stats
Engelleyiciyi kapattım!

Türkiye'nin Askeri Haber Portalı. Tüm, subay, astsubay, uzman jandarma, uzman çavuş ve sözleşmeli erbaş/er, ile sivil memur haberleri

ASKERİ PERSONEL YASA TASARISI

ASKERİ PERSONEL YASA TASARISI
  • 29 Ocak 2019, Salı 14:40

Askeri personeli ilgilendiren BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ sosyal medyaya düştü.  

Söz konusu yasa tasarısının geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanlığına gönderildiğini PES24 duyurmuştu. 

Sosyal medyaya düşen yasa teklifi ile TEMAD'ın üzerinde ısrarla durduğu astsubayların yıllardır çözülmeyen başlangıç derecesi sorunu, uzman erbaşların tabanca ve mermi isthikakı sorunu, sivil memurların tazminat sorunu, uzman jandarmaların astsubaylığa geçişleri, astsubayların istemeleri durumunda 60 yaşına kadar çalışma hakkı verilmesi, sözleşmeli erbaş ve erlerin kamuya geçişi ve diğer konuları içeren, kısacası  Askeri Personel Yasa Tasarısı olarak adlandırabileceğimiz  kanun teklifi haberimizde. 

 

İŞTE O YASA TEKLİFİ 

 

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
MADDE

1- 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığınca” ibaresi “Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

GEREKÇE : Madde ile, 1 ve 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklik ve Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle uyum düzenlemesi yapılması, bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan sivil kilit ve uzman personelden olağanüstü hal, seferberlik veya savaş halinin devamı müddetince askerliği tecil edileceklerin Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 2- 1076 sayılı Kanunun Ek-7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığının” ibaresi “Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

GEREKÇE : Madde ile, 1 ve 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklik ve Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle uyum düzenlemesi yapılması, bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilecek yedek subay aday adaylarının Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi amaçlanmıştır.

MADDE 3- 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunun 77 nci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Verilecek bu ilave izinlerin usul ve esasları ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenir.”

GEREKÇE : Madde ile, 1 ve 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklik ve Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle uyum düzenlemesi yapılması, bu kapsamda er ve erbaşların ilave izinlerine ilişkin usul ve esasların ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenmesi amaçlanmıştır.

MADDE 4- 1111 sayılı Kanunun Ek-4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığının” ibaresi “Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

GEREKÇE : Madde ile, 1 ve 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklik ve Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle uyum düzenlemesi yapılması, bu kapsamda askerlik yükümlülerinden Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilecek olanların Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi amaçlanmıştır.

MADDE 5- 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun ek 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “uzmanlık eğitimi yapmakta olanlara,” ibaresi “uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar ile dost ve müttefik ülkelerle imzalanan askeri anlaşmalar ve protokoller kapsamında tıpta ve diş tabipliğinde uzmanlık eğitimini yapmakta olan yabancı uyruklulara hizmette bulundukları” şeklinde değiştirilmiştir.

GEREKÇE: Madde ile 6756 sayılı Kanun kapsamında GATA'nın devri sonrası Sağlık Bilimleri Üniversitesinde sivil personel ile birlikte uluslararası askeri eğitim ve iş birliği kapsamında eğitim görmekte olan misafir askeri personel ve misafir askeri öğrencilerin aynı yerde nöbet tutan ve nöbet ücreti alan diğer personelde olduğu gibi nöbet ücreti alabilmesine imkân tanınması amaçlanmıştır.

MADDE 6- 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan “kabul edilecek bir özrü olmadan,” ibaresi “söz konusu Kanun’un 47’nci maddesinde belirtilen mazeretlerden birisi bulunmaksızın,” şeklinde değiştirilmiştir.

GEREKÇE : Madde ile, bakaya ve yoklama kaçağı suçlarında özür olarak kabul edilen durumların 1111 Sayılı Kanun’un 47’inci maddesinde belirtilen mazeretlerle sınırlı tutulması amaçlanmaktadır.

MADDE 7- Mülga 08/06/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40’ıncı maddesinin (ç) fıkrasının 2’nci paragrafına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
 

“Yukarıdaki (I) işaretli bendinin 15 inci sırasında gösterilenlerin yaş hadleri 26/07/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda belirtilen esaslarda 60 yaşını geçmemek kaydıyla uzatılabilir.”

GEREKÇE : Madde ile, astsubay kıdemli başçavuş rütbesindeki personelin mesleki tecrübelerinden daha uzun süreli istifade edebilmek maksadıyla; rütbe yaş haddinin (55 yaş), emsalleri arasında temayüz etmiş, hizmetine ihtiyaç duyulan ve istekli olan personel için ilgili kuvvet komutanlığının teklifi ve Millî Savunma Bakanının onayı ile 60 yaşına kadar uzatılabilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 8- Mülga 5434 sayılı Kanunun 92 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İştirakçilerden Türk vatandaşlığından çıkarılan, Türk vatandaşlığını bırakan, yabancı memleket uyruğuna girenlerin (Türk vatandaşlığını muhafaza edenler hariç) terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut irtibatı olması nedeniyle Kamu görevinden ihraç edilmiş kişiler arasında durumu ilgili mevzuata göre kayıp/firar olanların bu Kanunla tanınan her çeşit hakları düşer.”

GEREKÇE : Madde ile, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut irtibatı nedeniyle kamu görevinden çıkarılanlardan kayıp veya firarda olanlara bu durumları sona erinceye kadar emekli aylığı bağlanmaması ve ikramiye ödenmemesi amaçlanmıştır.

MADDE 9- 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunun 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığının” ibaresi “Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığının”, üçüncü cümlesinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığınca” ibaresi “Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığınca”, dördüncü cümlesinde yer alan “diğer hususlar” ibaresi “diğer hususlar Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığınca çıkarılan” şeklinde değiştirilmiştir.

GEREKÇE : Madde ile, 1 ve 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklik ve Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle uyum düzenlemesi yapılması, bu kapsamda kıt’a ve karargâhlarda amatör askeri spor kulüpleri ile harp ve vazife malulleri ile gazileri tarafından rehabilitasyon amacıyla kurulan spor kulüplerinin Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığının müsaadesi ile kurulması amaçlanmıştır.

MADDE 10- 211 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığınca” ibareleri “Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

GEREKÇE : Madde ile, 1 ve 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklik ve Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle uyum düzenlemesi yapılması, bu kapsamda garnizon komutanlığı görevinin hangi kıt’a komutanı veya kurum amiri tarafından icra edileceğinin Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi amaçlanmıştır.

MADDE 11- 211 sayılı Kanunun 50 nci maddesinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığınca” ibaresi “Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

GEREKÇE : Madde ile, 1 ve 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklik ve Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle uyum düzenlemesi yapılması, bu kapsamda istisnai hallerde garnizon komutanlığı görevinin hangi kıt’a komutanı veya kurum amiri tarafından icra edileceğinin Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi amaçlanmıştır.

MADDE 12- 211 sayılı Kanunun 98 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığının” ibaresi “Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

GEREKÇE : Madde ile, 1 ve 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklik ve Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle uyum düzenlemesi yapılması, bu kapsamda orduevleri, askeri gazinolar, kışla gazinoları veya vardiya yatakhanelerinin Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığının izni ile kurulması amaçlanmıştır.

MADDE 13- 211 sayılı Kanunun 99 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığının” ibaresi “Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

GEREKÇE : Madde ile, 1 ve 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklik ve Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle uyum düzenlemesi yapılması, bu kapsamda özel, yerel veya kış eğitim merkezlerinin Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığının izni ile kurulması amaçlanmıştır.

MADDE 14- 211 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığının” ibaresi “Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

GEREKÇE : Madde ile, 1 ve 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklik ve Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle uyum düzenlemesi yapılması, bu kapsamda rehabilitasyon merkezleri, gazi uyum evleri ve refakatçi misafirhaneleri ile kreş, gündüz bakımevleri ve özel bakım merkezlerinin Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığının izni ile açılıp işletilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 15- 211 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanının” ibaresi “Genelkurmay Başkanının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanının” şeklinde değiştirilmiştir.

GEREKÇE : Madde ile, 1 ve 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklik ve Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle uyum düzenlemesi yapılması, bu kapsamda barışta olağanüstü hallerde hava ulaştırma araçlarının önemli kişiler veya görev ve hizmetler için Genelkurmay Başkanının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanının emri ile tahsis edilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 16- 211 sayılı Kanunun 116 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “ile Genelkurmay Başkanlığı” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

GEREKÇE : Madde ile, 1 ve 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklik ve Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle uyum düzenlemesi yapılması, bu kapsamda özel nitelikli olarak gösterilen görev yerlerine atanan sivil memurların hak ve yetkilerine ilişkin düzenlemede değişiklik yapılması amaçlanmıştır.

MADDE 17- 10/2/1954 tarihli ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 42 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “kalkınmada birinci derecede öncelikli illerde terörle mücadele kapsamında operasyonel faaliyetlerde takviye kuvvet olarak geçici görevlendirilen Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli” ibaresi “kalkınmada birinci derecede öncelikli iller ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28/A maddesi uyarınca tespit edilen birinci derece kritik illerde terörle mücadele kapsamında operasyonel faaliyetlerde takviye kuvvet olarak geçici görevlendirilen Milli Savunma Bakanlığı (Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları dahil), Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.

GEREKÇE : Değişen risk ve tehditlerin bulunduğu güvenlik ortamında, ülkemizin her türlü tehlikeden uzak kalabilmesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendisine tevdi edilen görevleri başarıyla yerine getirebilmesi; her türlü harekâta hazır etkin, caydırıcı ve saygın bir kuvvet olma vasfını sürdürmesine bağlıdır.

Söz konusu görevlerin başarıya ulaştırılabilmesi için ihtiyaç duyulan nicelik ve nitelikteki personelin geçici görev ile farklı birliklere görevlendirilmesi gerekmektedir.

Halihazırda Kanununun 42 nci maddesinde kalkınmada birinci derecede öncelikli illere yapılacak görevlendirmelerde yine aynı maddede belirtilen, azami süre kısıtlamalarının uygulanmayacağına dair hüküm düzenlenmiş, ancak söz konusu iller arasında Hatay ve Gaziantep’e yer verilmemiştir. Yine anılan maddede yer alan harcırah kısıtlamalarından istisna tutulan personel arasında benzer görevi icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri personeli yer almamaktadır.

