disiplin cezasının tesis edilmesi gerekirken, disiplin cezasına konu fiil ile ilgili davacı hakkında objektif bir disiplin soruşturması yürütülmeksizin, varsa tanık ifadelerine başvurulmadan ve disiplin raporu hazırlanmadan yine olayın tarafı olan disiplin amiri tarafından doğrudan savunma alınarak verilen disiplin cezası işleminin hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

-Dava konusu işlemin iptaline,

-Aşağıda dökümü yapılan 195,95-TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine,

-İşbu karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesi uyarınca takdir olunan 1.700,00-TL maktu vekâlet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine,

-Artan gider avansının talep edilmesi hâlinde derhâl, talep edilmemesi hâlinde ise hükmün kesinleşmesinden sonra re'sen davacıya iadesine,

- İşbu kararın taraflara tebliğine,

-Tebliği izleyen günden itibaren 30 gün içinde (150,00-TL gider avansı yatırılmak suretiyle Mahkememize verilecek dilekçeyle) Erzurum Bölge İdare Mahkemesine (Üçüncü İdari Dava Dairesine) istinaf kanun yolu açık olmak üzere,

11/03/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Başkan    Üye Üye
 
ESAS NO ı 2019/ KARAR NO  ı 2020/


 
HABERE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor
ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

  • S.Lig
  • 1.Lig
  • 2.Lig Kırmızı
  • 2.Lig Beyaz
    Takımlar O G B M Av P
Şampiyonlar Ligi
UEFA
Alt Lig
    Takımlar O G B M Av P
1 Çaykur Rizespor 34 20 9 5 30 69
2 MKE Ankaragücü 34 18 9 7 21 63
3 Boluspor 34 18 6 10 23 60
4 Ümraniyespor 34 17 8 9 14 59
5 Erzurum BB 34 14 11 9 12 53
6 Gazisehir Gaziantep FK 34 15 8 11 19 53
7 Altınordu 34 15 8 11 10 53
8 Balıkesirspor 34 16 7 11 10 52
9 İstanbulspor 34 14 8 12 6 50
10 Vartaş Elazığspor 34 13 9 12 9 48
11 Giresunspor 34 13 8 13 6 47
12 Adanaspor 34 12 7 15 -15 43
13 Adana Demirspor 34 11 8 15 -3 41
14 Eskişehirspor 34 12 8 14 7 41
15 Denizlispor 34 10 8 16 -4 38
16 Samsunspor 34 7 15 12 -14 36
17 Manisaspor 34 7 3 24 -49 12
18 Gaziantepspor 34 2 4 28 -82 1
    Takımlar O G B M Av P
1 Hatayspor 34 23 7 4 48 76
2 Menemen Belediyespor 34 22 8 4 42 74
3 Afjet Afyonspor 34 21 7 6 31 70
4 Sivas Belediyespor 34 19 10 5 28 67
5 Keçiörengücü 34 19 7 8 36 64
6 Sancaktepe Belediyespor 34 16 11 7 26 59
7 İnegölspor 34 17 8 9 12 59
8 Sarıyer 34 13 5 16 -1 44
9 Tokatspor 34 11 10 13 -8 43
10 Etimesgut Belediyespor 34 11 9 14 -3 42
11 Kastamonuspor 34 12 4 18 -3 40
12 Eyüpspor 34 11 6 17 -10 39
13 Tuzlaspor 34 10 8 16 -9 38
14 Bodrumspor 34 10 8 16 -14 38
15 Amed Sportif 34 10 10 14 -4 37
16 Bucaspor 34 10 9 15 -9 36
17 Korfez SK 34 4 4 26 -48 13
18 Mersin İdmanyurdu 34 1 1 32 -114 -17
    Takımlar O G B M Av P
1 Altay 34 19 9 6 30 66
2 Bandırmaspor 34 19 7 8 22 64
3 Gümüşhanespor 34 19 7 8 25 64
4 Sanliurfaspor 34 19 6 9 21 63
5 Sakaryaspor 34 17 10 7 15 61
6 Bugsaşspor 34 15 11 8 20 56
7 Hacettepe Spor 34 15 11 8 16 56
8 Konya Anadolu Selçukspor 34 15 10 9 7 55
9 Niğde Belediyespor 34 14 7 13 -1 49
10 Kırklarelispor 34 11 9 14 -9 42
11 Kahramanmaraşspor 34 9 12 13 -14 39
12 Zonguldak Kömürspor 34 9 11 14 -14 38
13 Pendikspor 34 9 10 15 -13 37
14 Fethiyespor 34 8 12 14 -9 36
15 Fatih Karagümrük 29 9 4 16 -13 31
16 Nazilli Belediyespor 34 7 8 19 -24 29
17 Karşıyaka 34 6 9 19 -22 21
18 Silivrispor 34 2 11 21 -34 17
NAMAZ VAKİTLERİ
yukarı çık