Madde ile, içerisinde bulunduğumuz dönem itibarıyla Suriye hudut birliklerinde alınan/alınacak önlemler neticesinde Hatay ve Gaziantep illerinde görevlendirilen personele de 42 nci madde hükümlerinin uygulanmaması amaçlanmakta, ayrıca Milli Savunma Bakanlığı personelinin de geçici görev gündeliğinin verileceği azami sürelerden istisna tutularak Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli gibi bu haktan herhangi bir süre sınırlamasına tabi olmaksızın yararlanmasına imkân tanınmaktadır.

MADDE 18- 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “subaylığa engel hali görülenler” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya deneme süresinin bitiminden önce temin şartlarını taşımadığı anlaşılanlar veya bu şartları kaybedenler” ibaresi eklenmiş, beşinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "muvazzaf subaylıkta geçen süreleri" ibaresi "muvazzaf subaylıkta ay olarak hizmette geçen sürelerinin üçte biri" şeklinde değiştirilmiştir.

GEREKÇE : Madde ile, dış kaynaktan temin edilen subaylardan deneme süresinin bitiminden önce temin şartlarını taşımadığı anlaşılanlar veya bu şartları kaybedenlerin ilişiklerinin kesilebilmesi, dış kaynaktan temin edilen subayların askerlik eğitimi ve deneme süresinde geçen sürelerinin tamamı yerine üçte birinin askerlik hizmetinden sayılması amaçlanmıştır.

MADDE 19- 926 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci, üçüncü ve dördüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu eğitimlerde başarı gösteremeyenlerin, eğitimi tamamlamadan önce temin şartlarını taşımadığı anlaşılanların veya temin aşamasındaki şartları kaybedenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. Geçici sağlık nedenleri ile başarı gösteremeyenler bir sonraki dönem eğitimine katılırlar. Bunlardan ikinci dönem eğitimde her ne sebeple olursa olsun başarı gösteremeyenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir.”

“Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilenlerden aldıkları aylıkları dışında Devletçe bunlara yapılan masraflar, kanuni faizleriyle birlikte tahsil olunur.”

GEREKÇE : Madde ile, dış kaynaktan doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere temin edilen subayların verilen eğitimler sürecinde temin aşamasında aranan sağlık ve benzeri şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanların ilişiklerinin kesilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 20- 926 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Harp Akademileri tahsili, Gülhane Askeri Tıp Akademisinde tıpta uzmanlık öğrenimi,” ibaresi “Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri Eğitimi, Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü ile Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına tıpta uzmanlık eğitimi ve” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasının (d) bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı bendin ikinci paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır.

“d) Kara, Deniz ve Hava Harp enstitülerinde karargâh subaylığı eğitimini tamamlayanlara bir yıl, bunlardan komuta ve kurmay eğitimini tamamlayanlara ayrıca bir yıl, bunlardan Müşterek Harp Enstitüsünde verilen müşterek komuta ve kurmay eğitimini tamamlayanlara ilave bir yıl kıdem verilir.”

GEREKÇE : Madde ile, Harp Akademileri ve Gülhane Askeri Tıp Akademisinin kapatılması nedeniyle, buna ilişkin düzenlemeler madde metninden çıkarılmakta ve yeni kurulan Milli Savunma Üniversitesinin teşkilat yapısı dikkate alınarak, bağlılarında yapılan eğitim sonucu personele verilecek kıdemlerin yeniden düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 21- 926 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Kuvvet Komutanlıklarının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca” ibaresi “Kuvvet Komutanlıkları ile Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Milli Savunma Bakanlığı tarafından” şeklinde, ikinci fıkrasının iki numaralı alt bendinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığınca onaylı” ibaresi “Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Milli Savunma Bakanlığı tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.

GEREKÇE : Madde ile, 1 ve 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklik ve Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle uyum düzenlemesi yapılması, bu kapsamda subay hizmet kadrolarının Kuvvet Komutanlıkları ve Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenmesi amaçlanmıştır.

MADDE 22- 926 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin, birinci fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığı ve” ibaresi madde metninden çıkarılmış, üçüncü fıkrasına (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, dördüncü fıkrasının ikinci cümlesine “dış kaynaktan alınanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “Milli Savunma Üniversitesinde verilecek temel askerlik eğitiminde başarılı olmak şartıyla” ibaresi eklenmiş, altıncı fıkrasında yer alan “disiplin amirleri değildirler.” ibaresi “disiplin amiridir.” şeklinde değiştirilmiştir.

“f) Üst yönetici veya birinci hukuk müşaviri tarafından yetki verilmesi halinde avukat ya da hukuk müşavirleri yerine 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında idareyi temsilen oluşturulan komisyonda üyelik görevini yerine getirmek,”

GEREKÇE : Madde ile, 1 ve 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklik ve Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle uyum düzenlemesi yapılması, hukuk sınıfı subayların arabulucuk idare komisyonlarında görev yapmasına imkan tanınması, dış kaynaktan alınan hukuk sınıfı subay adaylarının diğer sınıflardaki subay adayları gibi temel askerlik eğitimini müteakip subaylığa nasbedilmeleri ve nezdinde bulundukları kıta komutanı veya kurum amirlerinin hukuk sınıfı subayların disiplin amiri olmaları yönünde düzenleme yapılması amaçlanmıştır.

MADDE 23- 926 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "muvazzaf astsubaylıkta geçen süreleri" ibaresi "muvazzaf astsubaylıkta ay olarak hizmette geçen sürelerinin üçte biri" şeklinde değiştirilmiştir.

“Uzman jandarmalardan astsubay nasbedilenler hariç olmak üzere kendi nam ve hesabına fakülte, yüksekokul veya meslek yüksek okullarını bitirenlerden bu madde hükümlerine göre astsubay nasbedilenler, astsubay nasbedilmelerini müteakip atandıkları görevlerde bir yıllık (doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere astsubay nasbedilenler için iki yıl) deneme (adaylık) süresine tâbi tutulurlar. Bunlardan atandıkları görevde bir yıllık deneme süresi sonunda Türk Silâhlı Kuvvetlerine uyum sağlayamayan veya astsubaylığa engel hali görülenler ve deneme süresinin bitiminden önce temin şartlarını taşımadığı anlaşılanlar veya bu şartları kaybedenler ile deneme süresinin bitimine kadar kendi istekleri ile ayrılmak isteyenlerin Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilir ve aldıkları aylıklar dışında Devlet tarafından bunlara yapılan masraflar, kanunî faizleriyle birlikte kendilerinden tahsil olunur. Doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere astsubay nasbedilenlerin deneme süresi iki yıldır. Doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapmak üzere astsubay nasbedilenler sınıflarına bakılmaksızın Özel Kuvvetler Komutanlığında eğitime tabi tutulurlar. Bu eğitimlerde başarı gösteremeyenlerin, eğitimi tamamlamadan önce temin şartlarını taşımadığı anlaşılanların veya temin aşamasındaki şartları kaybedenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. Geçici sağlık nedenleri ile başarı gösteremeyenler bir sonraki dönem eğitimine katılırlar. Bunlardan ikinci dönem eğitimde her ne sebeple olursa olsun başarı gösteremeyenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilenlerden aldıkları aylıkları dışında Devletçe bunlara yapılan masraflar, kanuni faizleriyle birlikte tahsil olunur. Doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapmak üzere astsubay nasbedilenlerden sonradan Özel Kuvvetler Komutanlığı dışına atananlar, ayrıca sınıflarına ilişkin eğitimlere tabi tutulurlar.”

GEREKÇE : Madde ile, dış kaynaktan temin edilen astsubaylardan deneme süresinin bitiminden önce temin şartlarını taşımadığı anlaşılanlar veya bu şartları kaybedenlerin ilişiklerinin kesilebilmesi, yine dış kaynaktan doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere temin edilen astsubayların verilen eğitimler sürecinde temin aşamasında aranan sağlık ve benzeri şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanların ilişiklerinin kesilmesi, dış kaynaktan temin edilen astsubayların askerlik eğitimi ve deneme süresinde geçen sürelerinin tamamı yerine üçte birinin askerlik hizmetinden sayılması amaçlanmıştır.

MADDE 24- 926 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde yer alan “kuvvet komutanlıklarının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca” ibaresi “kuvvet komutanlıkları ile Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

GEREKÇE : Madde ile, 1 ve 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklik ve Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle uyum düzenlemesi yapılması, bu kapsamda astsubay hizmet kadrolarının Kuvvet

Komutanlıkları ile Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenmesi amaçlanmıştır.

MADDE 25- 926 sayılı Kanunun 93 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “ek-VIII sayılı çizelgede” ibaresi “ek-VIII ve ek-VIII/A sayılı cetvellerde”, (e) bendinde yer alan “ek-VIII sayılı cetveldeki” ibaresi “ek-VIII ve ek-VIII/A sayılı cetvellerdeki” şeklinde değiştirilmiş, (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

GEREKÇE: Madde ile, astsubayların 9'uncu derece 2'nci kademeden göreve başlamalarına ilişkin uyum düzenlemesi yapılması bu kapsamda, bekleme sürelerine ilişkin düzenlemenin yürürlükten kaldırılması amaçlanmıştır.

MADDE 26- 926 sayılı Kanunun 109 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi madde metninden çıkarılmıştır.

GEREKÇE: Madde ile, astsubayların 9'uncu derece 2'nci kademeden göreve başlamalarına ilişkin uyum düzenlemesi yapılması bu kapsamda, astsubayların 9'uncu derece 2'nci kademeden göreve başlamaları durumunda lisans tamamlama eğitimi sonrasında muadili subaylar ile aynı derece ve kademeye geleceklerinden, maddede yer alan astsubaylıktan subaylığa geçenlerden astsubay iken bulundukları rütbe karşılığı derece ve kademelerine bir kademe ilâve edilerek subay nasbedileceğine ilişkin ibarenin yürürlükten kaldırılması amaçlanmıştır.

MADDE 27- 926 sayılı Kanunun 112 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığınca” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

GEREKÇE: Madde ile, 1 ve 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklik ve Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle uyum düzenlemesi yapılması, bu kapsamda yabancı uyruklu kişilerle evlenen subay ve astsubaylardan yönetmelikten belirtilen esaslar dahilinde uygun görülmeyerek istifa etmiş sayılacakların Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi amaçlanmıştır.

MADDE 28- 926 sayılı Kanunun 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde gerekli uzmanlık dallarında ve ihtiyaç duyulan branşlarda yurt içinde öğrenim için general ve amirallere Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Milli Savunma Bakanlığınca, bu kanun kapsamına giren diğer personele kuvvet komutanlıklarınca özlük hakları saklı kalmak şartıyla öğrenim süresi kadar veya eğitim öğretim programının özelliğine göre ve programın safhaları dikkate alınarak ihtiyaç duyulan sürelerde bölümler halinde izin verilebilir.”

GEREKÇE: Madde ile, 1 ve 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklik ve Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle uyum düzenlemesi yapılması, bu kapsamda yurtiçi öğrenim izninin general ve amiraller için Genelkurmay Başkanlığı teklifi üzerine Milli Savunma Bakanlığınca, diğer personele Kuvvet Komutanlığınca verilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 29- 926 sayılı Kanunun 127 nci maddesinin 1 inci fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Türk Silahlı Kuvvetleri personelinden general ve amirallere Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Milli Savunma Bakanlığınca, bu Kanun kapsamına giren diğer personele kuvvet komutanlıklarınca;”

GEREKÇE: Madde ile, 1 ve 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklik ve Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle uyum düzenlemesi yapılması, bu kapsamda yurtdışı öğrenim izninin general ve

amiraller için Genelkurmay Başkanlığı teklifi üzerine Milli Savunma Bakanlığınca, diğer personele Kuvvet Komutanlığınca verilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 30- 926 sayılı Kanunun 137 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendinin birinci paragrafında yer alan “EK VIII sayılı cetvelde gösterilmiştir.” ibaresi “Ek-VIII ve Ek-VIII/A sayılı cetvellerde gösterilmiştir.” şeklinde değiştirilmiş, aynı bendin ikinci paragrafının ikinci cümlesinde yer alan “sonraki rütbelerinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve rütbe kademeliliklerinin” ibaresi, üçüncü paragrafının birinci cümlesinde yer alan “ek-VIII/A sayılı cetvele göre” ibaresinden sonra gelmek üzere “başlangıç kademelerine bir kademe ilave edilerek” ibaresi eklenmiş, aynı cümlede yer alan “birinci” ibaresi “ikinci” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü paragrafın dördüncü cümlesinde yer alan “sonraki rütbelerinin” ibaresi “sonraki rütbelerinin ve rütbe kademeliliklerinin” şeklinde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki paragraf eklenmiştir. “Rütbe terfii veya rütbe kademeliliği sırasında bulunmadıkları hâlde bu madde kapsamında yapılan intibaklarla, EK-VIII ve EK-VIII/A sayılı Cetvellerdeki maaş derecelerinin üçüncü kademesinde bulunan astsubaylar bir üst maaş derecesinin birinci kademesine yükseltilirler.”

GEREKÇE: 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek gösterge tablolarına göre halihazırda Astsubay Meslek Yüksekokulu mezunu astsubayların 9/1 inci kademeden göreve başladıkları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi diğer tüm Devlet memurlarının göreve başlama derece ve kademelerinin söz konusu Kanunun 36 ncı maddesine göre; 2 yıllık yüksek okulu mezunlarının 10/2 nci kademeden, 4 yıllık lisans mezunlarının ise 9/1 inci kademeden memuriyete başladıkları, ancak söz konusu düzenlemeye emniyet hizmetleri sınıfında görev yapanlar için istisna getirilerek 2 yıllık yüksek öğrenim gören polis memurlarına 1 derece verilmesi ve 9/2 nci kademeden göreve başlatılmalarının sağlandığı, bu kapsamda madde ile, astsubayların da öğrenim itibarıyla emniyet hizmetleri sınıfındaki emsalleri ile aynı derece ve kademeden göreve başlatılması amaçlanmıştır.

MADDE 31- 926 sayılı Kanunun 196 ncı maddesinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığınca” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

GEREKÇE: Madde ile, 1 ve 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklik ve Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle uyum düzenlemesi yapılması, bu kapsamda diğer devletler ve uluslararası kuruluşlar tarafından tevcih edilen madalya, nişanlar ile bunlara ait rozet ve minyatürlerinin Milli Savunma Bakanlığınca tasvip ve tescil edilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 32- 926 sayılı Kanunun 200 üncü maddesinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığınca” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

GEREKÇE: Madde ile, 1 ve 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklik ve Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle uyum düzenlemesi yapılması, bu kapsamda 926 sayılı Kanuna göre verilen madalya ve beratların Milli Savunma Bakanlığınca tescil edilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 33- 926 sayılı Kanunun 202 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “uzman jandarma,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

GEREKÇE: Madde ile, Jandarma Genel Komutanlığının İçişleri Bakanlığına bağlanması nedeniyle teşkilat değişikliğine uyumlu olarak maddede gerekli değişikliklerin yapılması amaçlanmıştır.

MADDE 34- 926 sayılı Kanunun 203 üncü maddesinde yer alan “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinden” ibaresi “bütçesinden” şeklinde değiştirilmiştir.

GEREKÇE: Madde ile, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının İçişleri Bakanlığına bağlanması nedeniyle teşkilat değişikliğine uyumlu olarak maddede gerekli değişikliklerin yapılması amaçlanmıştır.

MADDE 35- 926 sayılı Kanunun 204 üncü maddesinde yer alan “Milli Savunma ve İçişleri Bakanlığınca müştereken” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

GEREKÇE: Madde ile, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının İçişleri Bakanlığına bağlanması nedeniyle teşkilat değişikliğine uyumlu olarak maddede gerekli değişikliklerin yapılması amaçlanmıştır.

MADDE 36- 926 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin mülga (C) fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“C) Millî Savunma Bakanlığı kadrolarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan memurlara en yüksek Devlet memuru aylığının yüzde kırkı oranında Sivil Memur Tazminatı ödenir.”

GEREKÇE: Madde ile, Millî Savunma Bakanlığı (Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları dâhil) kadrolarında 657 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan memurlara ilave bir tazminat ödenmesi amaçlanmıştır.

MADDE 37- 926 sayılı Kanunun Ek-25 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

GEREKÇE : Madde ile, astsubayların 9'uncu derece 2'nci kademeden göreve başlamaları durumunda, bekleme sürelerine ilişkin uygulanabilme alanı kalmayan düzenlemenin yürürlükten kaldırılması amaçlanmıştır.

MADDE 38- 926 sayılı Kanunun Ek-35 inci maddesinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İtibari rütbe; general ve amiral rütbesi verilecekler için Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Milli Savunma Bakanlığınca, verilecek diğer rütbeler için yurt dışı sürekli göreve atananlara Genelkurmay Personel Başkanlığının, yurt dışı geçici görevle görevlendirilenlere ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel başkanlıklarının onayı alınmak suretiyle verilebilir.”

GEREKÇE: Madde ile, 1 ve 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklik ve Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle uyum düzenlemesi yapılması, bu kapsamda itibari rütbenin, general ve amiraller rütbesi verilecekler için Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Milli Savunma Bakanlığınca verilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 39- 926 sayılı Kanununa aşağıdaki Ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 37- Emsalleri arasında temayüz etmiş ve ilgili kuvvet komutanlıklarınca hizmetine ihtiyaç duyulduğu tespit edilen ve istekli olan astsubay kıdemli başçavuşların 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde düzenlenen yaş haddi, ilgili kuvvet komutanlığının teklifi, Milli Savunma Bakanının onayı ile aşağıdaki şartları taşıması kaydıyla ilk olarak iki yıl ve müteakip yıllarda da aynı esaslarla 60 yaşına kadar uzatılabilir.

a. Sicil notu ortalaması, sicil tam notunun %90 ının (dâhil) üzerinde olmak,

b. Taksirli suçlar hariç olmak üzere açığa alınmayı gerektirecek bir suçtan soruşturma veya kovuşturma altında bulunmamak,

c. Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak.”

GEREKÇE: Madde ile, astsubay kıdemli başçavuş rütbesindeki personelin mesleki tecrübelerinden daha uzun süreli istifade edebilmek maksadıyla; rütbe yaş haddinin (55 yaş), emsalleri arasında temayüz etmiş, hizmetine ihtiyaç duyulan ve istekli olan personel için ilgili kuvvet komutanlığının teklifi ve Millî Savunma Bakanının onayı ile 60 yaşına kadar uzatılabilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 40-926 sayılı Kanunun geçici 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 43- 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar olmak kaydıyla, bu Kanunun 150 nci ve ek 4 üncü maddesi kapsamında Milli Savunma Bakanlığına bağlı yükseköğretim kurumlarında, sınıf okulu, sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıkları, özel ihtisas okulları, KBRN okulu, istihbarat ve dil okulu, harita yüksek teknik okulu, Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı, birlik içi eğitim merkezleri ile meslek içi eğitim ve kurslarda ve benzerlerinde ders vermek üzere görevlendirilen emekli subay ve astsubaylar ile Devlet memurları, kamu kurum ve kuruluşlarından emekli olup çalışma alanında tanınırlığı ve yetkinliği olanlar ile emekli öğretim elemanlarına (varsa akademik unvanları da göz önünde bulundurularak) ve diğer yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına (Milli Savunma Bakanlığına bağlı yüksek öğretim kurumlarına görevlendirilen öğretim elemanları hariç) 2914 sayılı Kanuna göre belirlenen tutarın üç katını geçmemek üzere; ek ders ücreti ödenir. Bu kapsamda ödenecek ek ders ücreti haftada 20 saati geçemez. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığınca müştereken belirlenir.”

GEREKÇE: Madde ile, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonuna kadar Milli Savunma Üniversitesi ve bağlılarında tanınırlığı ve yetkinliği olan emekli kamu görevlilerinin, Devlet memurlarının; Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki diğer okullarda ise bunların yanı sıra emekli Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve diğer yüksek öğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarının ders verebilmelerine imkân tanınması ve bunlara ders vereceklere ödenecek ek ders ücretlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 41- 926 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 46- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce;

a) Komutanlık ve karargâh subaylığı öğrenimini bitiren ve bir yıl kıdem alan subaylara karargâh subaylığı eğitimi nedeniyle; Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisinden mezun olan ve bir yıl kıdem alan subaylara ise müşterek komuta ve kurmay eğitimi nedeniyle ayrıca kıdem verilmez.

b) Kuvvet harp akademileri öğrenimini tamamlayıp kurmaylığı onaylanan subaylardan Müşterek Harp Enstitüsünde verilen müşterek komuta ve kurmay eğitimini tamamlayanlara yalnızca ilave bir yıl kıdem verilir.”

“GEÇİCİ MADDE 47- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında icra edilen görevlerde yaralanarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından vazife malulü kabul edilen ve ilgili mevzuata göre göreve devam etmesi uygun görülen astsubaylardan, müracaat edilen yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla kırk yaşını bitirmemiş olanlara, 109 uncu maddedeki diğer şartları taşımaları kaydıyla, yapılacak ilk astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavına müracaat hakkı verilir. Bu madde kapsamında astsubaylıktan subay olanlar için Geçici 42’nci maddedeki yaş hadleri uygulanır.”

“GEÇİCİ MADDE 48- Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte en az iki yıl ve daha uzun süreli yükseköğrenimini tamamlamış olan astsubayların bulundukları derece ve kademeye bir kademe ilave edilir.

Lise ve dengi okul mezunlarından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra iki yıl süreli yükseköğretim bitirenler için bulundukları derece ve kademeye bir kademe, dört yıl veya daha fazla süreli yükseköğretim bitirenler için bir defaya mahsus olmak üzere bulundukları derece ve kademeye üç kademe ilave edilerek intibakları yapılır.

Astsubay meslek yüksek okulu mezunları ve kendi nam ve hesabına iki yıl süreli yükseköğrenimi tamamlamış olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra en az dört yıl veya daha fazla süreli yükseköğrenimi bitirenler hakkında bir defaya mahsus olmak üzere bulundukları derece ve kademeye iki kademe ilave edilerek intibak yapılır.
 

Bu şekilde intibakı yapılan astsubayların sonraki rütbelerinin ve rütbe kademeliliklerinin ilk kademeleri intibak yolu ile verilen kademe miktarı kadar fazladır.

Bu maddeye göre intibak işlemi yapılanlar hakkında 137 nci maddenin intibaka ilişkin hükümleri uygulanmaz.

 

Bu maddenin birinci fıkrası, emekli oldukları tarihteki öğrenim durumları esas alınmak suretiyle astsubaylar ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu görevleri üzerinden emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı ile dul ve yetim aylığı alanlar için de uygulanır.

Bu madde uyarınca yapılacak intibak ve buna bağlı ödemeler üç ay içinde sonuçlandırılır. Bu kapsamda emeklilik keseneği veya kurum karşılığı veya sigorta primi (genel sağlık sigortası primi dâhil) çalışan ve işveren paylarında oluşacak fark tutarı; gecikme cezası, gecikme zammı veya faiz uygulanmaksızın, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde ilgili kurumlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte maaş derecelerinin üçüncü kademesinde bulunanlar, madde kapsamında yapılan intibaklarla bir üst maaş derecesinin birinci kademesine; birinci derecenin üçüncü kademesinde bulunanlar, birinci derecenin dördüncü kademesine yükseltilirler.
 

Bu maddenin uygulanması nedeniyle geriye yönelik olarak herhangi bir ödeme yapılmaz.”

“GEÇİCİ MADDE 49- 01/1/2023 tarihine kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28/A maddesi kapsamında belirlenen birinci derece kritik illerde ve Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen diğer illerde bulunan birlikler ve yüzer birliklerinde görev yapan tabipler ile diş tabiplerine rütbe ve dereceleri itibariyle Ek 17 nci maddenin birinci fıkrasının (Ç) bendinde belirlenmiş olan sağlık hizmetleri tazminat oranları 400 puan artırılmak suretiyle, diğer bölgelerde görev yapan tabip ve diş tabipleri ile Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına diğer kurumlarda eğitim gören tabipler ve diş tabiplerine 200 puan artırılmak suretiyle sağlık hizmet tazminatı uygulanır. Yukarıda belirtilen illerden, terörle mücadele harekâtına iştirak eden birliklerde görevli sağlık astsubaylarına orgeneral aylığının (ek gösterge dâhil) brüt tutarının %50’si sağlık hizmet tazminatı olarak ödenir.”

GEREKÇE: 926 sayılı Kanuna eklenen Geçici 46 ncı madde ile, Milli Savunma Üniversitesi bağlılarından verilen eğitime benzer eğitim nedeniyle daha önce kıdem verilen personele yeniden kıdem verilmemesi, Geçici 47 nci madde ile, vazife malulü olan ve halen Türk Silahlı Kuvvetlerinde göreve devam eden, diğer şartları taşıyan ve müracaat edilen yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 40 yaşını bitirmemiş olan astsubaylara, subaylığa geçiş sınavlarına ilave müracaat hakkı verilmesi, Geçici 48 inci madde ile, astsubaylarda halihazırda görevde bulunanlar ile emekli personelin, öğrenim itibarıyla diğer kamu görevlisi emsalleri ile aynı derece ve kademeden göreve başlatılması, Geçici 49 uncu madde ile, teröristle mücadele harekâtı ve sınır ötesi harekât icra eden birliklerdeki tabur seviyesindeki kadrolar ile yüzer birlik kadrolarında görev yapacak tabiplerin, diş tabiplerinin ve harekât alanında görevli birliklerde operasyonlara katılan sağlık astsubaylarının teşvik edilmesi, askeri tabipliğin tercih edilebilirliğinin artırılması ve görevde bulunan tabip ve diş tabiplerinin istifa ve emekliliklerinin engellenmesi maksadıyla sağlık hizmet tazminatının iyileştirilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 42- 926 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici maddeler eklenmiştir.

“EK GEÇİCİ MADDE 99 – 1993 (dahil)-2007 yılları arasında, astsubaylıktan muvazzaf subaylığa nasbedilenlerin nasıpları, astsubaylıktan muvazzaf subaylığa nasbedilme sınavlarını kazandıkları takvim yılının 30 Ağustos tarihine götürülür. Ancak, nasıpları lehlerine düzetilenlere bu işlemlerden dolayı geriye doğru maaş, maaş farkı ve benzeri herhangi bir ödeme yapılmaz.

EK GEÇİCİ MADDE 100 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yedinci hizmet yılını tamamlamış ve ondördüncü hizmet yılını bitirmemiş olan astsubaylardan müracaat edilen yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 40 yaşını bitirmemiş olanlara, 109 uncu maddedeki diğer şartları taşımaları kaydıyla, yapılacak ilk iki astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavına müracaat hakkı verilir. Bu madde kapsamında astsubaylıktan subay olanlara geçici 42 nci maddedeki yaş hadleri uygulanır.”

GEREKÇE : 926 sayılı Kanuna eklenen Ek Geçici 99 uncu maddeye ilişkin olarak, 2007 yılından önce astsubaylıktan subaylığa geçişteki nasıplarda, 926 Sayılı Kanunun 109’uncu maddesinde yapılan değişiklik öncesinde bulunan “personelin okul ve kurslarda geçen süreleri, nasıp tarihine eklenerek, teğmenlik bekleme süresinden sayılır. Bu şekilde bulunacak nasıplarına göre terfi ve kademe ilerlemesine esas olacak nasıpları, nasıplarının götürüldüğü takvim yılının 30 Ağustos’udur” hükmü gereğince, bir üst rütbeye terfide, kurs başlangıç yılının 30 Ağustos tarihinin esas alındığı dikkate
alındığında; 1993(dahil)-2007 yılları arasında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında astsubaylıktan subaylığa geçen ve deniz piyade/deniz istihkam olarak sınıflandırılan personelin teğmenliğe nasıpları mezun oldukları yıldan önceki yılın 30 Ağustos tarihine götürülürken (kurs başlangıç tarihlerinin mezun oldukları yıldan önceki yıl başlamış olması nedeniyle); güverte/makine/ikmal olarak sınıflandırılan personelin teğmenliğe nasıplarının ise geriye değil ileriye götürülmesi (kurs başlangıç tarihlerinin kursu bitirdikleri yılın Ocak ayına alınması nedeniyle), bahse konu personelin deniz piyade ve deniz istihkam olarak sınıflandırılan emsallerine kıyasla bir yıl kıdemsiz olmalarına neden olunmuştur. Yapılan düzenleme ile 1993-2007 yılları arasında astsubaylıktan muvazzaf subaylığa naspedilenlerin nasıplarının astsubaylıktan muvazzaf subaylığa naspedilme sınavlarının kazandıkları takvim yılının 30 Ağustos tarihine götürülmesi amaçlanmıştır.

926 sayılı Kanuna eklenen Ek Geçici 100 üncü maddeye ilişkin olarak yapılan düzenleme ile; maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yedinci hizmet yılını tamamlamış ve on dördüncü hizmet yılını bitirmemiş olan astsubaylardan, müracaat edilen yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla kırk yaşını bitirmemiş olanlara; 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun 109’uncu maddesindeki diğer şartları (asgari rütbe şartı, sicil şartı, disiplin şartı, eğitim şartı vb.) taşımaları kaydıyla, maddenin yürürlüğe girmesini müteakip yapılacak ilk iki sınavda müracaat hakkı verilmesi ve bu şekilde müracaat hakkı verilenlere 926 sayılı Geçici 42’nci maddedeki yaş hadlerinin uygulanması amaçlanmaktadır.

MADDE 43- 926 sayılı Kanun'a ekli EK-VIII ve EK-VIII/B sayılı cetveller yürürlükten kaldırılmış, EK-VIII/A sayılı cetvelin adı EK-VIII, EK-VIII/C sayılı cetvelin adı EK-VIII/A şeklinde değiştirilmiştir.

GEREKÇE: Madde ile, astsubayların, öğrenim itibarıyla diğer kamu görevlisi emsalleri ile aynı derece ve kademeden göreve başlatılmasına yönelik düzenleme ile uyum amaçlanmıştır.

MADDE 44- 31/7/1970 tarihli ve 1325 sayılı Askeri Okullar, Askeri Öğrenciler, Askeri Fabrikalar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “(6.528) “ ibaresi “(10.500)” şeklinde, (b) bendinde yer alan “(2.680)” ibaresi “(5.500)” şeklinde değiştirilmiştir.

GEREKÇE: Mevcut askeri öğrenci haçlıklarının Devlet tarafından karşılanmayan kişisel ihtiyaçlar, kültürel ve sosyal etkinlikler kapsamında yapılan harcamalar, izin süresince ulaşım gibi masrafları karışılamadığı tespit edilmiştir. Söz konusu durumun, muhtelif terör örgütleri tarafından çeşitli vasıtalarla öğrencilere maddi destek sağlamak suretiyle irtibat kurmak için istismar edilebileceği kıymetlendirilmektedir. Açıklanan nedenlerle madde ile, askeri öğrenci harçlıklarının artırılması amaçlanmıştır.

MADDE 45- 1325 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 14- Yapılacak sınav tarihi itibarıyla en az üç yıl görev yapmış ve halen Kuvvet Komutanlıklarının merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında 657 sayılı Kanuna tabi olarak görevli bulunanlardan; yaş, KPSS ve yabancı dil şartı aranmaksızın, 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bir yıl içerisinde ve bir defaya mahsus olmak üzere Bakanlıkça uygun görülecek usul ve esaslar kapsamında yapılacak veya yaptırılacak yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü sınavda başarılı olanlardan Silahlı Kuvvetler Uzmanı toplam kadro sayısının %20’si kadarı, tespit edilecek başarı sırasına göre Silahlı Kuvvetler Uzmanı kadrolarına atanabilir.”

GEREKÇE: Madde ile, yapılacak sınav tarihi itibarıyla en az üç yıl görev yapmış ve halen Kuvvet Komutanlıklarının merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında 657 sayılı Kanuna tabi olarak görevli bulunanlardan maddede belirtilen şartları taşıyanların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bir yıl içerisinde ve bir defaya mahsus olmak üzere Milli savunma Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar kapsamında Silahlı Kuvvetler uzmanı olarak atanması amaçlanmıştır.

MADDE 46 - 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “tespit edilir.” ibaresi “belirlenir.” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Belirlenen bu kadro ve teşkilat Milli Savunma Bakanlığınca onaylanır.”

GEREKÇE: Madde ile, 1 ve 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklik ve Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle uyum düzenlemesi yapılması, bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerinde seferberlik işlemleri ile ilgili kadro ve teşkilatlanmanın Genelkurmay Başkanlığınca belirlenerek Milli Savunma Bakanlığınca onaylanması amaçlanmıştır.

MADDE 47 - 2941 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının dört numaralı bendinde yer alan “Genelkurmay Başkanının” ibaresi “Millî Savunma Bakanının”, altı numaralı bendinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığının talebi üzerine” ibaresi “Genelkurmay Başkanlığının talebi üzerine Millî Savunma Bakanlığı koordinesinde” şeklinde değiştirilmiştir.

GEREKÇE: Madde ile, 1 ve 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklik ve Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle uyum düzenlemesi yapılması, bu kapsamda Cumhurbaşkanının seferberlik ve savaş halindeki görevleri arasında belirtilen Türk Silahlı Kuvvetlerin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına ilişkin kararın Milli Savunma Bakanının görüşlerinin dikkate alınarak verilmesi, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait imkânların Genelkurmay Başkanlığının talebi üzerine Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekât kontrolüne verilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 48 - 2941 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Genelkurmay Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları)

Madde 7 – Barış döneminde seferberlik ve savaş hali için yapılacak hazırlıklara ilişkin Genelkurmay Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
1. Türk Silahlı Kuvvetlerinin seferberlik ve savaş hali ile ilgili hazırlıklarını yapmak,

2.Yapılan hazırlıkların tatbikatlarda denenmesini sağlamaktır.”

GEREKÇE: Madde ile, 1 ve 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklik ve Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle uyum düzenlemesi yapılması, bu kapsamda Genelkurmay Başkanının seferberlik ve savaş halindeki görev ve sorumluluklarının yeniden düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 49 - 2941 sayılı Kanunun 8 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Milli Savunma Bakanlığının görev, yetki ve sorumlulukları:

Madde 8 – Barış döneminde seferberlik ve savaş hali için yapılacak hazırlıklara ilişkin bakanlığın görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

1.Türk Silahlı Kuvvetlerinin seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili faaliyetlerini diğer bakanlıklarla koordine etmek,

2. Seferberlik ilanını gerektirecek durumlarda, bu halin ilanı için Milli Güvenlik Kuruluna görüş bildirmek,

3. Seferberlik ve savaş halinde ihtiyaç duyulan önlemlerin alınması için Cumhurbaşkanına görüş vermek ve teklifte bulunmak,

4. Genelkurmay Başkanlığının teklifiyle acil ihtiyaç duyulan yedek personelin, Cumhurbaşkanının muvafakatiyle süresi yedi günü geçmemek üzere silah altına alınmasını sağlamak.

5. Seferberlik ve savaş halinin henüz ilan edilmemiş olduğu ancak savaşı gerektirebilecek bir durumun baş gösterdiği gerginlik ve buhran dönemlerinde, kısa zamanda hazırlıkların tamamlanabilmesi ve noksansız olarak üst düzeyde harbe hazır olunması amacıyla, ihtiyaç duyulacak araç, mal ve hizmetlere ilişkin olarak, seferberlik ve savaş halinde Türk Silahlı Kuvvetleri harekât kontrolüne girecek olan kamu kurum ve kuruluşlarının imkânlarından Cumhurbaşkanı kararı ile yararlanmak.”

GEREKÇE: Madde ile, 1 ve 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklik ve Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle uyum düzenlemesi yapılması, bu maksatla Milli Savunma Bakanlığının seferberlik ve savaş halindeki görev yetki ve sorumluluklarının yeniden düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 50 - 30/5/1985 tarihli ve 3212 sayılı Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığınca müştereken tespit edilen” ibaresi “Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilen ve Millî Savunma Bakanlığınca onaylanan” şeklinde değiştirilmiştir.

GEREKÇE: Madde ile, 1 ve 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklik ve Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle uyum düzenlemesi yapılması, bu kapsamda ikmal sistemleri ve hizmetlerin satışından elde edilen kaynağın, Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilen ve Millî Savunma Bakanlığınca onaylanan ilke, öncelik ve ana programlara göre kullanılması amaçlanmıştır.

MADDE 51- 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Olağanüstü hal veya terörle mücadeleden kaynaklanan zorunlu hâllerde ihtiyaç duyulanların sözleşme süreleri, talebe bakılmaksızın, Kuvvet Komutanı’nın onayını müteakip bu Kanunda belirtilen yaş hadlerine kadar birer yıl süreyle uzatılabilir.”

GEREKÇE: Madde ile, olağanüstü hal veya terörle mücadeleden kaynaklanan zorunlu hâllerde uzman erbaş ihtiyacının bir zafiyet oluşturmasını engellemek için talebe bakılmaksızın sözleşme sürelerinin birer yıl süreyle yaş hadlerine kadar uzatılabilmesine olanak sağlanması ve söz konusu durumlarda zaafiyet oluşmasının engellenmesi amaçlanmıştır.

MADDE 52- 3269 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “inancı” ibaresi “güveni” şeklinde değiştirilmiştir.

GEREKÇE: Madde ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunuyla uyarlık amaçlanmaktadır.

MADDE 53- 3269 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığı” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

GEREKÇE: Madde ile, 1 ve 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklik ve Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle uyum düzenlemesi yapılması, bu kapsamda yabancı uyruklu kişilerle evlenen uzman erbaşlardan yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde uygun görülmeyerek sözleşmelerinin fesh edileceklerin Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi amaçlanmıştır.

MADDE 54- 3269 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sekizinci hizmet yılını tamamlamış ve onuncu hizmet yılını bitirmemiş olan uzman erbaşlara, 15 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki diğer şartları taşımaları kaydıyla yapılacak ilk iki astsubaylığa geçiş sınavına müracaat hakkı verilir.”

GEREKÇE: Madde ile, sekizinci hizmet yılı ile onuncu hizmet yılı arasındaki uzman erbaşlara muvazzaf astsubaylığa geçiş için sınav hakkı tanınması ve 2018 yılında statü değişikliğine yönelik idare tarafından sınav yapılamaması gerekçesiyle ilk iki sınavda söz konusu muafiyet hakkının tanınması amaçlanmıştır.

MADDE 55- 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanının” ibaresi “Genelkurmay Başkanının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanının” şeklinde değiştirilmiştir.

GEREKÇE: Madde ile, 1 ve 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklik ve Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle uyum düzenlemesi yapılması, bu kapsamda sözleşmeli astsubayların sözleşme sürelerinin seferberlik ve savaş hallerinde Genelkurmay Başkanının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanının onayı ile talebe bakılmaksızın uzatılabilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 56- 4678 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığınca” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

GEREKÇE: Madde ile, 1 ve 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklik ve Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle uyum düzenlemesi yapılması, bu kapsamda yabancı uyruklu kişilerle evlenen sözleşmeli subay veya astsubaylardan yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde uygun görülmeyerek ilişikleri kesileceklerin Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi amaçlanmıştır.

MADDE 57- 4678 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin birinci cümlesinde yer alan "sözleşme sürelerinin toplamı" ibaresi "sözleşme sürelerinin toplamının üçte biri", ikinci cümlesinde yer alan "hizmet süresi toplamı" ibaresi "hizmet süresi toplamının üçte biri", aynı fıkranın (b) bendinde yer alan "sözleşme sürelerinin toplamı;" ibaresi "sözleşme sürelerinin toplamının üçte biri;", (c) bendinde yer alan "astsubay nasbedilinceye kadar geçen sürelerin tamamı" ibaresi " astsubay nasbedilinceye kadar geçen sürelerin üçte biri" şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan "ön sözleşme ve sözleşme sürelerinin toplamı" ibaresi "ön sözleşme ve sözleşme sürelerinin toplamının üçte biri" şeklinde değiştirilmiştir.

GEREKÇE: Madde ile, sözleşmeli subay ve astsubaylığa başvuranlardan ön sözleşme ve sözleşme döneminde geçen sürelerin tamamı yerine üçte birinin askerlik hizmetinden sayılması amaçlanmıştır.

MADDE 58- 4678 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte onikinci hizmet yılını tamamlamış olan sözleşmeli subay ve astsubaylara, diğer şartları taşımaları kaydıyla, yapılacak ilk iki muvazzaf subay veya astsubaylığa geçiş sınavına müracaat hakkı verilir.”

GEREKÇE: Madde ile, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan menfur darbe girişimi nedeniyle halihazırda ortaya çıkan personel ihtiyacının mevcut tecrübeli sözleşmeli personelden karşılanması, yine 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile muvazzaf astsubaylara tanınan nuvazzaf subaylığa geçiş hakkının verilmesine benzer şekilde düzenleme yapılması, personelin aidiyet duygusu ile moral ve motivasyonunu geliştireceği, bu kapsamda muvazzaflık sınavına geçiş sınav hakkı sona eren 2003, 2004, 2005 ve 2006 nasıplı sözleşmeli subay ve astsubaylara ilave sınav giriş hakkı tanınması amaçlanmaktadır.

MADDE 59- 11/4/2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununun 20 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Astsubay meslek yüksek okullarında görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları; Astsubay Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün talebi ve Rektörlüğün ihtiyaç göstermesi üzerine, Bakan onayı ile sözleşmeli olarak çalıştırılırlar. Sözleşmeli olarak çalıştırılacak yabancı öğretim elemanlarına ödenecek ücret 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 16’nci maddesi uyarınca Cumhurbaşkanınca belirlenen esaslar dâhilinde Bakanlıkça tespit edilir.”

GEREKÇE: Madde ile, 4566 sayılı Harp Okulları Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle uyumlu olarak Astsubay Meslek Yüksekokullarında da yabancı uyruklu öğretim elemanı istihdam edilebilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 60- 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanununun 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Türk Silahlı Kuvvetleri bu Kanun kapsamı dışındadır.”

GEREKÇE: Konu hakkındaki yasal mevzuat incelendiğinde devletin milli savunmasına ve milli güvenliğine zarar verecek bilgi ve belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dışında tutulmakla birlikte, milli savunma ve güvenlik hizmetini sağlayan kurum ve kuruluşlara muafiyet tanınmamıştır.

Madde ile, askerî hizmetin özelliklerinden dolayı Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer kurum ve kuruluşlardan farklılık arz etmesi ve millî güvenliğin tesisindeki hayati önemi haiz rolü göz önünde bulundurularak, Türk Silahlı Kuvvetlerine bahse konu Kanun kapsamında muafiyet tanınması amaçlanmaktadır.

MADDE 61- 21/4/2004 tarihli ve 5143 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanunun adı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun” şeklinde değiştirilmiş, 1 inci maddesinin birinci fıkrasına “Türk Silahlı Kuvvetleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “,Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi eklenmiştir.

GEREKÇE: Madde ile, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının İçişleri Bakanlığına bağlanması nedeniyle Kanunun adında ve amaç maddesinde uyum düzenlemesi yapılmaktadır.

MADDE 62- 5143 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yer alan “uzman jandarmalarla” ibaresi “uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile” şeklinde ve “istihdam edecek Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil)” ibaresi “istihdam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

GEREKÇE: Madde ile, uzman erbaşlara ilk nasıp istihkakı olarak bir adet ordu tipi tabanca ve bir kutu mermi verilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 63- 5143 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İlk nasıp istihkakı

Madde 3- Bu Kanun kapsamına giren personele ilk nasıplarında, bir adet ordu tipi tabanca ve bir kutu mermi ile yönetmelikte belirtilecek diğer eşya ve teçhizat verilir.

27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 14 üncü maddesine göre dış kaynaktan muvazzaf subaylığa geçirilenlere bir yıllık deneme süresini ve uzman erbaşlara ise ilk beş aylık intibak dönemini tamamlamalarını müteakip ordu tipi tabanca ve bir kutu mermi verilir.

Bu eşya ve teçhizatın cinsinde, günün koşullarına ve Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliği ile Jandarma Genel Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliğine göre malî imkânlar da dikkate alınarak değişiklik yapmaya Millî Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı yetkilidir.”

GEREKÇE: Madde ile, uzman erbaşlara, bir adet ordu tipi tabanca ve bir kutu mermi verilmesi intibak dönemini tamamlamaları şartına bağlanmaktadır.

MADDE 64- 5143 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine “Türk Silahlı Kuvvetlerinden” ibaresinden sonra gelmek üzere “,Jandarma Genel Komutanlığından ve Sahil Güvenlik Komutanlığından” ibaresi eklenmiştir.

GEREKÇE: Madde ile, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının İçişleri Bakanlığına bağlanması nedeniyle ceza müeyyide maddesi yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 65- 5143 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinde yer alan “Türk Silahlı Kuvvetlerinden” ibaresi “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından” şeklinde değiştirilmiştir.

GEREKÇE: Madde ile, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının İçişleri Bakanlığına bağlanması nedeniyle teşkilat değişikliğine uyumlu olarak maddede gerekli değişikliklerin yapılması amaçlanmıştır.

MADDE 66- 5143 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 7- Bu Kanunun yayımı tarihinde görevde olan uzman erbaşlara bir adet ordu tipi tabanca ve bir kutu mermi verilir.”

GEREKÇE: Madde ile halen görevde olan uzman erbaşlara ilk nasıp istihkakı olarak bir adet ordu tipi tabanca ve bir kutu mermi verilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 67- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 49 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “ve paraşütçülerin” ibaresi “,paraşütçüler ile komando birlikleri ve yüzer birliklerde görev yapanların” şeklinde değiştirilmiştir.

GEREKÇE: Madde ile, komando birliklerinde ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yüzer birlik kadrolarında görev alacak personeli motive etmek maksadıyla bu görevlerde geçirdikleri fiilî hizmet sürelerine her yılı için üç ay itibarî hizmet süresi eklenmesi amaçlanmıştır.

MADDE 68- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin on ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan " yemin ettikleri tarih arasında" ibaresinden sonra gelmek üzere ", devre kaybeden askeri öğrenciler devre kaybettikleri sürelerde" ibaresi eklenmiştir.

GEREKÇE: Madde ile, devre kaybeden askeri öğrencilerin devre kaybettikleri süre için genel sağlık sigortası kapsamına alınabilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 69- 5510 Sayılı Kanunun 61 inci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan " başlangıç eğitimine başladıkları tarih" ibaresinden sonra gelmek üzere ",devre kaybeden askeri öğrencilerin genel sağlık sigortası bildirimi devre kaybının başladığı tarih" ibaresi eklenmiştir.

GEREKÇE: Madde ile, devre kaybeden askeri öğrencilerin devre kaybettikleri süre için genel sağlık sigortası bildirimlerinin Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılması amaçlanmıştır.

MADDE 70- 5510 sayılı Kanunun 92 nci maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Ayrıca terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut irtibatı olması nedeniyle Kamu görevinden ihraç edilmiş kişiler arasında durumu ilgili mevzuata göre kayıp/firar olanların bu Kanunla tanınan her çeşit hakları kayıp/firar durumları sonlanana kadar düşer.”

“Aylık almakta iken veya aylık bağlama hakkı doğmadan önce tanınan, her çeşit hakları bu madde uyarınca düşenler, bu durumlarının ortadan kalkması halinde, Kuruma yazılı olarak yapacakları müracaatları takip eden aybaşından itibaren ve bu Kanunda öngörülen diğer şartları da taşımaları kaydıyla bu haklardan yeniden yararlandırılırlar.”

GEREKÇE: Madde ile, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut irtibatı nedeniyle kamu görevinden çıkarılanlardan kayıp veya firarda olanlara bu durumları sona erinceye kadar emekli aylığı bağlanmaması ve ikramiye ödenmemesi amaçlanmıştır.

MADDE 71- 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanununun ek 1 inci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve bağlılarında çalışan uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler ile erbaş ve erler için birinci fıkradaki mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz.”

GEREKÇE: Madde ile, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde harekata yönelik icra edilen bakım onarım işlerinin çoğunlukla mesleki yeterlik belgesi olmayan uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler ile erbaş ve erler tarafından icra edilmesi nedeniyle bu personelin de bu belgeden muaf olması amaçlanmaktadır.

MADDE 72- 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun 4 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Sefer görev emirleri, öncelikle sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yaptıkları sınıf, branş, ihtisas ve rütbe esasları dikkate alınarak çıkarılır.”

GEREKÇE: Madde ile, sözleşmeli personel askerlik yükümlülüğünü yerine getirdikleri görevden daha uzun süre sözleşmeli olarak başka bir görevi yerine getirmiş olduğundan, sefer görev emirlerinde daha tecrübeli ve bilgili olduğu, aynı zamanda bilgi ve tecrübelerinin daha taze olduğu sözleşme süresindeki görevinin esas alınması amaçlanmaktadır.

MADDE 73- 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

GEREKÇE: Madde ile, 1 ve 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklik ve Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle uyum düzenlemesi yapılması, bu kapsamda disiplin soruşturmasının Genelkurmay Başkanınca gerek görülmesi halinde Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde bu amaçla kurulmuş birimde görevli personel eliyle de yürütülebileceğine ilişkin düzenlemenin yürürlükten kaldırılması amaçlanmıştır.

MADDE 74- 6413 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Milli Savunma Bakanlığı ve”, ikinci cümlesinde yer alan “ilgisine göre Milli Savunma Bakanı veya” ibareleri madde metninden çıkarılmış, üçüncü cümlesinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığında” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığında” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanı veya” ibaresi, dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “veya Hukuk Müşaviri” ibaresi madde metninden çıkarılmış, dördüncü fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“General ve amiraller hakkında karar vermek üzere Milli Savunma Bakanlığında teşkil edilecek Yüksek Disiplin Kurulu; Milli Savunma Bakanının Başkanlığında, Genelkurmay Başkanı, Personel Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan Yardımcısı, Kuvvet Komutanları ile 1 inci Hukuk Müşavirinden oluşur.”

GEREKÇE: Madde ile, 1 ve 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklik ve Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle uyum düzenlemesi yapılması, bu kapsamda general ve amiraller hakkında Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını vermeye yetkili yüksek disiplin kurulunun Milli Savunma Bakanlığında teşkil edilecek yüksek disiplin kurulu olarak, diğer personel hakkında ise mensubu olduğu kuvvet komutanlığında teşkil edilecek yüksek disiplin kurulu olarak belirlenmesi, ayrıca general ve amiraller hakkındaki karar vermeye yetkili yüksek disiplin kurulunun yapısının belirlenmesi amaçlanmıştır.

MADDE 75- 6413 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Disiplin kurullarının teşkil edileceği birlik, karargâh ve kurumlar, hizmet ihtiyacı göz önüne alınarak ilgisine göre Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı veya Kuvvet Komutanlıkları tarafından belirlenir.”

GEREKÇE: Madde ile, 1 ve 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklik ve Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle disiplin kurullarının belirlenmesine ilişkin uyum düzenlemesi yapılması amaçlanmıştır.

MADDE 76- 6413 sayılı Kanunun 34 üncü maddesini birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığı” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

GEREKÇE: Madde ile, 1 ve 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklik ve Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle uyum düzenlemesi yapılması, bu kapsamda general ve amiraller hakkındaki disiplin tahkikatının Genelkurmay Başkanlığı Disiplin Kurulu yerine Milli Savunma Bakanlığı Disiplin Kurulunda yapılması amaçlanmıştır.

MADDE 77- 6413 sayılı Kanunun 42 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıkları teşkilatında kurulan disiplin kurullarının kararlarına karşı yapılan itirazı, Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında kurulan disiplin kurulu inceler. Millî Savunma Bakanlığı teşkilatında kurulan disiplin kurulunun kararlarına karşı yapılan itirazı, hükme katılanlardan daha kıdemli olan başkan ve üyelerden kurulan yeni bir kurul inceler. Ancak, uygun nitelikte başkan ve üye bulunmazsa, en yüksek komuta makamından itibaren sıra ile aşağı derecedeki komuta mevkilerinde bulunan subaylar başkan ve üye olarak görevlendirilir.”

GEREKÇE: Madde ile, 1 ve 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklik ve Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle uyum düzenlemesi yapılması, bu kapsamda Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıkları teşkilatında kurulan disiplin kurullarının kararlarına karşı yapılan itirazın Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan disiplin kurulunda incelenmesi amaçlanmıştır.

MADDE 78- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 8 inci maddesinde yer alan “yararlanamayanlara,” ibaresi “yararlanamayanlar ile 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununa tabi personele,” şeklinde değiştirilmiştir.

GEREKÇE: Madde ile, sözleşmeli erbaş ve erlerin kamu kurum ve kuruluşlarından istihdam edilen Devlet memurları ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu diğer personelde olduğu gibi aile yardımı ödeneğinden faydalandırılması amaçlanmıştır.

GENEL GEREKÇE

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında, 16.04.2017 tarihli ve 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yapılan değişiklik sonrası yapılan ilk Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmiş, bu kapsamda Devlet teşkilatı yeniden yapılandırılarak yürürlüğe giren 1 ve 4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile Milli Savunma Bakanlığının teşkilat yapısında değişikliğe gidilmiş, bu kapsamda Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının Milli Savunma Bakanına bağlı olduğu ve kadrolarının Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında gösterileceği düzenlenmiş olup, askeri mevzuatta söz konusu teşkilat değişikliğine bağlı olarak ilgili mevzuatta değişiklik ihtiyacı doğmuştur.

Bunun yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında görevli tecrübeli personelin söz konusu tecrübelerinden daha etkin bir şekilde faydalanılması, personelin motivasyonunun artırılması amacıyla özlük haklarının iyileştirilmesi ve harekât etkinliğini artırılması için tedbirlerin alınmasına yönelik ilgili mevzuatta düzenleme ve değişiklik yapılması gerektiği değerlendirilmiştir.

Açılanan nedenler ile;

a. 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda yapılan değişiklikler ile; Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan sivil kilit ve uzman personelden askerliği tecil edileceklerin Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilmesi; askerlik yükümlülüğünü öğretmen olarak yapacak yedek subay aday adaylarının Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi,

b. 1111 Sayılı Askerlik Kanununda yapılan değişiklikler ile; er ve erbaşların ilave izinlerine ilişkin usul ve esasların Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenmesi; askerlik yükümlülüğünü öğretmen olarak yapacakların Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi,

c. 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda yapılan düzenleme ile; Sağlık Bilimleri Üniversitesinde uzmanlık eğitimi yapan misafir askeri öğrencilerin nöbet ücreti alabilmesi,

ç. 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununda yapılan değişiklik ile; yoklama kaçağı ve bakaya suçuna ilişkin mazeret unsurunun 1111 sayılı Askerlik Kanununun 47 nci maddesi ile uyumlu olarak düzenlenmesi,

d. 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda yapılan düzenleme ile; terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut irtibatı nedeniyle kamu görevinden çıkarılanlardan kayıp veya firarda olanlara bu durumları sona erinceye kadar emekli aylığı bağlanmaması ve ikramiye ödenmemesi; ayrıca astsubaylardan ihtiyaç duyulanların yaş hadlerinin 55’den 60’a yükseltilmesi,

e. 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda yapılan değişiklik ile; kıt’a ve karargahlarda amatör askeri spor kulüplerinin Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığınca müsaade edilerek kurulması; garnizon komutanlığı görevinin hangi kıt’a komutanı tarafından icra edileceğinin Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi; orduevleri, askeri gazinolar, kışla gazinoları veya vardiya yatakhanelerinin, özel, yerel veya kış eğitim merkezlerinin Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığının izni ile kurulması, rehabilitasyon merkezleri, gazi uyum evleri ve refakatçi misafirhaneleri ile kreş, gündüz bakımevleri ve özel bakım merkezlerinin Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak

Milli Savunma Bakanlığının izni ile açılıp işletilmesi; barışta olağanüstü hallerde önemli kişiler veya görev ve hizmetler için hava ulaştırma araçlarının Genelkurmay Başkanının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanının emri ile tahsis edilmesi,

f. 6245 sayılı Harcırah Kanununda yapılan düzenleme ile, kritik illerde geçici olarak görevlendirilen Milli Savunma Bakanlığı personelinin geçici görev gündeliğinin verileceği azami sürelerden istisna tutulması,

g. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda yapılan değişiklik ile; dış kaynaktan muvazzaf subaylığa ve astsubaylığa başvuranların askerlik eğitimi ve deneme süresinde geçen sürelerinin tamamı yerine üçte birinin askerlik hizmetinden sayılması ve dış kaynaktan temin edilen subaylardan ve astsubaylardan deneme süresinin bitiminden önce temin şartlarını taşımadığı anlaşılanlar veya bu şartları kaybedenlerin ilişiklerinin kesilebilmesi; dış kaynaktan doğrudan özel kuvvetler komutanlığı emrinde görev yapmak üzere temin edilen subayların ve astsubayların verilen eğitimler sürecinde temin aşamasında aranan sağlık ve benzeri şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanların ilişiklerinin kesilmesi; Milli Savunma Üniversitesinin teşkilat yapısı dikkate alınarak, bağlılarında yapılan eğitim sonucu personele verilecek kıdemlerin yeniden düzenlenmesi, subay ve astsubay hizmet kadrolarının kuvvet komutanlıkları ve Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenmesi, hukuk sınıfı subayların arabuluculuk idare komisyonlarında görev yapması, dış kaynaktan alınan hukuk sınıfı subay adaylarının temel askerlik eğitimini müteakip subaylığa nasbedilmeleri; yabancı uyruklu kişilerle evlenen subay ve astsubaylardan yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde uygun görülmeyerek istifa etmiş sayılacakların Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi; yurtiçi ve yurtdışı öğrenim izninin general ve amiraller için Genelkurmay Başkanlığı teklifi üzerine Milli Savunma Bakanlığınca, diğer personele ilgili kuvvet komutanlığınca verilmesi; Astsubay Meslek Yüksek Okulu veya 4 yıllık üniversiteden mezun olan astsubayların 9/2’nci kademeden göreve başlatılması, diğer devletler ve uluslararası kuruluşlar tarafından tevcih edilen madalya, nişanlar ile rozet ve minyatürlerinin Milli Savunma Bakanlığınca tasvip ve tescil edilmesi, madalya ve beratların Milli Savunma Bakanlığınca tescil edilmesi, ödül ve madalyaya ilişkin düzenlemede Jandarma Genel Komutanlığının İçişleri Bakanlığına bağlanması nedeniyle uyum düzenlemesi yapılması, Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında görev yapan sivil memurların maaşlarında iyileştirme yapılması, itibari rütbenin general ve amiraller için Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Milli Savunma Bakanlığınca, diğer rütbeler için Genelkurmay Personel Başkanlığınca verilmesi, astsubaylardan ihtiyaç duyulanların yaş hadlerinin 55’den 60’a kadar yükseltilmesi, Milli Savunma Üniversitesi ve bağlılarında, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki diğer okullarda emekli kamu görevlilerinin, emekli Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ve öğretim elemanlarının ders verebilmesine imkân tanınması, vazife malulü olan ve halen Türk Silahlı Kuvvetlerinde göreve devam eden, diğer şartları taşıyan ve müracaat edilen yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 40 yaşını bitirmemiş olan astsubaylara, subaylığa geçiş sınavlarına ilave müracaat hakkı verilmesi, kritik görev yerlerindeki tabiplerin sağlık tazminatının artırılması, astsubaylıktan subaylığa geçenlerden nasıp tarihlerindeki farklılık nedeniyle mağdur olanların mağduriyetlerinin giderilmesi; yedinci hizmet yılını tamamlamış ve on dördüncü hizmet yılını bitirmemiş olan astsubaylara subaylığa geçiş sınavı için ilave müracaat hakkı verilmesi,

ğ. 1325 sayılı Askeri Okullar, Askeri Öğrenciler, Askeri Fabrikalar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanununda yapılan değişiklik ve düzenlemeler ile; askeri öğrenci harçlıklarının artırılması;, Kanunda belirtilen şartları taşıyan Kuvvet Komutanlıklarının merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında görevli Devlet memurlarına bir defaya mahsus olmak üzere silahlı kuvvetler uzmanı olabilme imkanı getirilmesi,

h. 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununda yapılan değişikler ile; Türk Silahlı Kuvvetlerinde seferberlik işlemleri ile ilgili kadro ve teşkilatlanmanın Genelkurmay Başkanlığınca belirlenerek Milli Savunma Bakanlığınca onaylanması, Cumhurbaşkanının seferberlik ve savaş halindeki görevleri arasında belirtilen Türk Silahlı Kuvvetlerin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına ilişkin kararın Milli Savunma Bakanının görüşlerinin dikkate alınarak verilmesi, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait imkânların Genelkurmay Başkanlığının talebi üzerine Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde Türk Silahlı Kuvvetleri harekât kontrolüne verilmesi; Genelkurmay Başkanının ve Milli Savunma Bakanlığının seferberlik ve savaş halindeki görev, yetki ve sorumluluklarının yeniden düzenlenmesi,

ı. 3212 sayılı Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurtdışı ve Yurtiçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanununda yapılan değişiklikler ile, ikmal sistemleri ve hizmetlerin satışından elde edilen kaynağın, Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilen ve Millî Savunma Bakanlığınca onaylanan ilke, öncelik ve ana programlara göre kullanılması,

i. 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununda yapılan düzenlemeler ile; olağanüstü hal veya terörle mücadeleden kaynaklanan zorunlu hâllerde uzman erbaşların sözleşme sürelerinin uzatılabilmesi, uzman erbaşların sözleşme feshine ilişkin maddede 5237 sayılı Türk Ceza Kanun ile uyum düzenlemesi yapılması, yabancı uyruklu kişilerle evlenen uzman erbaşlardan yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde uygun görülmeyerek sözleşmeleri feshedileceklerin Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi, uzman erbaşlarda 8 ila 10 uncu hizmet yılında olanlara iki kez astsubaylığa geçiş sınav hakkı verilmesi,

j. 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanununda yapılan değişiklikler ile, sözleşmeli astsubayların sözleşme sürelerinin seferberlik ve savaş hallerinde Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanının onayı ile talebe bakılmaksızın uzatılabilmesi, yabancı uyruklu kişilerle evlenen sözleşmeli subay veya astsubaylardan yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde uygun görülmeyerek ilişiklerinin kesileceklerin Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi; sözleşmeli subay ve astsubaylığa başvuranlardan ön sözleşme ve sözleşme döneminde geçen sürelerin tamamı yerine üçte birinin askerlik hizmetinden sayılması; onikinci hizmet yılını tamamlamış subay ve astsubaylara muvazzaflığa geçiş için iki sınav hakkı verilmesi,

k. 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununda yapılan düzenleme ile; astsubay meslek yüksekokullarında yabancı uyruklu öğretim elemanı istihdam edilebilmesi,

l. 4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanununda yapılan düzenleme ile; Türk Silahlı Kuvvetlerinin Bilgi Edinme Hakkı Kanununda muaf tutulması,

m. 5143 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanununda yapılan düzenlemeler ile, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının İçişleri Bakanlığına bağlanması nedeniyle uyum düzenlemesi yapılması; uzman erbaşlara ilk nasıp istihkakı olarak tabanca verilmesi,

n. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yapılan değişiklikler ile; komando birliklerinde ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yüzer birlik kadrolarında görev alacak personelin fiilî hizmet sürelerine her yılı için üç ay itibarî hizmet süresi eklenmesi; devre kaybeden askeri öğrencilerin devre kaybettikleri süre için genel sağlık sigortası kapsamına alınması; terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut irtibatı nedeniyle kamu görevinden çıkarılanlardan kayıp veya firarda olanlara bu durumları sona erinceye kadar emekli aylığı bağlanmaması ve ikramiye ödenmemesi,

o. 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanununda yapılan düzenleme ile; uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler ile erbaş ve erlerin mesleki yeterlilik belgesinden muaf olması,

ö. 6191 sayılı Sözleşmeli Er ve Erbaş Kanununda yapılan değişiklik ile; sözleşmeli erbaş ve erlerin sefer görev emirlerinde sözleşmeli olarak bulundukları ihtisas ve rütbelerin esas alınması,

p. 6413 Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununda yapılan değişiklikler ile; disiplin soruşturmasının Genelkurmay Başkanınca gerek görülmesi halinde Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde bu amaçla kurulmuş birimde görevli personel eliyle de yürütülebileceğine ilişkin düzenlemenin yürürlükten kaldırılması, general ve amiraller hakkında Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası vermeye yetkili yüksek disiplin kurulunun Milli Savunma Bakanlığında kurulması, disiplin kurullarının belirlenmesine ilişkin uyum düzenlemesi yapılması, general ve amiraller hakkındaki disiplin tahkikatının Milli Savunma Bakanlığı Disiplin Kurulunda yapılması, Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıkları teşkilatında kurulan disiplin kurullarının kararlarına karşı yapılan itirazın Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan disiplin kurulunda incelenmesi,

r. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan değişiklik ile, sözleşmeli erbaş ve erlere aile yardımı ödeneği verilmesi amaçlanmıştır.

 

 

  

 

 
HABERE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


mehmet mehmet 21.07.2019

bu haberin kaynağı nedir?

kamil kamil 10.10.2019

kaynak önemli evet haberin kaynağı nedir kim tarafından hazırlanıp teklif edilmiştir site koordinatörü tarafından bilgi verilirse haberin gerçekliğide teyit edilmiş olur.

mevlüt mevlüt 03.02.2020

1997 1998 1999 TERÖRÜN VE FETONUN EN ÇOK OLDUGU YILLARDA ASTSUBAY VE SUBAY SINAV EVRAGINI GEÇ GÖNDERMEK YOK ETMEK ,MASA ALTI DÜMEN ETMEK SURETİYLE HAYATLARI ÇALINAN ADAYLARA EK SINAV LA FETO DAN BOŞALTILAN YERLERE EK SINAV TEK VE BİR KERELİK YAŞA BAKILMAKSIZIN EK SINAV YAPILMASINI İSTİYORUZ.

yükleniyor
ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

  • S.Lig
  • 1.Lig
  • 2.Lig Kırmızı
  • 2.Lig Beyaz
    Takımlar O G B M Av P
Şampiyonlar Ligi
UEFA
Alt Lig
    Takımlar O G B M Av P
1 Çaykur Rizespor 34 20 9 5 30 69
2 MKE Ankaragücü 34 18 9 7 21 63
3 Boluspor 34 18 6 10 23 60
4 Ümraniyespor 34 17 8 9 14 59
5 Erzurum BB 34 14 11 9 12 53
6 Gazisehir Gaziantep FK 34 15 8 11 19 53
7 Altınordu 34 15 8 11 10 53
8 Balıkesirspor 34 16 7 11 10 52
9 İstanbulspor 34 14 8 12 6 50
10 Vartaş Elazığspor 34 13 9 12 9 48
11 Giresunspor 34 13 8 13 6 47
12 Adanaspor 34 12 7 15 -15 43
13 Adana Demirspor 34 11 8 15 -3 41
14 Eskişehirspor 34 12 8 14 7 41
15 Denizlispor 34 10 8 16 -4 38
16 Samsunspor 34 7 15 12 -14 36
17 Manisaspor 34 7 3 24 -49 12
18 Gaziantepspor 34 2 4 28 -82 1
    Takımlar O G B M Av P
1 Hatayspor 34 23 7 4 48 76
2 Menemen Belediyespor 34 22 8 4 42 74
3 Afjet Afyonspor 34 21 7 6 31 70
4 Sivas Belediyespor 34 19 10 5 28 67
5 Keçiörengücü 34 19 7 8 36 64
6 Sancaktepe Belediyespor 34 16 11 7 26 59
7 İnegölspor 34 17 8 9 12 59
8 Sarıyer 34 13 5 16 -1 44
9 Tokatspor 34 11 10 13 -8 43
10 Etimesgut Belediyespor 34 11 9 14 -3 42
11 Kastamonuspor 34 12 4 18 -3 40
12 Eyüpspor 34 11 6 17 -10 39
13 Tuzlaspor 34 10 8 16 -9 38
14 Bodrumspor 34 10 8 16 -14 38
15 Amed Sportif 34 10 10 14 -4 37
16 Bucaspor 34 10 9 15 -9 36
17 Korfez SK 34 4 4 26 -48 13
18 Mersin İdmanyurdu 34 1 1 32 -114 -17
    Takımlar O G B M Av P
1 Altay 34 19 9 6 30 66
2 Bandırmaspor 34 19 7 8 22 64
3 Gümüşhanespor 34 19 7 8 25 64
4 Sanliurfaspor 34 19 6 9 21 63
5 Sakaryaspor 34 17 10 7 15 61
6 Bugsaşspor 34 15 11 8 20 56
7 Hacettepe Spor 34 15 11 8 16 56
8 Konya Anadolu Selçukspor 34 15 10 9 7 55
9 Niğde Belediyespor 34 14 7 13 -1 49
10 Kırklarelispor 34 11 9 14 -9 42
11 Kahramanmaraşspor 34 9 12 13 -14 39
12 Zonguldak Kömürspor 34 9 11 14 -14 38
13 Pendikspor 34 9 10 15 -13 37
14 Fethiyespor 34 8 12 14 -9 36
15 Fatih Karagümrük 29 9 4 16 -13 31
16 Nazilli Belediyespor 34 7 8 19 -24 29
17 Karşıyaka 34 6 9 19 -22 21
18 Silivrispor 34 2 11 21 -34 17
NAMAZ VAKİTLERİ
yukarı çık